341 - page 5

5
THỨBẢY
19-12-2015
nguồncủaSuốiTômcómột
hồchứađượcxâydựngb ng
đá chẻ ch n dòng nước.
Người dân nơi đây cho
hay việc ch t cây, chẻ đá,
xâyhồch n suối, san lấpđể
xâynhàngay trongkhuvực
I của khu di tích là do ông
NguyễnĐứcDũng (ngụ xã
Xuân Trường, huyện Xuân
Lộc, Đồng Nai) thực hiện.
Người dân nhiều lần làm
đơn đề nghị địa phương xử
lýnhưng chưa thấykết quả.
Một cánbộHạtKiểm lâm
huyệnXuânLộcchohayông
Dũngđượcgiaoquản lý r ng
phòng hộ 327, thuộc lộ 373
n mtrongkhuditíchnúiChứa
Chan.ÔngDũngcó thểđược
khai thác những câyphụ trợ
nhưcây tràm, treởnhữngkhu
vựckhôngcấmkhi đượcđịa
phương cho phép.
Xâmphạmdi sản
vănhóa
Tuynhiên,traođổivới
Pháp
Luật TP.HCM
, ôngNguyễn
ĐìnhPhú - PhóbanQuản lý
(BQL) khu di tích núi Chứa
Chan,khẳngđịnhnhữngkhu
vực ôngDũng ch t cây, chẻ
đá, ch ndòngSuốiTôm,xây
dựngnềnmóng làmnhàđều
n m trong khu vực I di tích
quốc gia. “Đây là khu vực
bấtkhảxâmphạmnhưngông
Dũng lại vi phạmnênngười
Nhanuoc-Congdan
VŨHỘI
H
àng chục cổ thụ bị
ch t lấy gỗ, nhiều
khuvựcsan lấp,hàng
ngàn viên đá bị chẻ để làm
vật liệuxâydựng trái phép...
Khu di tích quốc gia, danh
lam thắng cảnh núi Chứa
Chan (còn g i là núi Gia
RayhaynúiGiaLào, huyện
XuânLộc, ĐồngNai) đang
bị tàn phá.
Xâynhà, chặn suối
Giữa tháng 12, chúng tôi
đếnng nnúi bêndòngSuối
Tôm. Đây là khuvực I (khu
vựcquantr ngnhất)n mtrong
khu di tích quanh chùa Bảo
Quang. Đập vàomắt chúng
tôi làhàngchụcgốccổ thụbị
ch t, vết vẫncònmới.Xung
quanh nhiều cây nhỏ bị gãy
gậpdoviệcđốnhạkèmmột
đống gỗ đã cắt xẻ g n được
phủ kín bạt.
Phía sauchùaBảoQuang,
gần đỉnh núi thỉnh thoảng
cũng có những cây gỗ bị
đốn hạ lấy gỗ. Nơi đây còn
cómột khu đất san lấp, xây
dựngnềnmóngb ngđáchẻ
diện tíchhơn130m
2
vàmột
nềnmóngkhác rộngkhoảng
13 m
2
để làmmiếu... Toàn
bộ công trình đã phá quang
khoảng400m
2
r ng tái sinh
thuộckhuvực I.Còngầnđầu
dânkhuvựchết sứcbứcxúc.
Khi phát hiện, chúng tôi đã
yêucầuôngchấmdứt.Đồng
thời chúng tôi cũng đã báo
cáo vụ việc lên huyệnXuân
LộcvàBQLdi tíchquốcgia
và danh thắng của tỉnh để
có hướng xử lý” - ông Phú
cho biết.
Ông Lê Trí Dũng - Giám
đốcBQLdi tíchvàdanh thắng
tỉnhĐồngNai (SởVH-TT&
DL tỉnhĐồngNai) cho biết
saukhi nhậnđược thông tin,
BQL cũng đã làm việc trực
tiếpvớiôngDũngvà lậpbiên
bản yêu cầu chấm dứt m i hànhvi vi phạm. “Chúng tôi
đãnhiều lầnnhắcnhở, gópý
về những sai phạm của ông
Dũng. Tôi đã t ng cảnhbáo
nếuôngDũngkhôngcẩn thận
sẽbị truycứuvềhànhvihủy
hoại di sản văn hóa” - ông
Dũng thông tin.
Kiểmđiểm cánbộ
Theo tìm hiểu của chúng
tôi, sởdĩôngDũngcónhững
hành vi trênmột phần xuất
phát t việcông làmđơnxin
“xemxétgiúpđỡ làmmộtcái
nhàb nggỗ tràm”ởphíasau
Đốncây,chẻđáphákhu
ditíchnúiChứaChan
CônganhuyệnXuânLộc,ĐồngNaiđangtiếptụclàmrõđểxửlýnghiêmcáchànhviviphạm.
KhuvựcôngDũng“xinphép” làmnhàngổnnganggỗ,đá.Ảnh:VH
Liên quan đến vụ
“Tin chính quyền DN mất tiền tỉ”
(PhápLuật TP.HCM
đã thông tin), chiều18-12, nguồn tin
của
Pháp Luật TP.HCM
cho biết Chủ tịchUBNDTPCần
ThơVõThànhThốngđã chỉ đạovàgiao choPhóChủ tịch
ĐàoAnhDũng giải quyết.
Theo đó, ôngDũng sẽ chủ trì để h p với sở, ngành liên
quanxemxét toànbộnội dungvụviệcvàyêu cầumàphía
Công tyLâmGia Phát khiếu nại để có hướng xử lý và trả
lời chocông ty.Trongchỉ đạo, chủ tịchUBNDTPCầnThơ
yêu cầu bố trí để đối thoại với công ty này.
Traođổi với PVvề chỉ đạo trên, ôngĐàoAnhDũng cho
biết: “Cuối tuần tới UBNDTP cùng sở, ngành sẽ có buổi
g p gỡ, đối thoại với Công tyLâmGia Phát”.
Trướcđó, cácngành chứcnăng củaTPCầnThơđã t ng
h pvà làmviệc với Công tyLâmGiaPhát, thốngnhất TP
sẽ tìmkhoảng1.200m
2
đất gầnkhuđất công tynàyđãmua
(sau đó bị giải tỏa nh m xây trụ sở đơn vị quân đội - PV)
đểhoánđổi. PhíaSởTN&MTTPCầnThơđãđođạc, cắm
mốc khu đấtmới này nhưng do khu đất thuộc quyền quản
lýBộChỉ huyQuân sựTPCầnThơnênphải báocáoQuân
khu 9 để xin ý kiếnBộQuốc phòng.
Tuy nhiên, sau đó phía Công ty LâmGia Phát có đơn
cho r ng khu đất công ty mua trên 2.240 m
2
và đã được
chấp thuậnchochuyểnmụcđích trên1.600m
2
t đất nông
nghiệp sang đất chuyên dùng để công ty xây văn phòng,
kho...TPchỉ bố trí lại chocông tycó1.200m
2
làchưa thỏa
đáng. Công tynàyđề đạt nguyệnv ngđược bố trí khuđất
khác cóvị trí và giá trị tươngđươngho c phải cómức bồi
thường tươngxứngvì công ty thiệt hại khoảng7,5 tỉ đồng.
Đầunăm2010,Công tyLâmGiaPhát đượcSởXâydựng
TP trả lời ba thửađất ởquậnCáiRăngmà công tydựđịnh
mua chưa có quy hoạch chi tiết và theo quy hoạch chung
đếnnăm2025đó làđấtở.Tương tự,UBNDquậnCáiRăng,
SởTN&MTđều thông tinkhuđất khôngdínhquyhoạch…
Công ty LâmGia Phát tin tưởng nên đã chi hơn 7,5 tỉ
đồng mua đất… và được cấp giấy chứng nhận. Sau đó,
quận Cái Răng thông báo thu hồi toàn bộ khu đất và bồi
thường gần 900 triệu đồng. Nguyên do t năm 2004, Cần
Thơđãcóquyết địnhquyhoạchkhuđất nàyxâydoanh trại
và trạm y tế. UBNDTPCầnThơ đã nhìn nhận với doanh
nghiệp là có sai sót nghiệp vụ, thiếu cập nhật biến động.
GIATUỆ
“Thấykiểm lâm
xácnhậnthì
đóngdấuthôi”
Cả hai lá đơn xin phép đó
tôi chỉ xácnhậnnội dung của
kiểm lâm thôi chứ tôi không
xácnhậnchophépôngDũng
chặtcây,chặnsuối, làmnhà.Tôi
thấykiểm lâmxácnhận thì tôi
ký, đóngdấu.
Tuynhiên,khitôilênnúikiểm
trathìngườidânphảnứng lắm.
ChúngtôiđãyêucầuôngDũng
dừnghếtviphạmđểchờxử lý.
Ông
ĐẶNGCÔNGNGOAN,
Chủ tịchUBNDxãXuânTrường,
huyệnXuânLộc,ĐồngNai
Tiêuđiểm
chùaBửuQuangvớidiện tích
85 m
2
vào ngày 31-7. Hạt
Kiểm lâmxãXuânTrườngđã
xác nhận “ôngNguyễnĐức
Dũng đang quản lý lô r ng
327,thựclộ373r ngphònghộ
núiChứaChan làđúng, kính
gửi lãnhđạoUBNDxã xem
xétgiảiquyết theođơn”.Sau
đó,đơnđượcChủ tịchUBND
xãXuânTrườngĐ ngCông
Ngoanký tên, đóngdấu.Khi
đượcxácnhận, ôngDũngđã
chẻđá,ch tcâyvà làmmóng
nhà…n m trongr ng táisinh
thuộc khuvực I.
Tiếp đó, đến ngày 31-8,
ông Dũng tiếp tục làm đơn
gửiUBNDxãXuânTrường,
BQLdi tíchdanh thắnghuyện
XuânLộc vàHạt Kiểm lâm
xãXuânTrườngvớinộidung:
“Chotôilàmmộtcănnhàb ng
gỗ tràm lợp tôndiện tíchdài
12m, rộng7m để che nắng
chemưa giữ r ng”.
Kiểm lâm địa bàn Hoàng
VănTrườngxácnhận: “Ông
Dũng đang quản lý lô r ng
phòng hộ núi Chứa Chan là
đúng,kínhgửilãnhđạoUBND
xãXuânTrườngxemxétgiải
quyết”. Đơn này cũng được
Chủ tịch UBND xã Đ ng
CôngNgoan tiếp tụcký tên,
đóngdấu.Trêncơsởđó,ông
Dũng tiếp tục vi phạmvà bị
cơ quan chức năng lập biên
bảnyêucầung ngngayviệc
xâydựng, ch t cây tráiphép.
Đại diện phía Hạt Kiểm
lâmhuyệnXuânLộcchobiết:
“Chúng tôi đã yêu cầu cán
bộ kiểm lâm địa bàn, người
xác nhận trong đơn của ông
Dũng, làm bản tường trình
và sẽ kiểm điểm, rút kinh
nghiệm”.
Đểxảy rachặtcây, xâydựngkhôngphép
trongkhudi tíchnúiChứaChanthìChủtịch
UBND xã XuânTrườngĐặngCôngNgoan
cũngđãnhậnkhuyếtđiểm.Chủ tịchUBND
xãkhôngcó thẩmquyềnxácnhậnchoông
Dũngchặtcây,dựngnhàởkhuvực I khudi
tích.Mặcdùkiểm lâmxácnhận (với bất kỳ
nộidunggì)nhưngUBNDxãXuânTrường là
cấpchínhquyềnmuốnđồngýbấtcứđiềugì
cũngphải cóvănbản tiếp theo, quanđiểm
củaxã lànhư thếnàođể trìnhcơquanchức
năngchứkhôngthểxácnhậnnhưthếđược.
ÔngNgoan làngười đã tiếp taychoông
Dũng làm sai. Nếu cánbộđànghoàng thì
ngườidânđãkhôngdám làm…HiệnUBND
huyệnđangphốihợpvớicơquanchứcnăng
làm rõnhữnghànhvi viphạm trongkhudi
tíchdanh lam thắng cảnhnúi Chứa Chan
củaôngDũngđể cóhướngxử lý. Cònmột
sốhànhvi sai phạmkhác thì cơquanCông
anhuyệnXuânLộcđang tiếp tục làm rõđể
xử lýnghiêm.
HUỲNHTHỊ LÀNH
,
PhóChủ tịch
UBNDhuyệnXuânLộc, tỉnhĐồngNai
Tiếptaychongườidân làmsai
Nhiềugốccây lớnđượccắtgọnnằm trongkhuvực I của
khudi tíchquốcgia.Ảnh:VH
Đốithoạivụ“Tinchínhquyềndoanhnghiệpmấttiềntỉ”
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook