058-2018 - page 5

5
THỨHAI
19-3-2018
Thời sự
Quốchộithíđiểmchất
vấnnhanh2bộtrưởng
ỦybanThườngvụQuốchộisẽthíđiểmviệcchấtvấnvàtrảlời
chấtvấnngay.Thờigianchấtvấnvàtrảlờichấtvấnkhôngquá
bốnphút…
Dự kiến bộ trưởng Bộ Tư ph p và bộ trưởng Bộ
KH&CN sẽ trả lời chất vấn t i phiên họp thứ 22 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vào hôm
nay (19-3) về c c vấn đề nổi cộm của ngành mình.
Phiên chất vấn sẽ có sự tham gia của c c phó thủ
tướng phụ tr ch lĩnh vực và c c bộ, ngành liên quan.
Theo chương trình, trong buổi s ng, Bộ trưởng Tư
ph p Lê Thành Long sẽ trả lời chất vấn về c c giải
ph p bảo đảm tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục
c c đề n, dự n Chính phủ trình QH. Đặc biệt là việc
thẩm định c c đề n, dự n luật; giải ph p khắc phục
tình tr ng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết
luật, ph p lệnh, nghị quyết của QH, UBTVQH; công
t c tuyên truyền, phổ biến gi o dục ph p luật…
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa
Bình; bộ trưởng, chủ nhiệmVăn phòng Chính phủ; bộ
trưởng c c bộ Nội vụ, TT&TT, GD&ĐT cùng tham
gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên
quan.
Buổi chiều, Bộ trưởng KH&CNChu NgọcAnh sẽ
trả lời về hiệu quả ứng dụng kết quả c c đề tài nghiên
cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội; công t c
kiểm so t nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh
doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học-công nghệ thúc
đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ
cao phục vụ ph t triển kinh tế-xã hội. Phó Thủ tướng
Chính phủ Vũ Đức Đam; bộ trưởng c c bộ Tài chính,
Nội vụ, Công Thương, NN&PTNT, GD&ĐT cùng
tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề
có liên quan. T i phiên chất vấn lần này, UBTVQH
sẽ thực hiện thí điểm việc chất vấn và trả lời chất vấn
ngay. Theo đó, đ i biểu (ĐB) QH nêu chất vấn ngắn
gọn, rõ ý, không qu một phút/lần; người bị chất vấn
trả lời ngay câu hỏi của ĐBQH, thời gian không qu
ba phút/lần. Trường hợp ĐBQH chưa thỏa mãn với
câu trả lời thì có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh
luận, tuy nhiên thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận
ngắn hơn quy định nêu trên.
Tham gia chất vấn ngoài c c thành viên UBTVQH
còn có toàn bộ ĐBQH ho t động chuyên tr ch ở
trung ương, ĐBQH ho t động chuyên tr ch ở c c địa
phương. Tham gia phiên chất vấn có đ i diện lãnh đ o
TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Văn phòng Trung
ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng
Chính phủ, Kiểm to n Nhà nước, Ủy ban Trung ương
MTTQViệt Nam.
Dự kiến t i phiên họp này, việc chất vấn và trả lời
chất vấn được tiến hành theo nhóm vấn đề; người trả
lời chất vấn không trình bày b o c o trước khi trả lời
chất vấn.
Sau ho t động chất vấn, UBTVQH ban hành nghị
quyết hoặc kết luận làm cơ sở để gi m s t việc thực
hiện.
Phiên chất vấn được ph t thanh, truyền hình trực
tiếp.
TRỌNG PHÚ
BộtrưởngKH&CNChuNgọcAnh,BộtrưởngTưphápLêThànhLong
trả lờiphiênchấtvấnnhanh.Ảnh:QH
“Đưavàodanhmụcmật
làkhôngđúngquyđịnh”?
KLTT nêu: ViệcMobiFone nhận chuyển nhượng 95% cổ phần của
AVG không thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước nhưngBộTT&TT có văn
bảnđề nghị BộCông an choýkiếnvà đưa giaodịchnàyvàodanhmục
mật là không đúng quyđịnh.
Mặt kh c, khiThanh traChínhphủđềnghịBộTT&TTxemxét, quyết
định theo thẩm quyền được ph p luật quy đinh về việc giải mật nhưng
BộTT&TTđãkhông thựchiện, đồng thời đềnghịThanh traChínhphủ
b o c o, xiný kiếnThủ tướng là không đúng quy định.
Mặt kh c, BộTT&TT cũng đề nghị BộCông an có ý kiến nhiều nội
dungkhông thuộc ph mvi quản lýnhà nước củaBộCông an, thậm chí
thuộc lĩnh vực c c bộ quản lý chuyên ngành là không đúng quy định
ph p luật. “BộTT&TTkhông thể căn cứvàoýkiến củaBộCông anđể
cho rằngmình đã tuân thủ đúng hướng d n của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền” -KLTTnêu.
TheoKLTT, BộCông an có văn bản đề nghị BộTT&TT hướng d n
AVGkhôngchuyểnnhượngcổphầnchonướcngoài,màchỉ nênb ncổ
phần cho doanh nghiệp nhà nước, đối t c trong nước là tốt nhất; thống
nhất đưa giao dịch này vào danhmục tài liệu bí mật, đ nh gi phương
nMobiFone đầu tưmua 95% cổ phầnAVG với gi 8.898,3 tỉ đồng…
“làkhôngphùhợpvới chứcnăng, nhiệmvụ, thẩmquyền theoquyđịnh”.
mứcgi AVGb oc ođịnhb ncho
đối t cnướcngoài(700 triệuUSD)”.
Sau đó, Thứ trưởngBộTT&TT
lúcđó làôngTrươngMinhTuấnđã
chủ trì cuộc họp với tổ thẩm định
vàMobiFone để ngheMobiFone
b oc o,giải trìnhvềkỹ thuật, công
nghệ, tỉ lệmua cổ phần, quy trình
đàmph ngi mua, phương nkinh
doanh, hiệuquảđầu tư...
Nhưng theoKLTT, cuộchọpnói
trêncũngkhôngcóbiênbảnvàc c
tài liệuchứngminh thuyếtphụcc c
vấnđềquan trọngnhưviệc lựachọn
phương nđầu tưmua95%cổphần
AVG, gi muavàhiệuquảđầu tư.
Thế nhưng ngày 28-10-2015, tổ
trưởng tổ thẩmđịnh,đồng thời làVụ
trưởngVụQuản lýdoanhnghiệpBộ
TT&TTPh mĐìnhTrọngđã tham
mưuđểBộTT&TTcóVănbản209/
BTTTT-QLDN trìnhThủ tướngvề
dự n này, kèm theo b o c o của
BộTT&TT và đ nh gi dự n của
MobiFone.Nội dungđ ngchúý là
c c văn bản đều khẳng định: Tổng
mứcđầutưdự nlà8.900tỉđồng;gi
mua95%cổphầnAVG là8.898,3 tỉ
đồng; vốn tựcó30%, vốnvay70%
tổngmứcđầu tư;...
TheoKLTT, văn bản này có nội
dung:“BộTT&TTủnghộchủtrương
đầu tưdự ndịchvụ truyềnhìnhcủa
MobiFone.Tuynhiên,cóhainộidung
làgi muavàhiệuquảcủadự n,đề
nghịThủ tướngChínhphủgiaocho
cơquanchứcnăngvàkinhnghiệm
đ nhgi , b oc oThủ tướngChính
phủxemxét, quyết định”.
KLTT nhận xét việc lựa chọn
phương n đầu tư, hiệu quả kinh
tếvànhiềuvấnđềquan trọngkh c
chưa được làm rõ nhưng dự n đã
được BộTT&TT trìnhThủ tướng
Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ
trương đầu tư. “Đây là việc làm
thiếu tr ch nhiệm của BộTT&TT
trongviệc thẩmđịnhdự nvà trình
Thủ tướngphêduyệtchủ trươngđầu
tư” -KLTTnêu.
Đặcbiệt,trongnhậnxétvềviệcphê
duyệt dự nđầu tưcủaBộTT&TT,
KLTT cho rằngQuyết định số 236
ngày 21-12-2015 của Bộ TT&TT
phêduyệt dự ncủaMobiFoneđầu
tư truyền hình khi Thủ tướng chưa
quyết định chủ trương đầu tư là vi
ph mLuật Đầu tư. Gi mua 95%
cổphầnAVGvàhiệuquảđầu tưdù
đượcBộTT&TTnhiều lần gửi Bộ
KH&ĐT,BộTàichínhtuychưađược
làm rõnhưngbộnàyv nquyếtđịnh
phêduyệtcũngviph mLuậtĐầu tư.
Vấnđềkh c làbốnkênh tầnsốBộ
TT&TTcấpchoAVGđể thưchiện
thíđiểm“Dự nđầu tưxâydựngh
tầng truyềnd n, ph t sóngkỹ thuật
số và ph t triển ho t động truyền
hình kỹ thuật số trả tiền”, liên kết
với Đài PT-TTBình Dương. Bốn
kênh tần sốnày la tai nguyênquôc
gia co giá tri thươngmại cao, khi
giaochođơnvi sưdungphai đươc
đâu giá đê thu tiên cho ngân s ch
nhànước.BộTT&TT tư chophép
MobiFone tiêp tuc sử dụng bốn
kênh tân sô co giá tri cao nayma
AVG đang đươc sư dung thi điêm
để kinh doanh dịch vụ viễn thông
là không có căn cứ.
“Như vậy Bộ TT&TT đã thiếu
tr chnhiệm, cóbiểuhiệncốý làm
tr ic cquyđịnhcủaph p luật trong
việcquyếtđịnhphêduyệtdự nđầu
tư” -KLTTkhẳngđịnh.
n
Bàntròn
BộTT&TT:Từngengại
nhưngvẫnphêduyệt
Theo tìmhiểucủachúng tôi, trongmột vănbảndoThứ trưởngTrương
MinhTuấnkhi đógửiBộCônganmàThanh traChínhphủcónhắcđến
trongKLTTcónêu: “MobiFoneđãnhiều lầnđàmph nvớiAVGvà thống
nhất mức gi mua 95% cổ phầnAVG là 8.898,3 tỉ đồng. Mức gi này
thấp hơn khoảng 7.000 tỉ đồng so với mức gi thẩm định và thấp hơn
khoảng 300 triệuUSD so với mức gi mà Công tyAVG định b n cho
đối t c nước ngoài trước đây (700 triệuUSD)…Tuy nhiên, c c số liệu
tính to n trong phương n kinh doanh và hiệu quả đầu tư chỉ là những
giảđịnh (dựb o) trong tương lai, dođóphụ thuộc rấtnhiềuvào tìnhhình
ph t triển của thị trường và khả năng triển khai ho t động kinh doanh
củaMobiFone.Dođó, nếu trongđiềukiệnkhông thuận lợi, c c chỉ tiêu
tính to n không đ t được như kỳ vọng thì hiệu quả của dự n sẽ giảm
xuốngvà trong trườnghợpxấunhất thì có thểdự nkhông cóhiệuquả.
Dođónếuchỉ xét vềyếu tốkinh tếđơn thuần thì chỉ nênquyết địnhđầu
tưkhi dự n cóhiệuquả kinh tế. Tuynhiên, đối với dự nnày thì ngoài
yếu tốvềkinh tếcòncóyếu tốvềanninhchính trị, tư tưởngvănhóa…”.
Sauđókhông lâu, ngày21-12-2015,BộCôngancóvănbản trả lờivăn
bản trêncủaôngTuấnvàđềnghịBộTT&TTsớm triểnkhaidự nnày…
Vàcũngngay trongngàymàBộCôngan trả lờivănbảncủaBộTT&TT,
ôngTrươngMinhTuấnđãkýQuyết định số236/QĐ-BTTTTphêduyệt
dự n đầu tư dịch vụ truyền hình củaMobiFone!
NGUYỄNĐỨC
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook