106-2020 - page 3

3
Thời sự -
ThứSáu 15-5-2020
N.NHÂN- L.ĐỨC
C
hiều 14-5, sau bốn ngày
làm việc, hội nghị lần
thứ 12 Ban chấp hành
Trung ương khóa XII đã
hoàn thành toàn bộ nội dung
chương trình đề ra. Tổng bí
thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng phát biểu bế mạc
hội nghị.
Ủy viên Trung ương:
Yêu nước, được dân
tin, có tầm nhìn
chiến lược
Theo Tổng bí thư, Chủ
tịch nước, nhận thức sâu sắc
ý nghĩa và tầm quan trọng
của công tác chuẩn bị nhân
sự Đại hội lần thứ XIII của
Đảng là “cái gốc củamọi công
việc”, nhân tố quyết định sự
thành bại của cách mạng,
Ban chấp hành Trung ương
đã thảo luận, nhất trí việc xác
định tiêu chuẩn ủy viên Ban
chấp hành Trung ương khóa
XIII phải đặc biệt chú trọng
một số vấn đề sau:
- Có tinh thần yêu nước
sâu sắc, có bản lĩnh chính
trị vững vàng, kiên định
mục tiêu độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối
trung thành với chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, cương lĩnh, đường
lối của Đảng, hiến pháp của
Nhà nước và lợi ích của quốc
gia - dân tộc; nói đi đôi với
vợ, chồng, con, người thân
lợi dụng chức quyền để trục
lợi…
- Có trí tuệ, tầm nhìn, có
trình độ để tham gia hoạch
định đường lối, chính sách và
sự lãnh đạo tập thể của Ban
chấp hành Trung ương; có
năng lực cụ thể hóa và lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
thắng lợi đường lối, chính
sách, nhiệm vụ của Đảng,
chiến lược phát triển đất nước
trong giai đoạn mới; qua thực
tiễn thể hiện rõ là người có
năng lực, sáng tạo, làm việc
có hiệu quả, dám nghĩ, dám
làm, dám chịu trách nhiệm…
2. Vi phạm nguyên tắc tập
trung dân chủ, mị dân, chuyên
quyền, độc đoán, không công
bằng, công minh trong đánh
giá, sử dụng cán bộ, trù dập
người thẳng thắn đấu tranh,
phê bình.
3. Để nội bộ mất đoàn kết
nghiêm trọng hoặc để xảy ra
thamnhũng, thất thoát, vụ việc
tiêu cực lớn ở địa phương, cơ
quan, đơn vị.
4. Không chịu nghiên cứu
học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm
việc kém hiệu quả, nói nhiều
làmít, nói khôngđi đôi với làm.
5.Ýthức kỷ luật kém, không
chấp hành sự điều động, phân
công của tổ chức, uy tín thấp.
6. Kê khai tài sản không
trung thực, có biểu hiện giàu
nhanh, nhiều nhà, nhiều đất,
nhiều tài sản khác mà không
giải trình rõ được nguồn gốc;
bản thân hoặc vợ, chồng, con
có lối sống thiếu gương mẫu,
lợi dụng chức quyền để thu
lợi bất chính.
7. Vi phạm quy định về
lịch sử chính trị hoặc chính
trị hiện nay.
Bầu đủ 500 đại biểu
Quốc hội
Trong bài phát biểu bế
mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch
nước nêu hội nghị ghi nhận,
biểu dương sự nỗ lực của
Đảng đoàn Quốc hội và
các cơ quan, đơn vị có liên
quan đã khẩn trương nghiên
cứu, tổng kết, xây dựng Đề
án phương hướng bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND các cấp lần này tiếp
tục được tổ chức vào cùngmột
ngày trên phạm vi cả nước.
Tổng bí thư đề nghị phấn
đấu giới thiệu, lựa chọn bầu
được những đại biểu Quốc
hội và đại biểu HĐND thật
sự tiêu biểu, xứng đáng đại
diện cho ý chí, nguyện vọng
và quyền làm chủ của nhân
dân; bảo đảmđúng tiêu chuẩn,
đủ số lượng, có cơ cấu hợp
lý, trong đó lấy tiêu chuẩn,
chất lượng đại biểu là ưu
tiên hàng đầu, không vì cơ
cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
Đồng thời, phấn đấu bầu
đủ 500 đại biểu Quốc hội
và đạt tỉ lệ đại biểu Quốc
hội chuyên trách.
Trong quá trình chuẩn bị
và tiến hành bầu cử, Tổng
bí thư lưu ý phải quán triệt
thực hiện nghiêm túc chủ
trương của Đảng và Nhà
nước về gắn kết quả nhân
sự đại hội đảng bộ các cấp
và quy hoạch cán bộ với
công tác chuẩn bị nhân sự
đại biểu Quốc hội, đại biểu
HĐND các cấp.•
3 nhóm tiêu chuẩn đặc biệt
chú trọng để vào Trung ương XIII
Hội nghị Trung ương 12, khóa XII đã định hình tiêu chuẩn của ủy viênTrung ương khóa XIII cũng như
tạo ramàn lọc ngăn chặn những ai không xứng đáng.
làm, dám đương đầu với khó
khăn, thử thách, quyết liệt
trong hành động, làm việc
có hiệu quả.
- Có phẩm chất đạo đức và
lối sống trong sáng, gương
mẫu, được cán bộ, đảng viên
và nhân dân tín nhiệm; có
tinh thần trách nhiệm cao,
tận tụy với công việc; dám
hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi
ích chung của Đảng, của đất
nước. Bản thân không tham
nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ
lợi, tham vọng quyền lực và
kiên quyết đấu tranh chống
các biểu hiện tiêu cực, quan
liêu, tham nhũng; không để
Ủy viên Bộ Chính trị
là người trong độ
tuổi, đủ sức khỏe
Theo Tổng bí thư, Chủ
tịch nước, ủy viên Bộ Chính
trị, Ban Bí thư phải là những
người thật sự tiêu biểu, mẫu
mực củaBan chấp hànhTrung
ương về bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý
chí chiến đấu, năng lực lãnh
đạo, quản lý, ý thức tổ chức
kỷ luật. Cạnh đó, những cán
bộ cao cấp trên cần có tầm
nhìn và tư duy chiến lược, có
khả năng phân tích, dự báo,
tổng hợp, đề xuất những vấn
đề mới một cách đúng đắn;
có trình độ hiểu biết sâu sắc
về lý luận chính trị, biết phát
hiện và sử dụng người có đức,
có tài; là ủy viên chính thức
Ban chấp hành Trung ương,
hoàn thành tốt nhiệmvụ được
giao, còn trong độ tuổi theo
quy định và đủ sức khỏe để
đảm đương nhiệm vụ.
Không để lọt vào
người cơ hội chính trị,
tham vọng quyền lực
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch
nước, kiên quyết không để lọt
vàoBanchấphànhTrungương
khóa tới những người có một
trong các khuyết điểm sau:
1. Bản lĩnh chính trị không
vững vàng; không kiên định
đường lối, quan điểm của
Đảng; có biểu hiện cơ hội
chính trị, tham vọng quyền
lực, xu nịnh, chạy chọt, tham
nhũng, quan liêu, cục bộ, vận
động cá nhân, phe cánh, lợi
ích nhóm; thiếu chính kiến,
thấy đúng không bảo vệ, thấy
sai không đấu tranh.
Theo Tổng bí thư,
Chủ tịch nước, ủy
viên Bộ Chính trị,
Ban Bí thư phải là
những ủy viên chính
thức Ban chấp hành
Trung ương, hoàn
thành tốt nhiệm
vụ được giao, còn
trong độ tuổi theo
quy định và đủ sức
khỏe để đảm đương
nhiệm vụ.
3
độ tuổi cần có trong Ban chấp
hành Trung ương khóa XIII là
dưới 50; 50-60 và từ 61 tuổi trở
lên.Trườnghợpđặcbiệtnàocần
phải cơ cấu vào Ban chấphành
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban
Bí thư ngoài độ tuổi theo quy
định thì Bộ Chính trị cân nhắc,
trìnhBanchấphànhTrungương
xem xét, quyết định việc đề cử
với Đại hội Đảng.
Tiêu điểm
Về đại dịch COVID-19, trong bài phát biểu
bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu Ban
chấphànhTrung ương nhận định từ đầu năm
đến nay, đại dịch đã tác động sâu sắc, toàn
diện tới mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, để
lại hậu quả rất nghiêm trọng đối với các quốc
gia trên thế giới, trongđó cóViệt Nam. Nhưng
nhờ có sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của
ĐảngvàNhànước, sựchỉ đạo, điềuhànhquyết
liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ
thống chính trị; sựđồng tình, hưởngứng, ủng
hộmạnhmẽ của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ
cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng
ta đã khống chế, cơ bản kiểmsoát, ngăn chặn
được sự lây lan trong cộng đồng. Từ đó hạn
chế tối đanhững thiệt hại, tổn thất dođại dịch
COVID-19 gây ra, đem lại niềm vui, niềm tin,
niềm tự hào của nhân dân cả nước, được thế
giới ghi nhận và đánh giá cao.
Ban chấp hànhTrung ương nhiệt liệt hoan
nghênh, biểu dương và cám ơn sâu sắc toàn
thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và
đồng bào ta ở nước ngoài đã đoàn kết một
lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực
hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương
của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành
của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ, các bộ,
ban, ngành và địa phương…
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng khẳng định:“Việc chúng ta ngăn chặn
và kiểmsoát được đại dịch làmộtminh chứng
hùng hồn khẳng định bản chất tốt đẹp của
chế độ ta, khẳng định truyền thống đoàn kết,
yêu nước, nhân nghĩa, kiên cường của dân
tộc ta, của nhân dân ta; càng trong khó khăn,
thử thách ác liệt, bản chất và truyền thống
đó càng được nhân lên gấp bội”.
Tuy nhiên,Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng
nhấnmạnh: Chúng ta tuyệt nhiênkhôngđược
chủ quan, tự mãn vì trước mắt nhiệm vụ còn
rất khó khăn, nặngnề, tìnhhình còndiễnbiến
phức tạp, khó lường. Một mặt, chúng ta phải
tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biến phức
tạp của đại dịch để có những giải pháp ứng
phó kịp thời, phải nhanh chóng khắc phục
hậu quả của đại dịch, phục hồi sản xuất kinh
doanh, ổn định việc làm, đời sống của nhân
dân. Mặt khác, phải tập trung tháo gỡ khó
khăn, tìm ra những giải pháp hữu hiệu để tập
trung hoàn thành ở mức cao nhất các mục
tiêu, nhiệm vụ của năm 2020.
Nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VGP/ NHÂT BẮC
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...20
Powered by FlippingBook