267-2019 - page 4

4
Thời sự -
ThứBa19-11-2019
TẤNLỘC
B
à Huỳnh Ngọc Lệ Dung,
GiámđốcCông tyTNHH
MTV Xổ số kiến thiết
tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là
Công ty Xổ số Khánh Hòa,
trực thuộc UBND tỉnh), vừa
có báo cáo kết quả thực hiện
kết luận của thanh tra tỉnh
này. Trong đó, bà Dung kiến
nghị UBND tỉnh giữ nguyên
phương án tiền lương mà
công ty này đã chi sai gần
3 tỉ đồng.
Chi lương sai, xài người
không đúng luật
Trước đó Thanh tra tỉnh
KhánhHòađãcókết luận thanh
tra việc chấp hành pháp luật
về phòng, chống tham nhũng
và chấp hành pháp luật trong
hoạt động kinh doanh đối với
Công tyXổ sốKhánhHòa.Kết
quả thanh tra cho thấy từ năm
2016 đến 2018, công ty này đã
có hàng loạt sai phạmnghiêm
trọng, vi phạm hàng loạt điều
khoản của Luật Phòng, chống
tham nhũng.
Cụ thể, suốt nhiều năm
qua, Công ty Xổ số Khánh
Hòa không công khai thu
nhập của từng người quản
lý doanh nghiệp. Trong hai
năm 2016-2017, sáu lãnh
đạo, cán bộ quản lý công ty
thưởng, phúc lợi của người
lao động chi thưởng cho đơn
vị, cá nhân ngoài ngành, trong
khi quỹkhen thưởng của người
quản lý doanh nghiệp lại chi
hết cho sáu cá nhân lãnh đạo,
quản lý dẫn đến việc bất bình
đẳng trong phân phối thu nhập
với người lao động tại Công
ty Xổ số Khánh Hòa.
Công ty Xổ số Khánh Hòa
cũng không công khai việc
tuyển dụng lao động. Từ đó
công ty có nhiều khuất tất
trong tuyển dụng, bổ nhiệm
cán bộ. Công ty đã bổ nhiệm
sai quy trình đối với năm cán
bộ lãnh đạo cấp phòng, chi
nhánh, văn phòng đại diện.
Khi còn làm giám đốc công
ty, ông Võ Ngọc Tâm đã
tuyển dụng cháu của mình
là bà Nguyễn Trần Trúc Vy
rồi liên tục nâng lương trước
thời hạn, liên tiếp bổ nhiệm
các chức vụ cho bà này trái
quy định pháp luật. Thanh
tra tỉnh kiến nghị hủy bỏ các
quyết định bổ nhiệm, nâng
lương đối với bà Vy, thu hồi
tiền lương nâng bậc trước
động (!). Riêng các khoản
sai phạm khác, Công ty Xổ
số Khánh Hòa đã nộp vào tài
khoản tạm giữ của thanh tra
tỉnh tại kho bạc Nhà nước
583 triệu đồng về các khoản
thất thoát trong đầu tư, mua
sắm tài sản.
Thanh tra tỉnh xác định
Công ty Xổ số Khánh Hòa
phải chịu trách nhiệm toàn bộ
các sai phạm trong việc thực
hiện công tác phòng, chống
tham nhũng, trong quản lý
hoạt động kinh doanh qua
thanh tra. Trách nhiệm chính
cá nhân thuộc về ôngVõNgọc
Tâm, Chủ tịch kiêmGiámđốc
Công ty Xổ số Khánh Hòa từ
tháng 11-2017 trở về trước;
bà Huỳnh Ngọc Lệ Dung,
Giám đốc công ty từ tháng
11-2017 đến nay. Bà Dung
cũng là phó giám đốc, kiểm
soát viên, bí thư chi bộ thời
ôngTâm làmgiámđốc. Trách
nhiệmchính còn thuộc về ông
Nguyễn HuyTuấn, Phó Giám
đốc công ty (nguyên kế toán
trưởng công ty).
Tuy nhiên, thanh tra tỉnh
không kiến nghị chuyển cơ
quan điều tra, xử lý hình sự
đối với dấu hiệu tham nhũng.
Còn UBND tỉnh chỉ yêu cầu
giámđốcCông tyXổ sốKhánh
Hòa tổ chức kiểm điểm, xử lý
trách nhiệm theo thẩm quyền
đối với các đơn vị, cá nhân
liên quan đến các sai phạm.
Trong báo cáo mới đây gửi
UBND tỉnh, giám đốc Công
ty Xổ số Khánh Hòa cho rằng
đã “nghiêm túc tự phê bình,
kiểm điểm trước tập thể các
thiếu sót liên quan đến chức
trách, nhiệm vụ được giao”.
Theo bà Huỳnh Ngọc Lệ
Dung, lãnh đạo công ty cũng
đã tổ chức rút kinh nghiệm
đối với các sai phạm!•
Công ty TNHHMTV Xổ số kiến thiết tỉnh KhánhHòa có hàng loạt sai phạmnghiêmtrọng
về phòng, chống thamnhũng. Ảnh: TL
có mức lương trung bình 42-
52 triệu đồng/tháng. Chỉ trong
hai năm, sáu cán bộ lãnh đạo
này đã hưởng lương sai gần
1,9 tỉ đồng, trong khi 75 nhân
viên còn lại hưởng sai gần 1 tỉ
đồng. Ngoài ra, lãnh đạo công
ty lấy hơn 530 triệu đồng từ
quỹ phúc lợi của người lao
động, chi trái quy định tiền
tham quan, nghỉ mát cho 76
lượt người không thuộc công
ty. Lãnh đạo công ty còn lấy
hơn 387 triệu đồng từ quỹ
khen thưởng, quỹ phúc lợi
của người lao động chi “đối
ngoại”, “khen thưởng” cho
các đơn vị, cá nhân ngoài
doanh nghiệp mà không quy
định mức chi, trái với thỏa
ước lao động tập thể.
Theo thanh tra tỉnh, việc
công ty lấy nguồn quỹ khen
thời hạn, tiền phụ cấp chức
vụ đối với bà Vy.
Giao người vi phạm tự
xử, tự rút kinh nghiệm
Thanh tra tỉnhxácđịnhCông
ty Xổ số Khánh Hòa đã sai
phạm hơn 4,6 tỉ đồng, trong
đó chi sai hơn 4 tỉ đồng. Tuy
nhiên, thanh tra tỉnh chỉ kiến
nghị thu hồi gần 2,9 tỉ đồng
chi sai lương trong hai năm
2016, 2017; thu hồi 620 triệu
đồng thất thoát trong đầu tư,
chi trả phụ cấp chức vụ bổ
nhiệm sai. Thanh tra tỉnh kiến
nghị không xử lý các khoản
chi sai còn lại như đãi khách
tham quan, hỗ trợ cựu giám
đốc công ty…
Thế nhưng mới đây, Giám
đốc Công ty Xổ số Khánh
Hòa Huỳnh Ngọc Lệ Dung
đưa kiến nghị UBND tỉnh
xem xét giữ nguyên phương
án tiền lương các năm 2016,
2017. Giám đốc công ty này
cho rằng việc thu hồi tiền
lương các năm 2016, 2017
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời
sống, tâm lý của người lao
Sai phạm nhưng vẫn được đề nghị
tặng huân chương Lao động
Dù có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, vi phạm Luật
Phòng, chống tham nhũng nhưng Công ty Xổ số Khánh
Hòa vẫn đang được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh
này đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương Lao
động hạng Nhất.
Các sai phạmcủa Công ty Xổ số Khánh Hòa xảy ra từ năm
2016đến2018nhưngnăm2017 công ty này vẫnđược Chính
phủ tặng cờ“Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm
2017” theo đề nghị của tỉnh Khánh Hòa.
“Các sai phạm
của Công ty Xổ số
Khánh Hòa xảy ra
từ năm 2016 đến
2018 nhưng năm
2017 công ty này
vẫn được Chính phủ
tặng cờ “Đơn vị xuất
sắc trong phong trào
thi đua năm 2017”
theo đề nghị của
tỉnh Khánh Hòa.”
Hợp đồng mua
hàng Mỹ nhưng nhận
hàng Trung Quốc
Theo kết luận của Thanh tra
tỉnh Khánh Hòa, khi xây dựng
trụ sở làm việc, Công ty Xổ số
Khánh Hòa đã không công
khai việc đầu tư. Ông Võ Ngọc
Tâm, Giám đốc Công ty Xổ số
KhánhHòa kiêmGiámđốc Ban
quản lý dự án thời điểmđó, đã
tự ý“xử lý kỹ thuật năm lần”với
các nhà thầu khi thi công, thay
đổi chủng loại vật tư có giá trị
cao qua chỉ định thầu cho nhà
thầu thi công. Từ đó gói thầu
xây lắp được bổ sung dự toán
phát sinh hai lần, làm tăng
thêmhơn4,3 tỉ đồng;hợpđồng
xây lắp thiết bị tăng thêm gần
3,8 tỉ đồng. Việc mua sắm tài
sản, trang bị tại Công ty Xổ số
Khánh Hòa cũng không được
công khai, minh bạch. Công ty
hợpđồngmuahàngMỹnhưng
lại nhận hàng củaTrungQuốc.
Tiêu điểm
Ngày 18-11, Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung
ương về phòng, chống tham nhũng đã họp dưới sự chủ trì
của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng BCĐ Nguyễn Phú
Trọng để nghe báo cáo kết quả xử lý các vụ án, vụ việc
thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 15,
hồi tháng 1-2019 đến nay.
Tại cuộc họp, Thường trực BCĐ cũng cho ý kiến chỉ
đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc nổi cộm, phức
tạp, có khó khăn, vướng mắc. Theo đó, Thường trực BCĐ
quyết định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo với hai vụ án.
Thứ nhất là vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán
gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty
TNHH Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công
ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị
có liên quan. Thứ hai, vụ án vi phạm quy định về đầu tư
công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại
dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Theo Quy định 163 của Bộ Chính trị, chỉ những vụ việc,
vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã
hội quan tâm thì BCĐ Trung ương về phòng, chống tham
nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Vì vậy, có thể coi
những vụ án ấy là đại án.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về phòng,
chống tham nhũng, yêu cầu từ nay đến hết năm 2019 cần
kết thúc điều tra sáu vụ án; ban hành cáo trạng truy tố năm
vụ án; xét xử sơ thẩm 11 vụ án, xét xử phúc thẩm hai vụ
án; kết thúc xác minh 17 vụ việc.
Trong số này, năm vụ án nghiêm trọng, phức tạp cần đưa
ra xử sơ thẩm. Đó là vụ án vi phạm quy định về quản lý,
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan
đến dự án 15 Thi Sách, TP.HCM; vụ án vi phạm quy định
về quản lý đất đai… xảy ra tại TP Đà Nẵng; vụ án vi phạm
quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả
nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone,
Bộ TT&TT và các đơn vị có liên quan. Vụ án thứ tư là giả
mạo trong công tác… xảy ra tại Công ty Lũng Lô và vụ án
thứ năm là lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành
công vụ xảy ra tại Bộ TT&TT...
NGHĨANHÂN
Xổ số Khánh Hòa: Sai phạm tiền tỉ
nhưng cho tự xử!
Sáu lãnh đạo Công ty TNHHMTVXổ số kiến thiết tỉnh KhánhHòa hưởng lương sai gần 2 tỉ đồng
nhưng không trả lại cho Nhà nước.
Sắp đưa 5 vụ ánnghiêmtrọng ra xét xử
Vụ án khu đất 15Thi Sách, TP.HCM làmột trong nămvụ sẽ được sớmđưa ra xét xử sơ thẩm.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...20
Powered by FlippingBook