353 - page 4

4
THỨNĂM
31-12-2015
Nhanuoc-Congdan
CHỦTỊCHUBNDTP.HCMNGUYỄNTHÀNHPHONG:
Dẹpngaytácphong
chungchung
“Nếuaiđótrướcđâycótácphongchungchungphảibỏngay.Aikhôngcótâm
vớicôngviệcthìkhómàchấpnhận”-ôngNguyễnThànhPhong.
TÁLÂM
“C
húng takhông
đượcphép thờ
ơ,phảilaođộng
với tinh thần chủđộng sáng
tạo, phải xem đòi hỏi do
nhiệm vụ chính trị đề ra là
đòi hỏi caovới tráchnhiệm
củamỗi người. Tôi đề nghị
quán triệtđiềunày trong từng
cơ quan, đơn vị”. Chủ tịch
UBND TP.HCM Nguyễn
ThànhPhongnhấnmạnhnhư
thế tạiHội nghị “Triểnkhai
nghịquyết củaChínhphủvà
HĐNDTPvềnhiệmvụphát
triểnkinh tế-xã hội, thu chi
ngân sáchnăm2016”, sáng
30-12, khi đềnghị lãnhđạo
các sở -ngành, quận -huyện
đề cao tráchnhiệm cá nhân
với nhiệm vụ và công việc
được giao.
“Không thểhiện
tráchnhiệm thì
khó lòngnói ai”
Để thựchiện tốt nhiệmvụ
đề ra, ông Phong cho rằng
cảmhứngcóđượcsauĐạihội
ĐảngbộTPlần thứXrấtcao,
vấnđề còn lại làphải truyền
cảmhứngchocôngviệcnăm
2016.“Nếuaiđó trướcđâycó
tácphong chung chungphải
bỏ ngay. Cái nào phải ra cái
đó.Aikhôngcó tâmvớicông
việc thì khómà chấpnhận”.
Ngườiđứngđầuchínhquyền
TP cũng đề nghị tránh tình
trạng nói thì haymà làm thì
ngược lại. “Trongkhi nói thì
haynhưchínhquyền làchính
quyền của dân, chínhquyền
phải phục vụ người dân và
doanhnghiệp…nhưnghành
động thì đi ngược lại với lời
nói” - ôngPhong nói.
ÔngPhongcũngcho rằng
ngườiđứngđầuphải thểhiện
sựgươngmẫuvì“cánbộchủ
chốtkhôngnêugương,không
thểhiện tráchnhiệm thì khó
lòng nói ai”. Ông cũng yêu
cầu trong công tác các đơn
vịphảiphốihợp thật sựđồng
bộ, chặt chẽ để tránh chồng
chéo công việc.
Trêncơsởchiasẻnhư thế,
ông Nguyễn Thành Phong
cũngnhấnmạnhnhiềunhiệm
vụ trọng tâmphát triểnkinh
tế-xã hội năm 2016, trong
đónhấnmạnhđếnviệckhẩn
trương hoàn thiện kế hoạch
thực hiện bảy chương trình
độtphá thựchiệnNghịquyết
Đại hội Đảng bộTP lần thứ
Xvới nội dungkếhoạch thể
hiện tư duy đột phá, chính
Chủ tịchUBNDTP.HCMNguyễnThànhPhongphátbiểu tạihộinghị.Ảnh:TÁLÂM
ChủtịchTP.HCMnhắcnhởngườiđứngđầu
cáccơquanvắnghọp
Mởđầuphầnphátbiểu tạihộinghị,Chủ
tịchUBNDTP.HCMNguyễnThành Phong
đãnhắcnhởcácđơnvị thamgiahội nghị.
“Trong số các thành phần tham dự hôm
nay chỉ có 15 người là trưởng các đơn vị,
phần lớn làphó. Lầnsauchúng tanênhạn
chếchuyệnnày. Lịchđãcó, nếubấtđắcdĩ
lắm thì mới cử cấp phó đi thay. Ở đây có
nhiềuđồng chí là chủ tịch, trưởng các cơ
quan, đơn vị, cácđồng chímờimàởdưới
cử khôngđúng thànhphần thì tâm trạng
cácđồngchínhưthếnào?Tôinhắcnhởnhẹ
nhàngnhưthếđểchúngtacùngnhauhợp
tác làmviệccho tốt. Người đứngđầuphải
nắmđượcviệcnàyvà sauđóchỉ đạo triển
khai”- ôngPhongnói.
sách đột phá, xác định giải
pháp đột phá và triển khai,
tổ chức thực hiện đột phá.
Ông Phong cũng đề nghị
tập trung tái cấu trúckinh tế
TP,nângcaochất lượng tăng
trưởng, năng lực cạnh tranh
thôngquaviệc:Nâng tỉ trọng
cácyếu tốnăngsuất tổnghợp
(TFP) đóng góp vào tăng
trưởngkinh tế; sửdụnghiệu
quả nguồnvốnđầu tư; nâng
cao chất lượng nguồn nhân
lực, nhất là nguồn nhân lực
chất lượng cao gắn với phát
triển khoa học công nghệ...
Bên cạnh đó, ông Phong
cho biết trong năm 2016,
TP.HCM sẽ huy động các
nguồn lực đầu tư phát triển
đồngbộhệ thốngkết cấuhạ
tầngkỹ thuật, hạ tầngxãhội.
Tập trung thực hiện các giải
phápđồngbộ, toàndiệnnhằm
tạochuyểnbiếncănbản tình
trạngùn tắcgiao thông,ngập
nước, ô nhiễmmôi trường;
đẩy mạnh việc di dời toàn
bộ nhà ở trên và ven kênh
rạch, cải tạo, xây dựngmới
cácchungcưcũ, chỉnh trang
cáckhuphố, triểnkhaimạnh
cácdựánphát triểnnhàởxã
hội, tổ chức lại cuộc sống
dân cư tốt hơn. TP cũng sẽ
triển khai thực hiện chương
trìnhđộtphávềcảicáchhành
chính nhằm xây dựng nền
hành chínhdân chủ, chuyên
nghiệp, hiệnđại, năngđộng,
phụcvụnhândân, hoạtđộng
có hiệu lực, hiệuquả.
Ngoài ra, ôngPhongcũng
yêu cầu các ngành, các cấp
thực hiện tốt chính sách an
sinh xã hội, phục vụ chu
đáođời sốngvật chất và tinh
thần cho người dân, nhất là
người dân nghèo trong dịp
tếtNguyên đán.
Dẹp tình trạngchi
phí“phi chính thức”
Phát biểu tại hội nghị,Phó
Bí thưThường trựcThànhủy
VõVănThưởng nhận định:
thànhcôngvềkinh tế-xãhội
củaTPtrongnăm2015sẽ tạo
đàcho sựphát triểncủanăm
2016-nămđầu tiên thựchiện
Nghị quyếtĐại hộiĐảngbộ
TP lần thứX.
Lànămđầutiêncủakếhoạch
2016-2020,ôngThưởng lưuý
các sở -ngành, quận -huyện
phải xây dựng kế hoạch cụ
thể, xác định rõ tráchnhiệm
của đơn vị, cá nhân, tập thể
vàyêucầucủakếhoạchphải
có tínhkế hoạch caovà linh
hoạt, phảipháthuyđượcsức
mạnh của cả hệ
thống chính trị.
Ông Thưởng
cũngđềnghị các
sở-ngànhcầntăng
cường cải thiện
môi trường đầu
tư của TP.HCM,
tránh thực trạng
chiphí“phichính
thức”, đồng thời
phải xử lý công
bằng giữa các sở - ngành
chậmchạp trongxử lý thủ tục
vớidoanhnghiệp.“Trongkhi
nhiềudoanhnghiệpkhôngnộp
thuế thì tabêu tên,vậynếusở,
ngànhkhông thựchiệnđúng
thời gian, giải quyết thủ tục
chậm,gây thiệthạichodoanh
nghiệp thì cóbêu tênkhông?
Xử lýnhưvậy làkhôngđàng
hoàng” - ôngThưởngnói.
Trongnăm2016,TPđề ra
12chỉ tiêukinh tế-xãhội cần
thựchiện.Trongđócó tốcđộ
tăng trưởng tổng sản phẩm
nộiđịa (GRDP)đạt8%, tổng
vốnđầu tưxãhộichiếm30%
GRDP, 100% hộ dân thành
phốđượccấpnước sạch.
“Trongkhinhiềudoanhnghiệpkhông
nộp thuế thì tabêu tên, vậynếusở,
ngànhkhông thựchiệnđúng thời
gian,giảiquyết thủ tụcchậm,gây
thiệthại chodoanhnghiệp thì cóbêu
tênkhông?Xử lýnhưvậy làkhông
đànghoàng.”
PhóBíthưThườngtrựcThànhủyTP.HCM
VÕVĂNTHƯỞNG
Quanchứccósânsau
khiếndânbứcxúc
“Bản tổnghợpýkiếncủanhândân trongbáocáocủa
MTTQViệtNamchohay“nhìnchung tìnhhình tư tưởng
các tầng lớpnhândâncócảmặt tíchcựcxen lẫn tâm lý
hoangmang, loâu.Mặt tíchcựcchiếmưu thế, cònmặt
tiêucựcchiếm số ít nhưng tiềmẩnnhữngnhân tốphức
tạp, khó lường, dễbị các thế lực thùđịch lợi dụng, kích
động,chiarẽ”.Vậychúng tagiảiquyết lòngdânnhư thế
nàođây?” -ôngPhạmXuânHằng,PhóChủ tịchkhông
chuyên tráchỦybanTrungươngMTTQViệtNamđã
đặt vấn đề như thế
tại Hội nghị lần thứ
4ỦybanTrungương
MTTQViệtNamngày
30-12.
TheoôngHằng,sau
30nămđổimới,nhân
dân tađãgiànhđược
những thành tựumà
lòngdânchưayênvì
còn rất nhiềuvấnđề
tồn tại trong xã hội,
nhấtlàtìnhtrạnglãng
phíđangtrànlan,thậm
chí cómột tỉnhphía
Namcòncholáixeđi
học tậpkinhnghiệm
nước ngoài…Mặt
khác, tình trạng tham
nhũng, lợi íchnhóm
hiệnnaykhiếnnhân
dânrấtbứcxúc:“Quan
chức thì có sân sau,
doanhnghiệp thìcần
sântrước…,tìnhtrạng
nàyđang tànpháđất
nướcnày.Thếthìlàm
saođấtnướctakhông
nghèo được!” - ông
Hằng chỉ ra.
Bên cạnh đó là
nhữnglolắngcủangư
dânmiềnTrungkhi
đánh bắt trên vùng
biển chủ quyền của
mình lạibị tàuTrung
Quốc cản trở, tấn công. Nhữngxâmphạm chủquyền
củaTrungQuốcởbiểnĐôngnhưviệccải tạo, bồi đắp
cácđá thuộcquầnđảoTrườngSacủaViệtNam thành
đảo nhân tạo càng khiến nhân dân lo âu, bức xúc…
Nhưng“Dâncònbứcxúc làcònmừng” -ôngHằngnói.
NguyênThốngđốcNgânhàngNhànướcViệtNam
CaoSỹKiêmnhìnnhậndoanhnghiệpViệtNamhiện
nay ngoài chịu sức ép từ hội nhập, sự biến động của
thị trường, tỉ giá… cònphải chịu sức ép từnhững thủ
tụchànhchính, cơchế, chínhsách.Chiphí tuân thủvà
những chi phí ngoài luồng khác khiến doanh nghiệp
không thể lớn lên, phát triểnđược.
ÔngHằngcho rằng: “Lòngdân làvậnnước”.Vì thế
khi dân còn lo lắng là trách nhiệm của hệ thống chính
trị cần phải vào cuộc làm tốt hơn nhiệm vụ củamình.
“Taphảimạnhdạnnhìn thẳngvàosự thậtđểphát triển,
đừnghãohuyềnvề ta” - ôngHằngnói.
CHÂNLUẬN
Giámsátthếnàođểdânyên
tâmăncọngrau,miếngthịt
(PL)-Đó làvấnđềđượcnhiềuđạibiểuđưa ra tạihội
nghịđánhgiá, rútkinhnghiệmvềcông tácgiámsátvà
phảnbiệnxãhội củahệ thốngMTTQnăm2015doỦy
banMTTQViệtNamTP.HCM tổ chức ngày30-12.
ÔngTrầnĐìnhTứ-ỦyviênỦybanMTTQViệtNam
TP.HCMbàytỏ:“Hiệnnayvấnđềbứcxúcnhấtcủangười
dân làvấnđềvệsinhan toàn thựcphẩm (VSATTP),nếu
người dânbiết được trongbáo cáogiám sát của chúng
takhôngnhắcgìđếnvấnđềnày thì sẽ rấtbuồn...Tôiđề
nghị trongchương trìnhgiám sát, phảnbiệnnăm2016
phải đưanội dungđảmbảoVSATTP thànhchiếndịch,
chương trình, kếhoạch tấn côngmãnh liệt đểđảmbảo
cuộc sống cho người dân, để dân không phải ăn cọng
raucũng lo,ănmiếng thịtcũng lo,chứkhôngchỉđềcập
đếnnội dungnàymột cáchchungchung rằng“quản lý
vàđảmbảoVSATTP””.
LÊTHOA
Giámsátđể
nhândân
sốngantoàn,
hạnhphúc
Phát biểu khai mạc hội
nghị,ChủtịchỦybanTrung
ươngMTTQViệtNamNguyễn
ThiệnNhân chohay trong
năm2015,MTTQViệtNamđã
thựchiệnnhiềuchươngtrình
giám sát cóhiệuquả. Điển
hìnhnhưchươngtrìnhgiám
sátviệcgiảiquyếtkhiếunại
tốcáo,giámsátviệccảicách
thủtụchànhchínhtronglĩnh
vựcthuế,hảiquan,giámsát
việc tuân thủpháp luậtcủa
cáccơquan, tổchức.
ÔngNguyễnThiệnNhân
chobiết: Năm 2016, MTTQ
ViệtNam tiếp tụchuyđộng
nhândân, chọn vấnđề an
toànvệsinhthựcphẩm;đánh
giáhài lòngcủangười dân,
tổ chức đối với sựphục vụ
củacơquanhànhchínhnhà
nướcđểgiámsáttriệtđểhơn.
“Nhữngchương trìnhgiám
sát này chỉ nhắmđếnmột
mục đích: Người dânđược
sốngan toànvàhạnhphúc
hơn”-ChủtịchNguyễnThiện
Nhânchohay.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook