058-2018 - page 4

4
THỨHAI
19-3-2018
Thời sự
"Thiếutrách
nhiệm"và
"cóbiểuhiện
cốý làmtrái"
Vì saophảimuađến95%cổphầnAVG?
Mộtđiềuquantrọngkhác làMobiFoneđãchọnphươngánnhậnchuyển
nhượng trên90%cổphầnđểchiphối tuyệtđối tạiAVG.Tuynhiên, theo
LuậtDoanhnghiêp thì chỉ cầnchiếm từ51%đến65%cổphần làđãchi
phối tuyệtđối.Vìvậy,phươngánnhậnchuyểnnhượngtrên90%cổphần
là“khôngcần thiết”.
Mặtkhac,cũngchínhMobiFonenóidodựánđầutưAVGcầntới11.370
tỉ đồng, trong khi vốnhiện tại chưa đủđể đầu tư lĩnh vực viễn thông
nênMobiFonephải sửdụngvốnvay rất lớn, dựkiếnnăm2016phải vay
khoảng15.000 tỉ đồng. Chínhvì vậyMobiFoneđãxácđịnhđượccác rủi
ro tài chính sẽ“ảnhhưởngđếnhoạtđộngkinhdoanhmảngviễn thông
vàdựkiến sẽ làmhiệuquảkinhdoanh sụtgiảm...”.
Tuynhiên, KLTTnêuMobiFonevẫn lập, trìnhBộTT&TTphêduyệt dự
án, thểhiệnthiếutráchnhiệmvàcốý làmtráiquyđịnhvềđầutưvốnnhà
nướcvàodoanhnghiệpvàquản lý,sửdụngvốn, tàisảntạidoanhnghiệp.
“Quyếtđịnhsố236ngày
21-12-2015củaBộTT&TTphê
duyệtdựáncủaMobiFoneđầu
tưtruyềnhìnhkhiThủtướng
chưaquyếtđịnhchủtrươngđầu
tư làviphạmLuậtĐầutư.”
VỤMOBIFONEMUA 95% CỔPHẦNAVG
“BộTT&TTđãthiếutráchnhiệm,cóbiểuhiệncốýlàmtrái
cácquyđịnhcủaphápluậttrongviệcquyếtđịnhphêduyệt
dựánđầutư”-kếtluậncủaThanhtraChínhphủ.
CHÂNLUẬN
T
hương vụ Tổng Công tyViễn
thôngMobiFonemua 95% cổ
phầncủaCông tyCổphầnNghe
nhìnToànCầu (AVG)đượcThanh
traChính phủ kết luận là “vụ việc
kinh tế rấtnghiêm trọng”.Kết luận
nàyđãkiếnnghịThủ tướnggiaocơ
quanđiều tracó thẩmquyềncủaBộ
Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ,
tài liệu thanh tra để xem xét, khởi
tốđiều tra, xử lýđúngngười, đúng
vi phạm, đung pháp luât.
Kết luận thanh tra (KLTT) này
cũng đã nêu rõ những vấn đề “rât
nghiêmtrọng”đốivớic ccôngty,cơ
quan liênquan trong thươngvụnày.
ThươngvụTổngCôngtyViễnthôngMobiFonemua95%cổphầncủaCôngtyCổphầnNghenhìnToànCầu(AVG)
đượcThanhtraChínhphủkết luận là“vụviệckinhtếrấtnghiêmtrọng”.Ảnh:HTD
MobiFone“thiếu trách
nhiệm”,“viphạmđiềucấm”
KLTTchothấydùbiếtrằngthựctr ng
tàichính,ho tđộngkinhdoanhcủaAVG
từkhi thành lậpđến thờiđiểmx cđịnh
gi trịdoanhnghiệplàrấtkhókhănnhưng
khib oc ođềxuấtđầutưmuacổphần
AVGvàlậpdự ntrìnhBộTT&TTphê
duyệt,MobiFoneđãkhôngphản nh
đúngtìnhhình.“Đ ngchúý,mộtsốnội
dungb oc o,đ nhgi khôngchínhx c,
khôngtrungthực”-KLTTnêu.
Chẳngh n,năm2015AVG lỗ416 tỉ
đồngnhưngMobiFoneđãb oc onăm
2015AVGlỗkếho ch294tỉđồng,trong
khidự nđầutưtruyềnhìnhAVGl inêu
năm2015sẽhòavốn.
KLTTnhậnxétviệcnàyđãviph m
điềucấmtronglĩnhvựcđầutư,quảnlý,
sửdụngvốnnhànướct idoanhnghiệp
là:“Cungcấpthôngtin,b oc okhông
trung thực, không chínhx c, không
đầyđủ, khôngkịp thời theoquyđịnh
củaph p luật”.
KLTTcũngnêuMobiFoneđabiêt
thưc trạng tai chinhAVG laxâu.C c
vănbảnb oc oBộTT&TT (nêu t i
mục6dướiđây)đãnêu rất rõvề thực
tr ngAVG:“Kếtquảđịnhgi củac c
đơnvịthẩmđịnhgi cósựkh cbiệtlớn
sovớigi trị tài sảncủaAVGghi trên
sổ s chkế to n…mứcgi chomảng
truyềnhình là9.366,6 tỉđồng(gấp15
lầngi trịsổs ch)doviệcđịnhgi chủ
yếudựavàokếtquảkinhdoanhdựb o
c cnăm tiếp theocủaAVG…”.
Vấnđềđặtra làmặcdùMobiFone
đãnhận thấyrõ tìnhhình trênvàb o
c oBộTT&TTnhưngvẫn trinhBô
TT&TTxemxet,phêduyêtdự nnày.
Cũng theoKLTT của Thanh tra
Chính phủ, trong việc thuê tư vấn
thẩm định gi , nghiệm thu kết quả
thẩm định gi ; việc sử dụng kết
quả thẩmđịnhgi trị doanhnghiệp
trongđàmph nmuacổphầnAVG,
MobiFone cũng có nhiều “khuyết
điểm”, vi ph m.
Chẳngh n,việcMobiFoneđãnhận
bàngiao, nghiệm thukết quả thẩm
định gi trịAVG và kết quả tư vấn
muacổphầnAVGcủac cđơnvị tư
vấn, trongkhi c ccông ty tưvấnđã
có nhiều vi ph m tiêu chuẩn thẩm
định gi ; chứng thư thẩm định gi ,
b o c o tư vấn đã đưa ra h n chế,
giớih nnhữngnộidungquan trọng.
“T i thời điểm thẩm định gi trị
AVG,MobiFonekhôngcóquyềnsở
hữu,sửdụng tàisảncủaAVGnhưng
AMAX đưa ra giới h n: Người sử
dụngchứngthưphảicóđầyđủquyền
sở hữu, sử dụng tài sản củaAVG
theo quy định của ph p luật, mặt
kh cAMAX còn đưa ra thuật ngữ
“gi trị tài sản vô hình ngoài bảng
cânđốikế to n”khôngcóquyđịnh
trongLuậtKế to n” -KLTTnêu.
KLTTcũngkhẳngđịnh:“Khi tính
gi trị tài sảnvôhìnhcủaAVG theo
phươngph pchiếtkhấudòng tiềnđã
sửdụngnguồnsố liệu từbảnphụ lục
số2củaVCBS(khôngcósựđồngý
củaVCBS) làbâthợpph p.Vìvậy,
c c kết quả thẩm định gi , kết quả
tư vấn không kh ch quan, không
đảm bảo cơ sở ph p lý, không có
căn cứ tin cậy”.
Chính vì vậy KLTT cho rằng
MobiFonethểhiệnthiếutr chnhiệm.
Đối với việc đ nh gi , sử dụng
“kết quả thẩm định giả định” để
đàmph ngi muacổphầnvà lậpdự
nđầu tư,MobiFone cũng cóphần
thiếu tr chnhiệm.
KLTT nêu rằng: Trong việc b o
c o, lập dự n đầu tư trình Bộ
TT&TT,MobiFoneđãđưaranhững
nhậnxét,đ nhgi khôngchínhx c,
không trung thực về kết quả thẩm
địnhgi vàkết quả tưvấn, thểhiện
sự cố tình, thiếu tr ch nhiệm trong
việc đ nh gi , sử dụng c c kết quả
tưvấnđểđàmph ngi muacổphần
và lập dự n đầu tư, vi ph m c c
hành vi bị cấm trong lĩnh vực đầu
tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước
t i doanhnghiệp.
Bộ TT&TT: “Vi phạm Luật
Đầu tư”, “cóbiểuhiện
cố ý làm trái”
VìMobiFone làdoanhnghiệpnhà
nước, Bộ TT&TT là cơ quan chủ
quản, vì vậyKLTT đã dành nhiều
dung lượng để nói về tr ch nhiệm
củabộnày.
Theo KLTT, MobiFone sau khi
được Bộ TT&TT thống nhất cho
đầu tư dịch vụ truyền hình đã có
nhiềuvănbảngửiBộ.Vàđếnngày
1-10-2015, Bộ TT&TT đã có văn
bản “chỉ đ oMobiFone chi đầu tư
mua dịch vụ truyền hình, đề nghị
MobiFone đàm ph n vớiAVG để
lo i trừgi trị c ckhoảnđầu tưvào
lĩnhvựckho ngsảnvàbấtđộngsản
rakhỏi dự n…”.
Sau đómột tuần, Bộ trưởng Bộ
TT&TTNguyễnBắcSonbanhành
quyếtđịnhthànhlậptổthẩmđịnhgồm
s ungười,doVụ trưởngVụQuản lý
DoanhnghiệpPh mĐìnhTrọng làm
tổ trưởng.Ngày8-10-2015, tổ thẩm
địnhhọp. “Qua thanh tra thấycuộc
họp không ghi biên bản, tổ trưởng
không trực tiếpphâncôngnhiệmvụ
cụ thểchoc c thànhviên trongviệc
thẩmđịnhdự n” -KLTTnêu.
Đ ngchúý là thànhviên tổ thẩm
địnhcũngđãgửiýkiếncho tổ trưởng
tổ thẩmđịnhđểphản nhvềmột số
vấnđề liênquan.Cụ thể, vụ trưởng
VụPh pchếkhiđó làôngVõThanh
Lâmcho rằngchưađủ thông tinvà
việcđềxuất tỉ lệmua95%cổphần
củaAVGvớimụctiêunắmgiữquyền
chiphối toànbộho tđộngcủaAVG
là chưa thật sự thuyết phục vềmặt
ph p lý và kiến nghị cần phải tiếp
tục rà so t dự nđầu tư.
Phó cục trưởngCụcB o chí lúc
đó, trongb oc ongày15-10-2015,
cũngnêu tình tr ngc cdoanhnghiệp
kinhdoanh truyềnhình trả tiềnđều
đangsụtgiảm thịphầnnghiêm trọng
trong khi đã tồn t i trên thị trường
từnhiềunăm.
Tuy vậy, bản tổng hợp ngày 21-
10-2015của tổ trưởngđãnhậnxét:
“Dự n đã đượcMobiFone nghiên
cứuđầyđủ, toàndiện...”.
Tuy thừanhậnkhôngđủđiềukiện
vàchứcnăngđểđ nhgi việcđịnh
gi vàgi muaAVGnhưngb oc o
cũngnêu:“Saunhiềuvòngđàmphán,
AVGđãchàob n95%cổphầncủa
AVG là8.898,3 tỉ đồng.Phương n
gi này thấp hơn khoảng 7.000 tỉ
đồngsovớimưcgi thấpnhấtdo tổ
chức thẩm định gi đưa ra và thấp
hơn khoảng 300 triệuUSD so với
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook