058-2018 - page 6

6
THỨHAI
19-3-2018
Pháp luật & Cuộc sống
Tiêu điểm
ĐỨCMINH
T
rong vụ n này, ông Đinh La
Thăngvàs uđồngph mbịđưa
raxétxửvề tộicốý làm tr iquy
địnhcủaNhànướcvềquản lýkinh
tếgâyhậuquảnghiêm trọng.Riêng
cựukế to n trưởngPVNNinhVăn
Quỳnh còn bị xét xử thêm tội l m
dụng chức vụ, quyền h n chiếm
đo t tài sản.
Từng làmgiả tài liệugây
cản trởđiều tra
Theoc otr ng,saukhiPVNkhông
đượcthànhlậpNgânhàngTMCPHồng
Việt,ôngThăngđãchỉđ ophó tổng
gi mđốcPVNNguyễnNgọcSựvà
trưởngban trùbịHồngViệtNguyễn
XuânSơnlàmviệcvớimộtsốtổchức
tíndụng, trongđócóOceanBankđể
thỏathuậngópvốn.Ngày18-9-2008,
dù “biết rõ hiện tr ng yếu kém của
OceanBank”,ôngThăngv nký thỏa
thuậnsố6934vớichủtịchOceanBank
HàVănThắmđểPVN thamgiagóp
vốnvàoOceanBank.
C otr ngd nlờikhaicủaôngThăng
chobiết trướckhiký thỏa thuận trên,
ôngThăngkhông thôngquaHĐQT,
cũngkhông tổ chức cuộc họpxiný
kiếnc c thànhviênHĐQTbằngvăn
bản.Giấyx cnhậncóchữkýcủac c
ôngCảnh,HùngvàbàHòa (nguyên
thànhviênHĐQTPVNnăm2008)
giao nộp cho CQĐT có nội dung
HĐQTPVNđãbànb c, thốngnhất
về chủ trương PVN góp vốn vào
OceanBank“làkhôngđúngsự thật”.
Trong khi đó, theo tài liệu của
CQĐT, trước khi bị khởi tố, ông
Thăngkhaiđã traođổinhiều lầnvới
c c thànhviênHĐQTvềviệcPVN
tham gia góp vốn vàoOceanBank.
ÔngThăngcòncungcấpchoCQĐT
giấy x c nhận ngày 28-3-2017 thể
hiệnđiềunày.
Hômnay,ông
ĐinhLaThăng
tiếp tụchầu tòa
Ngày19-3,cựuchủtịchHĐTVTậpđoànDầukhíViệtNam
(PVN)ĐinhLaThăngtiếptụchầutòatrongvụPVNmất
800tỉđồngkhigópvốnvàoNgânhàngThươngmại
CổphầnĐạiDương(OceanBank).
ÔngĐinhLaThăng
(ngồigiữa)
tạiphiênxửvụcốý làmtrái…xảyratạiPVNvàPVC
hồi tháng1-2018.Ảnh:Đ.MINH
CáotrạngxácđịnhôngĐinh
LaThăngphảichịutrách
nhiệmchínhvềkhoảnthiệthại
800tỉđồngmàPVNgópvào
OceanBank.
CQĐT: Ông Thăng códấu
hiệu của động cơ cá nhân
Theokết luậnđiều tra, saukhiPVN
góp20%vốnđiều lệcủaOceanBank,
ôngThăngđã ký hai vănbảnmang
tínhchỉđạo,yêucầucáccôngtythành
viênPVNvàcácnhà thầudầukhímở
tàikhoản,sửdụngdịchvụngânhàng
củaOceanBank.Từnăm2009đếnnăm
2014, có165đơnvị thànhviên thuộc
PVNthựchiệngửitiềnvàoOceanBank
với doanh số tiềngửi không kỳ hạn
trungbìnhhơn2.500 tỉ đồng/tháng
và74 triệuUSD/tháng; tiềngửi cókỳ
hạnkhoảng16.000-18.000tỉđồngvà
100 triệuUSD.
“Đây chính làmột trong những
nguyênnhânđểxảy rahànhvi nhận
tiềnngoài lãisuấttiềngửitrongnhiều
năm, trongđócó145đơnvị củaPVN
với số tiềnhơn318 tỉ đồng, chưa kể
sốtiền246tỉđồngNguyễnXuânSơn
(cựu tổnggiámđốcOceanBank, cựu
chủtịchPVN)nhận.Saukhikýcácvăn
bản chỉ đạo, ôngThăng không yêu
cầu cácđơnvị báo cáo kết quả thực
hiện, cũngkhôngcóbiệnphápđiều
tra, đánhgiá, chấn chỉnh kịp thời là
códấuhiệu củađộng cơ cánhânvà
làtìnhtiếttăngn ngcủahànhvi làm
tráinêutrên”-kết luậnđiềutranêurõ.
Cựukế toán trưởngPVNchiếmđoạt 20 tỉ đồng
TạiCQĐT,cựukếtoántrưởngPVNNinhVănQuỳnhkhai:Từtháng3-2009
đến tháng 12-2013đãnhiều lầnnhận tiền từôngNguyễnXuân Sơn với
tổng số20 tỉ đồng, chia làmhai giai đoạn.
Giaiđoạn từ tháng3-2009đến tháng11-2010 (lúcđóôngSơn làm tổng
giámđốcOceanBank), theođịnhkỳ2-3tháng,ôngSơntrựctiếpmangtiền
đếnphòng làmviệccủaôngQuỳnh.Tổngcộng,ôngQuỳnhnhậncủaông
Sơn10 lầnvới tổng số tiền5 tỉ đồng.Việcđưanhận tiềnkhôngcógiấy tờ
biênnhận, cũngkhôngcóai chứngkiến.
Giaiđoạn2 từ tháng12-2010đến tháng12-2013 (lúcnàyôngSơnđược
bổnhiệm làmphótổnggiámđốcPVNphụtráchtàichínhkếtoán,cònông
Quỳnh vẫn là kế toán trưởng kiêm trưởngbanTài chính-kế toán và kiểm
toánPVN).Vẫn theođịnhkỳkhoảng2-3 tháng, ôngSơn tiếp tụcđưa tiền
m t choôngQuỳnh,mỗi lần1-2 tỉ đồng, tổng số là11 tỉ đồng.
Ngoài ra, ôngQuỳnh còn khai nhận cóhai lầnông Sơnnhờ emhọ là
NguyễnXuânThắngcầmgiúp túi loại gạtgaimàuđenxuốngphòng làm
việccủaôngQuỳnh.Mỗi lầnkhi ôngThắngvề, ôngQuỳnhmở túi và thấy
trong túi đựng2 tỉ đồng.
Cáo trạngdẫn lời khai củaôngQuỳnh thểhiệnviệcôngSơn“dùng tiền
củaOceanBank chi choQuỳnhđểQuỳnh cónhữngquan tâm, giúpđỡ,
thammưu, đềxuất cho lãnhđạoPVNbanhànhchủ trương, chỉ đạocó lợi
choOceanBank”...
Gópvốnkhi chưađược
Thủ tướngchophép
TheoVKSNDTối cao, trên cơ
sở thỏa thuận số6934giữaPVNvà
OceanBank, ngày 30-9-2008, ông
ĐinhLaThăng đã có tờ trình xin ý
kiếnThủtướngChínhphủvềviệcgóp
vốnmuacổphầncủaOceanBank.Mặc
dùThủ tướngchưachophépnhưng
ngày 1-10-2008, ôngThăng đã ký
Nghịquyếtsố7289vềviệc thamgia
gópvốnmuacổphầnOceanBank.
Đếnngày17-10-2008,Vănphòng
Chínhphủcócôngvăn thôngb oý
kiến của Thủ tướng. Tuy nhiên, ý
kiến của Thủ tướng chỉ đồng ý về
chủ trương, còn trình tự, thủ tục do
c c bộ, ngành chuyênmôn hướng
d nPVN thựchiện.
Ngày 14-10-2008, ôngThăng có
văn bản gửi Ngân hàngNhà nước
(NHNN)vàBộTài chínhxinýkiến
về việc góp vốn vào OceanBank.
Vănbảnphảnhồi củaBộTài chính
đề nghị PVN b o c o rõ tình hình
ho t động củaOceanBank để tr nh
rủi ro trước khi quyết định đầu tư.
Tuynhiên,ôngThăngkhôngb oc o
theoyêucầucủabộnàyvàđếnngày
25-12, PVNgópvốn lầnđầu400 tỉ
đồngvàoOceanBank.
Kế đó, cuối th ng 5-2010, ông
ThăngủyquyềnchoôngVũKh nh
Trường(thànhviênHĐQTPVN)ký
Nghị quyết số 4658 thể hiện PVN
sẽgópvốnbổ sung (300 tỉ đồng)để
duy trìnắmgiữ20%vốnđiều lệcủa
OceanBank.Đ ngchúý,ôngThăng
cũng chưa xin ý kiến Thủ tướng
trướckhi ủyquyềnchoôngTrường
kýnghịquyếtnày.Saukhibanhành
nghị quyết, ôngThăngmới b oc o
Thủ tướng...
Giữa th ng5-2011, PVN tiếp tục
góp thêm100 tỉ đồng, nâng tổng số
vốn góp của PVN t i OceanBank
lên800 tỉ đồng, duy trì tỉ lệnắmgiữ
20%vốn t iOceanBank.Trongkhi
đó, thời điểmnàyLuậtC c tổ chức
tíndụngnăm2010quyđịnhmột cổ
đông là tổ chứckhôngđược sởhữu
qu 15%vốnđiều lệcủamột tổchức
tíndụng.
Phảichịu tráchnhiệmchính
về800 tỉđồng thiệthại
C otr ngnhậnđịnhtoànbộsốtiền
800 tỉđồngnêu trênđếnnaybị thiệt
h i. Để chứngminh, c o tr ng d n
hai văn bản củaNHNN và BộTài
chính trả lờiCQĐTx cđịnh: “Việc
NHNNmua l i cổphầnbắtbuộc t i
OceanBankvớigi bằng0đồngsẽd n
đếnPVNphảighinhậnmộtkhoản lỗ
kh lớn tươngđương800 tỉđồng...”;
“khiNHNNmua l i toànbộvốngóp
củac ccổđôngcủaOceanBankvới
gi 0đồng thìquyềnvànghĩavụcủa
c c cổ đôngOceanBank chấm dứt,
trongđócóPVN”.
C o tr ng x c định ôngĐinhLa
Thănglàngườiquyếtđịnhchủtrương,
chỉđ oviệcthựchiệnvàvớitưc chlà
ngườiđứngđầuPVNcó tr chnhiệm
bảo toànvốn củaPVN.ÔngThăng
phảichịutr chnhiệmchínhvềsốtiền
thiệt h i 800 tỉ đồngnói trên.
Tuynhiên,nhậnđịnhtrongc otr ng
đãnhẹhơnkh nhiềusovớikết luận
điều tra trước đó. “Trong giai đo n
truy tố,ôngThăngnhận tr chnhiệm
trước ph p luật với tư c ch người
đứngđầucủaPVNvàxinđượchưởng
sựkhoanhồng củaph p luật” - c o
tr ngnêu rõ.Trongkhi đó, theokết
luậnđiều tra, qu trình làmviệcvới
CQĐT, ôngThăng “có th i độkhai
b ochưa thànhkhẩn, né tr nh tr ch
nhiệm, hợp thức hóa tài liệu không
đúngbảnchấtsựviệcđểđốiphó,gây
cản trởho t độngđiều tra”.
n
TANDTPTuyHòa (PhúYên) vừaxử sơ thẩm, chấpnhận
choôngNVTđược lyhônvới bàTTMD.
Theođơnkhởi kiệncủaôngT., ôngbàkết hônnăm1990,
cóđăngkýkết hôn. Saukhi chung sốngvàcóhai conchung,
vợchồngph t sinhmâu thu n.Đếnnăm2011, bàD. làmđơn
gửiTANDTPTuyHòaxin lyhônnhưngkhi tòađang thụ lý,
giải quyết thì bà rút đơn.
TheoôngT., domải làmănnênôngkhôngquan tâmđến
việc tòagiải quyết việcbàD. xin lyhônnhư thếnào.Ông
cứnghĩ rằng tòađãchovợchồngông lyhôn rồi vì từđóđến
nayhai người khôngcòn sốngchungnữa.Tuynhiên, năm
Bịvợđếnnơilàmviệcquậymớibiết…chưalyhôn
2016bàD. đến tậnchỗông làmviệc, sinh sốngquậyph nên
ôngmới biết tòachưagiải quyết chovợchồngông lyhôn.Vì
vậyôngkhởi kiệnyêucầuđược lyhônbàD.
Vềconchung, ôngT. trìnhbàyôngbàcóhaingười conđều
đã trưởng thành.Việcănhọccủahai con làdoông lo, ôngđã
hoàn thành tr chnhiệmcủangười chanênkhôngyêucầu tòa
giảiquyết.
Trìnhbàyvới tòa, bàD. khai trướcđây trongqu trình
chungsống, bà thườngxuyênbịôngT. đ nhđậpnên làmđơn
xin lyhôngửi tòa n.Do trongqu trìnhhòagiải, bàbịbệnh
phảiđiều trị lâungàynênmới rútđơn.Tuychưa lyhônnhưng
từđóđếnnayvợchồngđã ly thân, khôngai cònquan tâmđến
ai.Dođó, bàcũng thốngnhấtyêucầu tòacho lyhôn.
Xử sơ thẩmmới đây,TANDTPTuyHòanhậnđịnh: Sau
khi bàD. làmđơnxin lyhôn rồi rút đơn,TANDTPTuyHòa
raquyết địnhđìnhchỉ giải quyết vụ n từ th ng2-2012.Từ
đóđếnnay, ôngT. vàbàD. khôngcònchung sống, quan tâm
tới nhaunữa, tìnhcảmvợchồngkhôngcòn.ÔngT. xin ly
hôn, bàD. cũngchấpnhận.Xét thấymâu thu nhai bênđã
trầm trọng, đời sốngchungkhông thểkéodài,mụcđíchhôn
nhânkhôngđ t đượcnênHĐXXchấpnhậnchohọ lyhôn.
HỒLƯU
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook