208-2019 - page 3

3
Thời sự -
Thứ Tư 11-9-2019
VIẾT LONG
C
hiều10-9,ỦybanThường
vụQuốchội đã choýkiến
về kết quả giám sát việc
thực hiện chính sách, pháp
luật trong Chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững trên địa bàn vùng dân
tộc thiểu số, miền núi giai
đoạn 2012-2018.
Theo báo cáo, giai đoạn
2012-2018, ngân sách nhà
nước bố trí hơn 47.400 tỉ
đồng cho Chương trình mục
tiêu quốc gia về giảm nghèo
bền vững. Kinh phí từ ngân
sách địa phương gần 8.400
tỉ đồng.
Bà Nguyễn Thị KimNgân,
Chủ tịch Quốc hội, cho rằng
trong lúc nền kinh tế còn gặp
khó khăn nhưng Đảng, Nhà
nước vẫn dành một phần lớn
kinh phí để giúp người dân
thoát nghèo. Phải khẳng định
nhờ các chương trình trên,
nhiều nơi đã khởi sắc. Tuy
nhiên, Chủ tịch Quốc hội
cho rằng sắp tới cần đầu tư
có trọng tâm hơn. Trong đó,
cần xác định các nhóm vùng
dân tộc thiểu số nghèo nhất để
lựa chọn đầu tư và giúp người
dân thoát nghèo nhanh nhất.
Tỉ lệ tái nghèo cao
“Qua thực tế giám sát,
công tác thanh tra, kiểm
tra, kiểm toán của các bộ,
ngành trung ương (Bộ LĐ-
TB&XH, Ủy ban Dân tộc)
đã phát hiện ra các sai phạm
trong thực hiện Chương trình
hỗ trợ giảm nghèo nhanh và
bền vững đối với 61 huyện
nghèo (Chương trình 30a)
và Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2016-2020
(Chương trình 135) ở một
số địa phương, phải xử lý
thu hồi nộp ngân sách nhà
nước 14,447 tỉ đồng” - ông
Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội
số những năm qua đạt kết quả
hết sức tích cực.
Tuy nhiên, một số văn bản
của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ và các bộ, ngành
chậm ban hành, sửa đổi, bổ
sung đã ảnh hưởng đến công
tác chỉ đạo điều hành và tiến
độ xây dựng, bố trí kinh phí
để tổ chức thực hiện Chương
trìnhgiảmnghèobềnvững trên
địa bàn các tỉnh. “Nhiều cuộc
giámsát trước chỉ ra chính sách
thường chậm so với thực tế,
chính sách thường lạc hậu so
với yêu cầu cuộc sống” - ông
Phùng Quốc Hiển nêu rõ.
Về tổ chức thực hiện, ông
cho rằng dù nguồn lực khó
khăn nhưng kỷ luật tài chính
vẫn lỏng lẻo. Chẳng hạn, kết
quả Kiểm toán Nhà nước thì
sai phạm giai đoạn sau lại cao
hơn giai đoạn trước. Nên cần
quan tâm công tác kiểm tra,
giám sát và xác định trách
nhiệm của các bộ, ngành.
Nói về nguyên nhân, Chủ
nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê
Thị Nga cho rằng do chương
tiếp cận các dịch vụ phúc lợi
cơ bản kém và tỉ lệ hộ nghèo
cao. “Trong đó, đáng chú ý
là khó khăn tiếp cận các dịch
vụ phúc lợi cơ bản. Điều này
khiến chúng ta phải đặt câu
hỏi với những chính sách hỗ
trợ trên liệu đã đúng, trúng
chưa. Tôi rất băn khoăn về
điều này” - bà Hải nói.
Trưởng Ban Dân nguyện
cũng chỉ ra nguyên nhân
khách quan được nêu trong
báo cáo chỉ năm dòng nhưng
nguyên nhân chủ quan dài
2,5 trang. Như vậy chủ yếu
do con người nên cần đánh
giá rõ vì sao...
“Phần trách nhiệm tất cả
đều chỉ ra việc chậm ban
hành văn bản, thammưu cho
Chính phủ của Ủy ban Dân
tộc, Bộ LĐ-TB&XH, Tài
chính, Kế hoạch và Đầu tư.
Tôi đề nghị phải phân tích,
đánh giá việc chậm trên ảnh
hưởng như thế nào đến kết
quả đạt được…” - bà Hải
nhấn mạnh.
Bà Hải mongmuốn kết quả
giám sát lần này sẽ nâng cao
công tác xóa đói giảm nghèo,
thu hẹp sự chênh lệch giàu
nghèo giữa các vùng với tiêu
chí “miền núi tiến kịp miền
xuôi”. “Tôi mong sẽ không
còn cảnh trẻ em học ở các
trường tạm bợ, chênh lệch
với trẻ em thành phố…” - bà
Hải xúc động nói.•
Chủ tịchHội đồngDân tộc củaQuốc hội HàNgọc Chiến, Trưởng đoàn giámsát của
Ủy ban Thường vụQuốc hội, trình bày báo cáo kết quả giámsát. Ảnh: TTXVN
Giảm nghèo: Phải siết sai phạm,
đầu tư đúng và trúng
Trưởng BanDân nguyệnQuốc hội mongmuốn không còn chứng kiến trẻ emvùng cao
học ở các ngôi trường tạmbợ.
đồng Dân tộc của Quốc hội,
Trưởng đoàn giám sát của
Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, thông tin.
Theo ông Hà Ngọc Chiến,
các chính sách đầu tư phát
triển kinh tế-xã hội, giảm
nghèo tạo ra sự chuyển biến rõ
nét về cơ sở hạ tầng, khoảng
25.000 công trình hạ tầng đã
được đầu tư, xây dựng trên
địa bàn các xã, thôn bản đặc
biệt khó khăn, vùng dân tộc
thiểu số, miền núi.
Tuy nhiên, chủ tịch Hội
đồng Dân tộc cho biết tỉ lệ
hộ vùng dân tộc thiểu số tái
nghèo, phát sinh nghèo, hộ
cận nghèo cao. Thu nhập bình
quân đầu người/năm của hộ
nghèo vùng dân tộc thiểu số
thấp hơn thu nhập bình quân
đầu người cả nước và có sự
chênh lệch tương đối lớn
giữa các nhóm vùng dân tộc
thiểu số.
Theo ông Hà Ngọc Chiến,
công tác quản lý, sử dụng kinh
phí ở một số địa phương còn
sai sót. Cụ thể, kết quả của
Kiểm toán Nhà nước giai
đoạn 2012-2015, Kiểm toán
Nhà nước kiến nghị xử lý tài
chính hơn 102 tỉ đồng. Giai
đoạn 2016-2018, Kiểm toán
Nhà nước đã kiến nghị xử lý
tài chính hơn 141 tỉ đồng…
“Bên cạnh đó, nhiều chương
trình, dự án, địa phương thực
hiện chất lượng kém, không
hiệu quả, thậm chí lãng phí,
thất thoát gây dư luận trong
nhân dân. Một số vi phạm bị
phát hiện nhưng chậm xử lý
và mức độ chưa đủ sức răn
đe...” - ông Chiến nói.
Chính sách còn
chậm, lạc hậu
Phát biểu tại phiên họp, Phó
Chủ tịchQuốchội PhùngQuốc
Hiển khẳng định những mục
tiêu đặt ra cho việc thực hiện
giảm nghèo bền vững vùng
đồng bào vùng dân tộc thiểu
trình giảm nghèo được lồng
ghép trong nhiều chính sách
nhưng việc ban hành văn bản
rất chậm, chưa ban hành kịp.
Cùng đó là chất lượng ban
hành văn bản “cũng có vấn
đề” khi lồng ghép chính sách
và phối hợp liên ngành chưa
đảm bảo, nhiều chính sách
manh mún, dàn trải, chưa
khả thi. Đặc biệt, có chính
sách hợp với vùng này nhưng
không hợp với vùng khác, tuy
nhiên vẫn áp dụng chung,
định mức thấp và quy trình
ban hành chính sách không
khả thi, nhất là việc chưa lấy
ý kiến của địa phương, nơi
hưởng thụ chính sách.
Hỗ trợ liệu đã đúng,
trúng chưa
Trong khi đó, bà Nguyễn
Thanh Hải, Trưởng ban Dân
nguyện, cho rằngbáo cáogiám
sát đề cập đến năm khó khăn
nhất của vùng dân tộc thiểu
số, đó là điều kiện tự nhiên,
chất lượng nguồn nhân lực,
kinh tế-xã hội phát triển chậm,
“Nhiều chương
trình, dự án, địa
phương thực hiện
chất lượng kém,
không hiệu quả,
thậm chí lãng phí,
thất thoát gây dư
luận trong nhân
dân. Một số vi
phạm bị phát hiện
nhưng chậm xử lý
và mức độ chưa đủ
sức răn đe.”
Ông
Hà Ngọc Chiến,
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
của Quốc hội
Giai đoạn 2016-2018, tỉ lệ hộ
nghèo cả nước giảm từ 9,88%
(năm 2015) xuống còn 5,23%
(năm 2018), bình quân giảm
1,55%/năm, tương ứng giảm
một triệu hộ dân, đạt mục tiêu
đề ra (giảm 1%-1,5%/năm).
Tiêu điểm
Điểmmới đáng chúý trongdự thảoLuật Thanhniên
Sáng 10-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối
với dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).
Đáng chú ý, theo dự thảo, Thủ tướng Chính phủ,
chủ tịch UBND các cấp và người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, đơn vị nhà nước tổ chức đối thoại với thanh niên
ít nhất mỗi năm một lần về các vấn đề liên quan đến
thanh niên.
Người đứng đầu các cơ quan nêu trên chỉ đạo chuẩn bị
kế hoạch, chương trình đối thoại và công bố công khai
trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan chậm nhất 30
ngày trước khi tổ chức đối thoại.
Trong thời hạn 15 ngày sau ngày đối thoại, nội dung kết
luận đối thoại phải được công khai trên các phương tiện
thông tin đại chúng và gửi đến các cơ quan, tổ chức liên
quan.
Thẩm tra dự án luật, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo
dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
thống nhất với quy định về đối thoại với thanh niên. Theo
ủy ban, đây là hoạt động thiết thực nhằm nắm bắt nhu
cầu, nguyện vọng của thanh niên để từ đó đề ra những chủ
trương, chính sách tạo điều kiện cho thanh niên phát huy
và cống hiến.
Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị ban soạn thảo
nghiên cứu, xác định rõ chủ thể phù hợp có trách nhiệm
đối thoại với thanh niên, đảm bảo tính khả thi của chính
sách, tránh hình thức và tạo gánh nặng cho các cơ quan,
tổ chức trong bối cảnh đã có Luật Tiếp công dân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân góp ý,
quy định về đối thoại với thanh niên cần quan tâm tính
thiết thực, hiệu quả và tránh hình thức. Bà nhận xét
theo dự thảo, có quá nhiều chủ thể phải đối thoại với
thanh niên.
Đ.MINH
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook