320 - page 3

3
THỨBẢY
28-11-2015
Thoi su
ĐỨCMINH
P
hatbiêubêmackyhop
thư10Quốchội (QH)
khoa XIII, Chu tich
QHNguyênSinhHungnhân
manh tạikỳhọpnày,QH tiếp
tục đổimới hoạt độnggiám
sát; tiến hành chất vấn trực
tiếp những người đứng đầu
bộmáynhànước trongviệc
thựchiệncácnghị quyết của
QHvềgiámsátchuyênđềvà
chất vấn và trả lời chất vấn
từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII
đếnnay.Đây cũng làdịpđể
kiểmnghiệm, đánhgiáhiệu
quảhoạt độnggiám sát, chất
vấn nhiệm kỳ vừa qua, rút
ra những bài học cần thiết
để tiếp tục hoàn thiện chức
năngquan trọngnàycủaQH.
Trước đóQH đa bâm nut
thông qua nghi quyêt vê
tiêp tuc thưc hiên cac nghi
quyêt cuaQH khoaXIII vê
hoat đông giam sat chuyên
đê, hoat đông chât vân. QH
yêu cầu Chính phủ, TAND
Tối cao, VKSND Tối cao,
các bộ, ngành, địa phương,
cơ quan, tổ chức hữu quan
trong phạm vi nhiệm vụ,
quyềnhạncủamình tiếp tục
thựchiệncácnghị quyết của
QH khóaXIII về hoạt động
giám sát chuyên đề, hoạt
động chất vấn, báo cáo kết
quả với QH khóaXIV.
Đang chu y, QH yêu câu
cuối năm 2016 hoàn thành
việc rà soát, tổng kết, trình
QHđưavàochương trìnhxây
dựng pháp luật trong nhiệm
kỳXIVviệcsửađổi,bổsung
Luật Quản lý nợ công. Xây
dựng lộ trìnhvàcácbiệnpháp
hữuhiệu,bảođảman toànnợ
công, tronggiới hạnQHcho
phép, từngbướcgiảmdầnnợ
công. Bảo đảm sớm thu hồi
nợ đọng thuế, hạn chế phát
sinhnợđọng thuếmới;giảm
thờigian làm thủ tụckhai,nộp
thuếvềmứcngangbằngvới
các nướcASEAN-4. Thực
hiện các cân đối tài chính,
ngân sách, giảmdầnbội chi,
bảo đảm bội chi trong giới
hạn QH cho phép, chỉ sử
dụng tiền thu từcổphầnhóa
DNNNchođầu tưphát triển;
tăng cường quản lý và nâng
caohiệuquảsửdụngvốn, tài
sảnnhà nước.
Canhđo,QHcungyêucâu
tăng cường thanh tra, kiểm
soát,xử lýsaiphạm trong lĩnh
vực tàichính,ngânhàng,ban
hành chính sách đồng bộ để
tiếp tụcgiảmvàkhốngchếnợ
xấu; nâng cao hiệu quả hoạt
độngcủaCông tyQuản lý tài
sản của các tổ chức tíndụng
ViệtNam (VAMC).
NghịquyếtcủaQuốchộiyêu
cầu“thựchiệnđổimớichương
trình, sáchgiáokhoagiáodục
phổ thôngbảođảmmục tiêu,
yêu cầu và nội dung nghị
quyết của Quốc hội về đổi
mới chương trình, sáchgiáo
khoa giáo dục phổ thông”.
Theo đó, “tiếp tục giữmôn
học lịchsử trongchương trình
sách giáo khoa mới…, đẩy
mạnh tuyên truyền,giáodục,
nghiêncứuxâydựngchương
trình giáo dục gắn với hoàn
thiệnnhâncách, đạođức, lối
sống văn hóa cho học sinh”
- nghị quyết nêu. 
QH cung yêu câu tiếp tục
thực hiện có hiệu quả, tạo
chuyển biến rõ hơn về cải
cách hành chính nhà nước.
Đánh giá toàn diện, khách
quan,minhbạch chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức; hoàn thiện đề án
vị trí việc làm, tích cực thực
hiện tinhgiảnbiênchế,cơcấu
lạivànângcaochất lượngđội
ngũ cánbộ, công chức, viên
chức. “Tinhgiản tối thiểu là
10% biên chế của bộ, ban,
ngành, tổchứcchính trị - xã
hội, tỉnh, thànhphố trực thuộc
trungương” -nghiquyêt cua
QH nêu ro.
Nghi quyêt cua QH cung
yêucâusớmkhắcphục tồn tại
của việc bổ nhiệm chức vụ,
cấp“hàm”; thựchiệnđổimới
công tác tuyểndụng,phương
thức tuyểnchọn lãnhđạocấp
vụ, cấp sở, cấp phòng; quy
định chế độ thực tập, tập sự
lãnh đạo, quản lý để triển
khai thực hiện thống nhất,
chặtchẽ trên toànquốc.“Đẩy
mạnhhơnnữacải cáchcông
vụgắnvới kiểm tra côngvụ
định kỳ, xây dựng đội ngũ
côngchức trongsạch,chuyên
nghiệp,gầndân, tận tâmphục
vụ nhân dân; bảo đảm hoạt
độngcủachínhquyền từ trung
ương đến địa phương thông
suốt,hiệu lực,hiệuquả,nhận
được sự hài lòng của nhân
dân, doanh nghiệp” - nghi
quyêt nhânmanh.
s
BẾMẠCKỲHỌPTHỨ10,QUỐCHỘIKHÓAXIII
Yêucầunợcôngan
toàn,giảmbộichi
Quốchộiyêucầutiếptụcgiữmônlịchsửtrongchươngtrìnhsáchgiáokhoamới.
QuốchộivừathôngquaBLTTHS
sửađổi quy địnhápdụng các
biệnphápđiều tra tố tụnghình
sựđặc biệt đối vớimột số tội,
trongđócó tội thamnhũng.Quyđịnhnàykhôngchỉ tạo racơchế
đặcbiệtđểgiúpcơquantốtụngthuận lợihơntrongđấutranhvới
một số tội phạmnguyhiểmmàcònnângcaohiệuquảchống tội
thamnhũng.Nógiúpcơquanđiều tracôngkhai việcchuyểnhóa
các tài liệu trinh sát thành chứng cứbút lục tronghồ sơđểphục
vụquá trình tố tụng. Luật tố tụnghình sựởnhiềunước cũngđã
quyđịnh thiết chếnày.
Thếnhưngcáigì cũngcó tínhhaimặt.Nhiềungười longại việc
ghi âm, ghi hìnhbímật, ngheđiện thoại bímật, thu thậpbímật
dữ liệuđiện tử...,nếubị sửdụngbừabãi sẽxâmphạmquyền tựdo
cánhân, quyền conngười, vốnđãđượchiếnđịnh tại Hiếnpháp
2013. Vàai dám chắc rằngnhững cánbộ tố tụng sẽ không lạm
quyền trongquá trình thihànhcôngvụ, lợidụngquyềnnăngđặc
biệtnàyđể tư lợi cánhân.Dovậyquyđịnh tiếnbộ trênphảiđược
cụ thểhóasaochovừachếngựđượcviệc lạmquyềnmàvẫnphát
huy tốiđa lợi thếcủanó.
Vấnđềnàyđãđượcđặt rangay trong luật, đó là thẩmquyền
raquyếtđịnhápdụngcácbiệnphápđiều trađặcbiệtphải là thủ
trưởngcơquanđiềutracấptỉnh,cấpquânkhutrở lên.Nếudocấp
huyệnthụ lýthì thủtrưởngcơquanđiềutracấphuyệnđềnghịcấp
trênápdụng.ViệcquyếtđịnhphảiđượcviệntrưởngVKScùngcấp
phêchuẩnvàápdụngkhôngquáhai thángkể từngàyđượcphê
chuẩn. Sauđó thông tin, tài liệu thu thậpđượcbằngbiệnpháp
điều trađặcbiệt cũngphải đượcgửi choviện trưởngVKSđãphê
chuẩnvàcóthểđượcdùng làmchứngcứ.Nếuviệcsửdụngchứng
cứđóảnhhưởngđếnan toàncủacánhân liênquanhoặccó thể
phát sinhhậuquảnghiêm trọng thì cơquan tiếnhành tố tụngcó
thểápdụngbiệnphápbảo vệđặcbiệt hoặc không làm lộ thân
phậncủangười có liênquan.Những thông tin, tài liệunàykhông
đượcdùngvàomụcđíchkhác, nếukhông liênquanđếnvụviệc,
vụán thìphải tiêuhủy.
Thếnhưngvẫncònđónhữngvấnđềchưa rõnhư thời điểmáp
dụngnày làngay từkhi kiểm tra, xácminh tốgiác, tinbáohay từ
khixácđịnhđượcđối tượngnghivấnhoặckểtừkhikhởi tốbịcan.
Hoặc khi nghe lénđối tượng traođổi trênmạng, quađiện thoại
cónhiềungười vô tìnhgiaodịch, traođổi với đối tượngvềvấnđề
liênquan thìhọcóbị ápdụngcácbiệnpháp tố tụngđặcbiệthay
không.Ngoài ra, chếđộbảomật thông tindođiều trađặcbiệtcó
đượcnhư thếnào?
Rõràngđâylànhữngbiệnpháprấtnhạycảm,nêntấtcảquyđịnh
trênphảiđượcdự liệuvàcụ thểhóabằngcácvănbảnhướngdẫn
dưới luật liênquan. Làm saođểvừađảmbảochếđịnhmới được
thực thimột cách cóhiệuquả, làmột công cụ “lợi hại” để chống
quanthamnhưngđồngthờiphảiđảmbảocácthiếtchế liênquan
để tạonên vòng cương tỏa chống lạmquyền, vì trênhết vấnđề
“quyềnconngười”màHiếnphápđãhiếnđịnhcầnphảiđượcđảm
bảomột cáchcaonhất.
THANHTÙNG
Nghelénvàbảovệquyềnconngười
Nộp3/4sốtiềntham
ô,DươngChíDũng
cóthoátántử?
Chiêu27-11,VănphongQuốchội (QH) tôchưchop
baovêkêtquakyhop thư10,QHkhoaXIII.
PhápLuật
TP.HCM
trích lạimộtsốnộidungcủacuộchọpbáonày.
.
PhapLuât TP.HCM:
BLHS (sửa đổi) vừa được
thông qua có một quy định đáng chú ý là không thi
h nh n tửhìnhđối với người b kết n tửhình về t i
thamô t i sản, t i nh nhối l m saukhi b kết nđã
chủ đ ng n p lại ít nhất 3/4 t i sản tham ô, nh n hối
l v hợp t c tích cực với cơ quan chức năng trong
việcph t hiện, điều tra, xử l t i phạmhoặc l p công
lớn (điểm c khoản 3Điều 40)…Vậy vơi trương hơp
bị kêt án tưhinh trươc thơi điêm1-7-2016 (thơi điêm
BLHS sưađôi cóhiêu lưc) nhưDươngChiDũng, Vũ
QuôcHao…nêunộp lai3/4sô tiên thamô thi cóđươc
ápdụngquy địnhnày không?
+
PhoChunhiêmỦybanTưphap
NguyễnĐìnhQuyền
:
Theobaocaohằngnămvêcông tacphòng, chống tham
nhũng(PCTN),chung ta thươngchi thuhôiđươc tư10%
đên30%, nămnaynhiêunhât la 50% sô tiên thât thoat
dohanhvi thamnhunggây ra.Trongmôt thơi giankha
dai thi tỉ lênay rât thâp, chi trêndươi 10%.BLHS (sưa
đôi) co quy đinh trong viêc phuc hôi thiêt hai choNha
nươcchoviêcđo thi co thêđươcxemxet vêhinhphat.
BLHSkhôngcohiêu lưchôi tô.Nhưng trươnghơp
xay ra trươc thơi điêm bô luât co hiêu lưc thi không
đươc ap dung.Vơi nhưng vu an đang trong qua trinh
chuyên tiêp thi co nghi quyêt cua QH đê giai quyêt
nhưng vânđê qua đô.
. Báo
Thanh Niên:
Chủ t ch Trung Quốc (TQ)
T p C n Bình khi sang thăm Việt Nam (VN) đa có
bài ph t biểu trước QH nước ta. Nhưng sau đ khi
sang Singapore, ông T p lại c những ph t biểum
theo người ph t ngôn B Ngoại giao l tr i với chủ
quyền biển, đảo của VN. Xin ông đ nh gi việc n y,
c c ĐBQHVN c h i lòng với những ph t biểu của
ôngT pC nBình tại phònghọpDiênHồng không?
+ChủnhiệmVănphòngQH
Nguy nHạnhPhúc
:
Trongdịp sang thămVN, Chủ tịchTQTậpCậnBình
đề nghị đến thăm và phát biểu trước QHVN. Trong
phát biểu, ông Tập đã đề cập đến việc làm sao hạn
chếbất đồng, cốgắng tìm cácgiải pháp cấp cao, tăng
cườngđối thoại...Tôi nghĩ làmột người đứngđầuđất
nướcmà đã nói thế thì chúng ta sẽ tiếp tục.
ÔngấysangSingaporephátbiểuchỉ làởcấpđộviện
nghiên cứu. Còn giữa TQ với ta là các chuyến thăm
cấp cao. Trước đó, Tổng Bí thưNguyễn Phú Trọng
sang thămTQ.CònphíaTQ, sauchínnămmới cómột
ngườiđứngđầusang thămVNvàphátbiểu trướcQH.
Nhưvậy là cónhữngdấuhiệunồng ấm trongquan
hệ, cùng nhau trao đổi. Hai bên bình đẳng, tuân thủ
luậtphápquốc tế, trêncơsởCôngướcLiênHiệpQuốc
vềLuậtBiển (UNCLOS)1982,Tuyênbốcủacácbên
vềứngxử trênbiểnĐông (DOC), kiên trì đểhai nước
lánggiềngchung sốnghòabình, hữunghị, cùngnhau
hợp tác phát triểnkinh tế.
Chúng tacũngphảiđảmbảoanninh,an toànhànghải,
hàngkhông,kiênquyếtđấu tranhbảovệchủquyền.Đó
làviệckhông thểkhácđược.
ĐỨCMINH
ghi
Chủ tịchQuốch iNguyễnSinhHùngphátbiểubếmạckỳhọp.Ảnh:TTXVN
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook