041-2021 - page 3

3
Thời sự -
ThứBảy27-2-2021
TÁ LÂM
S
áng26-2,Chủ tịchUBND
TP.HCMNguyễn Thành
Phong đã gặp gỡ, đối
thoại với 312 chủ tịch UBND
các phường, xã, thị trấn trên
địa bàn.
Cùng dự còn có nhiều
lãnh đạo UBND TP và các
sở, ngành.
Quá tải công việc,
xin tăng thêm cán bộ
Tại buổi gặp gỡ, đối thoại,
vấn đề được nhiều lãnh đạo
cấp xã đề cập là tình trạng
quá tải công việc trong khi
phải cắt giảm một số lượng
lớn cán bộ không chuyên
trách (theo Nghị quyết số
06/2020 của HĐND TP có
hiệu lực từ ngày 1-12-2020
- Nghị quyết 06).
ÔngNguyễnVănNgân,Chủ
tịch phường Bình Hưng Hòa
A (quận Bình Tân), cho biết
hiện phường có hơn 122.000
dân, áp lực về dân số rất lớn.
Sau khi sắp xếp, giải quyết
cán bộ dôi dư, phường gặp
khó trong thực hiện nhiệm
vụ. Các công việc cán bộ
trước đây phải dồn lại cho
những cán bộ đang công tác.
“Chỉ còn 14 cán bộ không
chuyên trách, trừ lãnh đạo
và Ban chỉ huy quân sự thì
phường phải bố trí bốn người
ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ
một cửa, còn lại bảy người
thực hiện công tác chuyên
môn. Do đó, áp lực công
việc rất lớn. Cán bộ phải
làm thêm giờ, ngoài giờ để
đảm bảo công việc. Tính cả
số cán bộ, công chức và cán
bộ không chuyên trách thì
phường còn 37 người, mỗi
cán bộ phải phục vụ 3.500
người dân” - ông Ngân nói.
Ông kiến nghị UBNDTP khi
hoạch định chính sách cần lưu
ý về dân số, số cán bộ công
chức phường, xã cho phù hợp.
“Ai cũng hiểu công việc
đổ về phường, xã, thị trấn
nhưng quy định là như thế.
Sở Nội vụ sẽ tổng hợp ý kiến
về những bất cập để tiếp tục
kiến nghị” - ông Nhân nói.
Phải luôn xem mình
là công bộc của dân
Phát biểu kết luận buổi đối
thoại, Chủ tịch UBND TP
Nguyễn Thành Phong ghi
nhận tất cả ý kiến và giao
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp
với Văn phòng UBND TP
và các sở, ngành liên quan
khẩn trương giải quyết và trả
chủ tịch cấp xã phải ý thức
xây dựng một môi trường
đầu tư thông thoáng bắt đầu
từ chính địa phương mình.
“Các hoạt động phục vụ người
dân, doanh nghiệp phải có
quy trình, thời hạn xử lý và
có thư xin lỗi nếu trễ hạn.
Khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ
sung hồ sơ thì thông báo một
lần bằng văn bản cho người
dân, doanh nghiệp” - ông
Phong nói.
Ông yêu cầu từng phường,
xã, thị trấn phải quyết tâm cao
trong cải cách hành chính.Mỗi
cán bộ, công chức phường
phải xem mình là công bộc
của nhân dân, lấy sự hài lòng
của người dân làm thước
đo cho hiệu quả công tác
cải cách hành chính tại địa
phương mình.
Đối với việc thực hiện chính
quyền đô thị, do không tổ chức
HĐND cấp quận, phường nên
ông Phong cho rằng trách
nhiệm của UBND phường
và chủ tịch UBND phường
sẽ nặng nề hơn.
Ôngyêucầuchủ tịchUBND
cấp xã, phường cần đặc biệt
lưu ý việc tổ chức thực hiện
đi đôi với công tác kiểm tra,
giám sát định kỳ để đảm bảo
các chủ trương, chính sách
của trung ương và TP đi vào
cuộc sống một cách nhanh
nhất. “Lãnh đạo TP sẽ luôn
theo dõi và sẽ tạo những điều
kiện tốt nhất để các chủ tịch
UBND phường hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ” - ông nói.
Đối với đơn vị hành chính
mới TPThủ Đức, ông Phong
nhìn nhận thách thức đặt ra là
số lượng cán bộ dôi dư nhiều
(hơn 650 người). Do vậy, chủ
tịch UBND phường ở TP
Thủ Đức cần nắm bắt tâm
tư, nguyện vọng của cán bộ,
công chức, viên chức mình
quản lý để thực hiện việc sắp
xếp một cách phù hợp nhất
nhằm đảm bảo quyền lợi cho
mọi trường hợp với tinh thần
không để cán bộ, người dân
nào phải chịu thiệt, bị ảnh
hưởng trong giai đoạn hình
thành TP Thủ Đức.
Theo ông Phong, TP tiếp
tục xây dựng chính quyền cơ
sở gần dân, sát dân, việc gì
lợi cho dân phải hết sức làm,
việc gì hại đến dân phải hết
sức tránh. Do vậy, ông yêu cầu
các chủ tịch UBND phường,
xã, thị trấn phải đặt quyền
lợi của dân lên trên hết, chủ
động tìm hiểu khó khăn của
dân theo hướng “cán bộ tìm
dân, không để dân tìm cán
bộ”. Cần giải quyết nhanh
chóng những vấn đề bức xúc
tại địa phương, nhất là lấn
chiếm lòng lề đường, xây
dựng sai phép, không phép,
ô nhiễm môi trường, khiếu
nại, khiếu kiện…
“Các kiến nghị của người
dân phải được giải quyết kịp
thời, đó là nền tảng ổn định để
địa phương phát triển. Từng
địa phương phát triển thì TP
mới phát triển được” - ông
Phong nói.•
Chủ tịchUBNDTP.HCMNguyễn Thành Phong đã gặp gỡ, đối thoại với chủ tịchUBND cấp xã
trên địa bàn. Ảnh: T.LÂM
Ngày 26-2, Ban Thường trực Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức
hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu
người của các cơ quan trung ương ứng
cử ĐBQH khóa XV.
Theo đó, việc giới thiệu người của cơ
quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương ứng
cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV
được thực hiện theo ba bước.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho
biết bước đầu tiên là lãnh đạo cơ quan, tổ
chức, đơn vị họp và dự kiến người được
giới thiệu ứng cử. Những người dự họp
thảo luận về dự kiến giới thiệu người của
cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử để
lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Bước thứ hai là tổ chức hội nghị lấy ý
kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn
vị với người được dự kiến giới thiệu ứng
cử. Hội nghị này tổ chức ở nơi người
ứng cử đang công tác hoặc nơi làm việc.
Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi
công tác hoặc làm việc thì tổ chức lấy
ý kiến của cử tri nơi người đó công tác
hoặc làm việc thường xuyên. Người ứng
cử ĐBQH được mời tham dự hội nghị
này.
Bước thứ ba của quy trình là tổ chức
hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ
quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới
thiệu người ứng cử ĐBQH. Căn cứ vào
kết quả của hội nghị này, cơ quan, tổ
chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn
ứng viên làm hồ sơ ứng cử theo quy định
tại Điều 35 Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB
HĐND, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử
quốc gia.
Chậm nhất 17 giờ ngày 14-3, người
ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ
ứng cử ĐBQH.
Theo quy định của Luật Bầu cử Quốc
hội và HĐND, hồ sơ của người ứng cử
có hạn nộp chậm nhất là vào ngày 14-3,
thời điểm 70 ngày trước ngày bầu cử
23-5.
LƯU ĐỨC
(Theo
chinhphu.vn
)
Tương tự, ông Phạm Văn
Tiến, Chủ tịch phường 5
(quận Tân Bình), cũng đề
nghị UBND TP kiến nghị
với Bộ Nội vụ điều chỉnh số
lượng cán bộ không chuyên
trách ở các địa bàn đông
dân. Ví dụ như 25.000 dân
trở lên thì phải tính lại cán
bộ không chuyên trách cho
hợp lý hơn...
Chia sẻ về vấn đề thiếu
công chức, Giám đốc Sở Nội
vụ Huỳnh Thanh Nhân cho
biết hiện nay biên chế công
chức của TP đã vượt cao so
với biên chế hằng năm được
Bộ Nội vụ giao.
Về số lượng cán bộ không
chuyên trách, Sở Nội vụ đã
tham mưu UBND TP kiến
nghị trung ương nhiều lần.
Tuy nhiên, trong phản hồi mới
nhất, Bộ Nội vụ khẳng định
quy mô dân số không phải là
tiêu chí để phân bổ công chức
và số cán bộ không chuyên
trách nên hiện chưa có cơ
sở trình Thủ tướng xem xét.
lời cho từng phường, xã, thị
trấn trước ngày 15-3.
Về nhiệm vụ trong năm
2021, ông Nguyễn Thành
Phong lưu ý với các chủ
tịch UBND phường, xã, thị
trấn về việc tập trung quyết
liệt cho phòng, chống dịch
COVID-19, coi đó là nhiệm
vụ ưu tiên hàng đầu, không
được chủ quan, lơ là, không
để dịch bệnh xảy ra trên địa
bàn mình quản lý.
Để thực hiện chủ đề năm
2021 là “Nămxây dựng chính
quyền đô thị và cải thiện môi
trường đầu tư”, ông yêu cầu
Mỗi cán bộ, công
chức cấp xã phải
luôn xemmình là
công bộc của dân,
lấy sự hài lòng của
người dân làm
thước đo cho hiệu
quả công tác.
Trước phản ánh về tình trạng karaoke tự
phát gây tiếng ồn tại các khu dân cư nhưng
chính quyền cơ sở gặp khó khi xử lý, Chủ tịch
UBNDTP Nguyễn Thành Phong cho biết bản
thân ông cũng thường xuyên nhận được tin
nhắn của dân phản ánh về tình trạng này.
“Người dân đi làm một ngày lao động
mệt mỏi, tối còn bị tra tấn bởi karaoke tự
phát là không thể chấp nhận được. Các địa
phương, sở, ngành cần thấy trách nhiệmcủa
mình trong vấn đề này. Phải thấy đây là vấn
đề nhức nhối, chứ đừng nghĩ đây là chuyện
bình thường” - ông nói và yêu cầu lãnh đạo
các sở, ngành và địa phương cần quyết liệt
xử lý tình trạng karaoke tự phát gây khổ cho
người dân.
ÔngVõTrungTrực, PhóGiámđốcSởTN&MT,
cho biết thời gian tới ngànhmôi trường sẽ rà
soát, phối hợp với các sở, ngành thành lập
một tổ liên ngành có công an, các sở và địa
phươngđể lậpbiênbản xửphạt. SởTN&MT sẽ
tiếp tục đề xuất những giải pháp xử lý cụ thể.
Không thể chấp nhận việc karaoke tự phát tra tấn
“Cán bộ tìm dân,
không để dân tìm cán bộ”
Chủ tịchUBNDTP.HCMđề nghị lãnh đạo cấp cơ sở phải chủ động tìmhiểu khó khăn của dân,
đặt quyền lợi của dân lên trên hết.
Người từ trungươngứng cử làmđại biểuQuốc hội phải qua3bước
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook