341 - page 7

7
THỨBẢY
19-12-2015
Bandoc
Lịch tưvấnpháp luậtmiễn
phícủabáo
PhápLuậtTP.HCM
(Từngày21đến26-12)
Sáng:Từ8giờđến11giờ;
chiều:Từ14giờđến16giờ30.
Địađiểm:34HoàngViệt,phường4,
quậnTânBình,TP.HCM.
ThứHai,21-12:
Sáng
:
Các luật sưPHANTHANHHUÂN
(hình sự, dân sự, kinh tế),TRẦNHẢIĐỨC
(dânsự,hìnhsự, xuấtnhậpcảnh).
Chiều
:
Luật sưCỔHIỆP (nhàđất).
ThứBa,22-12:
Sáng
:
Luật sư LẠI THỊ LỆTHANH (dân
sự, laođộng).
ThứTư,23-12:
Sáng
:
Các luậtsưNGUYỄNVIỆTVƯƠNG
(dânsự,nhàđất, kinh tế),NGUYỄNMINH
LUẬN (dânsự,hìnhsự, kinh tế).
ThứNăm,24-12:
Sáng
:
Luật sư LÊVĂNPHIẾN (nhàđất,
dânsự,hìnhsự).
ThứSáu,25-12:
Sáng
:
Luật sưBÙI QUANG LIÊM (dân
sự,hìnhsự).
ThứBảy,26-12:
Sáng
:
Luật sưPHẠMMINHTÂM (dân
sự,hìnhsự,nhàđất,hônnhângiađình).
Lịchtưvấnpháp luậtcủa
TrungtâmTrợgiúppháp lý
NhànướcTP.HCM
Sáng:Từ7giờ30đến11giờ30;
chiều:Từ13giờ30đến17giờ.
Địađiểm:470NguyễnTriPhương,
phường9,quận10,TP.HCM.
ThứHai,21-12:
Sáng
:
CácluậtsưNGUYỄNTHẠCHTHẢO,
HỒTHỊPHƯƠNGLAN,NGUYỄNVĂNHẠNH.
Chiều
:
TrợgiúpviênTRẦNMINHHUỆ,các
luậtsưNGUYỄNTHỤYANH,ĐÀOKIMLÂN.
ThứBa,22-12:
Sáng
:
Trợ giúp viên BÙI THỊ CÔNG
NƯƠNG,HUỲNHKHẮCTHUẬN,NGUYỄN
MINHCHÂU.
Chiều
:
CácluậtsưTRẦNVÂNLINH,HUỲNH
PHƯỚCHIỆP,VŨVĂNCHUẨN.
ThứTư,23-12:
Sáng
:
Trợgiúp viênNGUYỄNTHANH
GIANG,cácluậtsưNGUYỄNTHỊKIMHỒNG,
LÊMINHCHIÊU.
Chiều
:
PhóGiámđốc - trợgiúp viên
HUỲNHTẤNĐẠT, các luật sư PHẠM BÁ
THIỆU,NGUYỄNNGỌCTÚYLINH.
ThứNăm,24-12:
Sáng
:
CácluậtsưHOÀNGCÔNGKHANH,
NGUYỄNĐÌNHPHÁT, PHẠMTHỊNHÀN.
Chiều
:
PhóGiámđốc - trợgiúp viên
LÊMINHPHÚC, các luật sưĐÀOTHỊBÍCH
LIÊN, LƯQUANGVINH.
ThứSáu,25-12:
Sáng
:
Giámđốc-trợgiúpviênNGUYỄN
MINHCHÁNH
(tiếpdân - tưvấn), các luật
sưNGUYỄNHOÀNGANH, LÊTHỊHIỆP.
Chiều
:
TrợgiúpviênTRẦNMINHLỘC,
các luật sư NGÔ LỆ QUỲNH, NGUYỄN
TRẦNTHIÊN.
KIMPHỤNG
N
gày 18-12, báo
Pháp
Luật TP.HCM
tổ chức
buổi giao lưu trực tuyến
để giải đáp thắcmắc của người
dân liênquanđếnquyềnsửdụng
đấtđaiđượcquyđịnh trongHiến
pháp 2013.
Ápdụng theobảnggiá
khi thuhồi đất
“Nhà nước có quyền thu hồi
đất để phát triển kinh tế-xã hội,
lợi ích quốc gia, lợi ích công
cộng. Việc thu hồi đất như thế
đượcHiến pháp 2013 quy định
có gì khác so với Hiến pháp
cũ?” - bạn đ c PhamThi Ly ở
quân 2, TP.HCM (ngươi co đât
bi thu hôi) nêu câu hỏi.
Luật sư
Nguyễn Văn Hậu
(Phó Chủ tịch Hội Luật gia
TP.HCM) trả lời: TheoĐiều54
Hiến pháp 2013, Nhà nước thu
hồi đất do tổchức, cánhânđang
sử dụng trong trường hợp thật
cần thiết do luật định vì mục
đích phát triển kinh tế-xã hội,
lợi íchquốcgia, côngcộng.Việc
thuhồi đất phải côngkhai,minh
bạch và được bồi thường theo
quy định của pháp luật. Đây là
cơ sở để cụ thể hóa trường hợp
thuhồi đất vìmụcđíchnêu trên
trongLuật Đất đai 2013.
Trong khi đó, quyền được
bồi thường củangười bị thuhồi
đất không hiến định trongHiến
pháp 1992. Do đó, so với Hiến
pháp 1992, Hiến pháp 2013 có
thể nói là quy định ch t chẽ và
đầy đủ hơn. Người sử dụng đất
(NSDĐ) bị thu hồi đất vì lý do
trên nếu có đủ điều kiện luật
định thì có thể được bồi thường
về đất, bồi thường chi phí đầu
tưvàođất còn lại khiNhà nước
thu hồi đất; có thể được hỗ trợ
ổn định đời sống và sản xuất...
Luật sưHậu lưu ý giá đất bồi
thườngkhôngápdụng theobảng
giá đất như quy định cũ, mà áp
dụng giá đất cụ thể do UBND
cấp tỉnhquyết định tại thời điểm
quyết định thuhồi đất.Việcxác
địnhgiáđất cụ thểphải dựa trên
cơ sởđiều tra, thu thập thông tin
về thửađất, giáđất thị trườngvà
thông tin về giá đất trong cơ sở
dữ liệuđất đai; ápdụngphương
pháp định giá đất phù hợp. Khi
cóquyết định thuhồi đất, người
dân phải chấp hành quyết định
này nếu không sẽ bị cưỡng chế
thuhồi.Nếu có căn cứ cho r ng
quyếtđịnh thuhồi làkhôngchính
xác, người dân có thể khiếu nại
đến cơ quan đã ban hành quyết
định trên (UBND cấp tỉnhho c
UBND cấp huyện) để bảo vệ
quyền lợi củamình.
Banguyên tắckhi
bồi thườngđất
“Tôiđ cbiệtquan tâmđếncác
chính sách bồi thường khi Nhà
nước thu hồi đất. Vậy người bị
thu hồi đất sẽ được bồi thường
ra sao?” - bạn đ c Pham Tuân
Khanh (huyên Binh Chanh,
TP.HCM) hỏi.
Trần Việt Thái
, Trưởng
phòng Phổ biến, giáo dục pháp
luật (SởTư phápTP.HCM), trả
lời: Điều 74 Luật Đất đai 2013
quyđịnhnguyên tắcbồi thường
về đất khiNhà nước thuhồi đất
như sau:
1.NSDĐkhiNhànước thuhồi
đất nếucóđủđiềukiệnđượcbồi
thườngquyđịnh tạiĐiều75của
luật này thì được bồi thường.
2.Việc bồi thườngđược thực
hiệnb ngviệcgiaođất có cùng
mục đích sử dụng với loại đất
thuhồi, nếukhôngcóđất đểbồi
thường thìđượcbồi thườngb ng
tiền theo giá đất cụ thể của loại
đất thu hồi do UBND cấp tỉnh
quyết định tại thời điểm quyết
định thu hồi đất.
3. Việc bồi thường khi Nhà
nước thu hồi đất phải bảo đảm
dânchủ, kháchquan, côngb ng,
côngkhai, kịp thời vàđúngquy
định của pháp luật.
Thuhồiđất:
Bồithườngtheo
giánào?
Việcbồithườngđượcthựchiệnbằngviệcgiaođấtcócùngmụcđíchsửdụngvới
đấtthuhồi,nếukhôngcóđấtđểbồithườngthìbồithườngbằngtiền.
Trongchínhsáchbồi thườngkhi
Nhànước thuhồi đất, tôi cónghe
nóinếu tiềnbồi thườngvềđấtnhỏ
hơn giá trị một suất tái định cư
tối thiểu thì chủ đất sẽ được hỗ
trợ thêm. Vậy suất tái định cư tối
thiểu là sao?
NinhThúy
(BìnhDương)
Luật sư
TrầnCôngLyTao
trả
lời: Đối với trường hợpNhà nước thu hồi đất ở của hộ gia
đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà
phải di chuyển chỗ ở và được giải quyết nhận đất ở, nhà ở
tái định cư, đúng là nếu số tiềnđược bồi thườngvề đất nhỏ
hơngiá trịmột suất táiđịnhcư tối thiểu thìngười sửdụngđất
sẽđượchỗ trợkhoảnchênh lệchgiữagiá trị suất tái địnhcư
tối thiểuvà số tiềnđượcbồi thườngvềđất (khoản1Điều22
Nghị định47/2014 củaChínhphủquyđịnhvề bồi thường,
hỗ trợ, tái định cưkhi Nhà nước thuhồi đất).
Vềsuất táiđịnhcư tối thiểu,Điều27nghịđịnh trênhướng
dẫn như sau: Suất tái định cư tối thiểu được quy định b ng
đất ở, nhàởho cb ngnhàởho cb ng tiềnđểphùhợpvới
việc lựach ncủangười đượcbố trí tái địnhcư.Trườnghợp
suất tái định cư tối thiểu được quy định b ng đất ở, nhà ở
thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối
thiểu được phép tách thửa tại địa phương và diện tích nhà
ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo
quy định của pháp luật về nhà ở. Trường hợp suất tái định
cư tối thiểuđượcquyđịnhb ngnhàở thì diện tíchnhàở tái
định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy
định của pháp luật về nhà ở. Trường hợp suất tái định cư
tối thiểuđược tínhb ng tiền thì khoản tiềncho suất tái định
cư tối thiểu tươngđươngvới giá trịmột suất tái định cư tối
thiểub ngđất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.
Căncứ theoquyđịnhvà tìnhhìnhcụ thểcủađịaphương,
UBND cấp tỉnhquyđịnh suất tái định cư tối thiểub ngđất
ở, nhà ở, b ngnhà ở và b ng tiền.
KP
ghi
Trợgiúp
pháplýmiễnphí
BạnđọcThúyQuỳnhgửicâuhỏisớmnhất:“Lâunay
quyềnsởhữuđấtđai thuộc toàndândoNhànước
đạidiện làmchủsởhữuvàquản lýmộtcáchthống
nhất.NayHiếnpháp2013cógìkháctrướckhông?”.
BàTrầnViệtTháitrả lời:Quanđiểmnhấtquáncủa
Đảng,Nhànướcvànhândân tađãđượcxácđịnh
từnăm1980đếnnay làđấtđai thuộcsởhữu toàn
dân, doNhà nước đại diện chủ sởhữu và thống
nhất quản lý. NayHiếnpháp2013bổ sung thêm
quyđịnh
“quyềnsửdụngđất(QSDĐ)đượcpháp luật
bảohộ”
. Điềunày thểhiện thái độ tôn trọng, bảo
vệcủaNhànướcđối vớiQSDĐcủacôngdân, vừa
tạo cơ sởpháp lý vững chắc để tiếp tục phòng,
chống và xử lý nghiêmminh các trườnghợp sai
phạm trong thựchiệnpháp luật vềđấtđai.
Một trongnhững sửađổi, bổ sungquan trọng
củaHiếnpháp2013 là“NSDĐđượcchuyểnQSDĐ,
thực hiện các quyền và nghĩa vụ theoquy định
của luật”
(Điều54), nghĩa là chỉ cóQuốc hộimới
cóquyềnbanhànhcácquyđịnh làmhạnchế, thay
đổi quyềnvànghĩavụ củaNSDĐnhằmbảođảm
tốthơnquyềnvà lợi íchcủaNSDĐ.
Quyềnsửdụngđấtđượcpháp luậtbảohộ
Hiểusao làsuấttáiđịnhcưtốithiểu?
BàTrần
ViệtThái,
Trưởng
phòngPhổ
biến,giáo
dụcpháp
luật (Sở
Tưpháp
TP.HCM),
tạibuổi
giao lưu
trực tuyến
vềHiến
pháp2013
liênquan
đếnvấn
đềđất
đai.Ảnh:
HUYỀNVI
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook