069-2019 - page 3

3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
(thứ ba từ trái qua)
với các cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu.
Ảnh: TTXVN
Thời sự -
ThứBảy30-3-2019
NGHĨANHÂN
S
áng 29-3, Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng cùng ba ủy
viên Bộ Chính trị là Phó Thủ
tướng Vương Đình Huệ; Phó
Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại
giao Phạm Bình Minh và
Trưởng banTuyên giáoTrung
ương Võ Văn Thưởng đã báo
cáo tình hình trong nước và
quốc tế cho khoảng 200 cán
bộ cấp cao.
Không khí vui vẻ,
góp ý thẳng thắn
Tại hội nghị, cán bộ cấp
cao qua các thời kỳ đã nghỉ
hưu đã nghe Phó Thủ tướng
VươngĐìnhHuệ báo cáomột
số vấn đề nổi bật về kinh tế-
xã hội, quốc phòng, an ninh
thời gian qua; nghe Phó Thủ
tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
PhạmBìnhMinh trình bày về
công tác đối ngoại và nghe
Trưởng banTuyên giáoTrung
ương Võ Văn Thưởng báo
cáo về công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng.
“Các vị đương chức trình
bày báo cáo khá chi tiết, cặn
kẽ. Tiếp đó có ôngVũ Khoan,
nguyênBí thưTrungương, Phó
Thủ tướng, rồi ông Vũ Ngọc
Hoàng, nguyên Phó Trưởng
ban Tuyên giáo Trung ương,
lên phát biểu ý kiến… Các
ông ấy đều đánh giá tích cực
tình hình kinh tế-xã hội, xây
dựng Đảng, đồng thời đóng
góp thẳng thắn nhiều vấn đề
cho lãnh đạo đương chức” -
ông Vũ Quốc Hùng, nguyên
Ủy viên Trung ương Đảng,
nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Trung ương, dự
hội nghị này chia sẻ.
Trao đổi với
Pháp Luật
TP.HCM
, ông Vũ Ngọc
Hoàng cho biết đây là lần
đầu tiên ông dự hội nghị gặp
trí, Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng phát
biểu kết luận.
Trong khoảng 10 phút,
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
giải thích hội nghị này được
tổ chức nhằmcung cấp những
nét cơ bản, nổi bật nhất, có
tính hệ thống về tình hình
đất nước. Qua đó có thể hình
dung về bức tranh tổng thể của
đất nước để vui mừng, phấn
khởi trước những kết quả đạt
được trong ba năm qua, đặc
biệt là năm 2018. Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước cũng cho
hiện” - Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước nhấn mạnh.
Về phương hướng, nhiệm
vụ trong thời gian tới, người
đứngđầuĐảng,Nhànướcnhấn
mạnh tình hình luôn biến đổi
cả về lý luận và thực tiễn. Bối
cảnh, tình hình mới đang đặt
ra những yêu cầu mới, vì vậy
phải thích nghi với tình hình
mới. Giữ cái cũ để áp dụng
vào điều kiện mới là lạc hậu.
Với nhận thức ấy, Tổng
Bí thư cho biết đang đổi
mới trong công tác chuẩn bị
Đại hội Đảng toàn quốc sắp
tới. “Việc lấy ý kiến chuẩn
bị văn kiện đại hội đã được
triển khai từ sớm, các tiểu
ban không chỉ gửi dự thảo
xin ý kiến như trước mà đã
mời các đồng chí tham gia
ngay khâu đầu, từ việc xác
định đề cương, tư tưởng,
định hướng lớn. Còn cụ thể
chính sách làm hằng ngày,
hằng tháng, hằng năm thì
làm sau” - Tổng Bí thư nói.
Giữ đạo đức là
nền tảng của xã hội
Người đứng đầuĐảng, Nhà
nước cũng chia sẻ những vấn
đề lớn mà ông đang trăn trở:
“Đến năm 2030 tròn 100 năm
thành lậpĐảng. Năm2045 kỷ
niệm100 năm thành lập nước.
Đây là những dấu mốc quan
trọng nên chăng hướng tới để
chúng ta vạch ra chủ trương,
đường lối dài hạn hơn, trên cơ
sở đường lối dài hạn đó phân
ra từng bước đi. Giữa kinh
tế, chính trị, quốc phòng, an
ninh, đối ngoại, đạo đức, lối
sống…Cái bây giờ chúng ta
lo chung có phải chăng kinh
tế lên rồi nhưng vấn đề xã hội,
đạo đức, văn hóa, lối sống,
còn tình người không? Còn
nề nếp trên dưới không? Hay
trong quan hệ quốc tế chằng
chịt, làm sao để giữ được độc
lập tự chủ? Trong vấn đề văn
hóa, soi đường cho quốc dân
đi. Con người mới là yếu tố
quyết định, đạo đức là nền
tảng của xã hội chứ không
thể chạy theo tăng trưởng…”.
Trước ý kiến đóng góp của
các vị cán bộ cấp cao hưu trí,
không chỉ tại hội nghị này mà
còn qua các kênh trực tiếp,
gián tiếp khác, Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng bày tỏ lòng trân trọng,
cámơn và chúc các vị nguyên
lãnh đạo sức khỏe, thường
xuyên đóng góp cho Đảng,
cho đất nước, làm nòng cốt
để xây dựng, phát triển, bảo
vệ Tổ quốc.•
mặt như thế này. “Gặp mặt
được như thế này là tốt. Nói
chung, không khí vui vẻ” -
ông Hoàng cho biết.
Chia sẻ về ý kiến của
mình, ông Hoàng cho hay
có đề nghị với các lãnh đạo
đương chức là phải quyết
liệt đổi mới. “Văn kiện nói
đổi mới mạnh mẽ nhưng
mình dùng từ đổi mới căn
bản. Như thế Đảng mới giữ
được vai trò tiên phong. Mà
tiên phong thì Đảng mới giữ
được vai trò lãnh đạo. Còn
đương nhiên chống suy thoái
là việc dứt khoát phải làm,
rất cần thiết rồi”.
Còn ý kiến của nguyên Phó
Thủ tướng Vũ Khoan, theo
thuật lại của ông Vũ Quốc
Hùng, có đề cập những thách
thức cả bên trong và bên ngoài.
“Ông Khoan góp ý là kinh tế
tăng trưởng đấy nhưng chưa
thực sự vững chắc đâu, còn
phụ thuộc vào đầu tư trực
tiếp FDI nhiều quá. Rồi cạnh
tranh Trung, Mỹ như vậy, các
nước lớn đều cần, tranh thủ
Việt Nam nhưng mình phải
thận trọng…”.
Tìnhhìnhmới đangđặt
ra những yêu cầu mới
Sau khi lắng nghe ý kiến
của các cán bộ cấp cao hưu
biết vui mừng với những kết
quả đạt được nhưng tinh thần
chỉ đạo chung trong toàn hệ
thống chính trị là tuyệt nhiên
không được chủ quan thỏa
mãn, không được say sưa với
thắng lợi vì trước mắt vẫn còn
nhiều khó khăn, thách thức,
chủ quan, thỏa mãn dễ dẫn
đến sai lầm.
“Thành tích đạt được thời
gian qua là kết quả của sự nỗ
lực chung của toàn dân, toàn
quân và cả hệ thống chính trị,
trong đó có sự đóng góp hết
sức quý báu của các đồng chí
nguyên lãnh đạo, các đồng chí
lão thành. Không có đóng góp
của các đồng chí - một lực
lượng giàu trí tuệ, tâm huyết,
trách nhiệm thì khó có thể đạt
được kết quả như trên. Các
đồng chí không những ủng
hộ mà còn thường xuyên góp
ý rất cụ thể, nghe thông tin
gì phản ánh ngay. Điều quan
trọng nữa, các đồng chí là hạt
nhân ở tất cả vùng miền trên
đất nước, là chỗ dựa hết sức
vững chắc cho Đảng, cho hệ
thống chính trị để xây dựng,
triển khai thực hiện đường lối
và kiểm tra, giámsát việc thực
Theo Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng,
tình hình luôn biến
đổi cả về lý luận và
thực tiễn. Bối cảnh,
tình hình mới đang
đặt ra những yêu
cầu mới, vì vậy
phải thích nghi với
tình hình mới.
TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG:
Tuyệt nhiên không được
chủ quan thỏa mãn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấnmạnh không được say sưa với thắng lợi vì trước mắt
vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, chủ quan thỏamãn dễ dẫn đến sai lầm.
Đây là cuộc làm việc lần thứ tư từ sau Đại hội XII tới nay,
do Ban Bí thư tổ chức để lãnh đạo đương nhiệm báo cáo,
lắng nghe ý kiến của các nguyên lãnh đạo cấp cao. Ngoài
các ủy viên Bộ Chính trị tới trình bày các báo cáo, cung cấp
thông tin cho những cựu cán bộ cấp cao như nêu trên,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thưTrần
Quốc Vượng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh
Chính cũng tham dự hội nghị quan trọng này… Số cán bộ
cấp cao đã nghỉ hưu đến dự lần này lên đến khoảng 200 vị.
“Các lần trước, khóa trước, Tổng Bí thư vẫn dự, phát biểu
nhưng số lãnh đạo đương chức tới dự, báo cáo chỉ một, hai
người. Còn cán bộ hưu như chúng tôi thì cũng chỉ khoảng
100. Lần này, nhiều anh emhưu ở các tỉnh cũng về dự được.
Rất đáng quý” - ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung
ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệmỦy ban Kiểm tra Trung
ương, chia sẻ.
Bình Phước: Dân “bấm nút” khi cán bộ
nhũng nhiễu
(PL)- Sở TT&TT tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với
UBND thị xã Phước Long và Công ty TNHH Hệ Thống
Thông Minh đưa “hệ thống đo lường sự hài lòng của
người dân” vào hoạt động. Theo đó, hệ thống sẽ lưu trữ
và hiện rõ hình ảnh, họ tên, chức vụ của các cán bộ, công
chức trên màn hình. Khi người dân đến giải quyết thủ tục
hành chính, nếu cảm thấy không hài lòng hoặc bị cán bộ
nhũng nhiễu, gây phiền hà thì có thể tìm đến tên của cán
bộ trên máy và nhấn vào nút đánh giá.
“Việc đo lường mức độ hài lòng của người dân với
chính quyền là cần thiết nhằm khẳng định chất lượng phục
vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân. Qua đó từng
bước cải cách, đổi mới về cách thức làm việc, xây dựng
năng lực cán bộ phù hợp với định hướng xây dựng chính
quyền vì dân, nhất là ở cấp cơ sở xã, thị xã” - ông Mai
Xuân Cường, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long (Bình
Phước), nhấn mạnh.
LÊ ÁNH
Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Phải “siết”
quản lý đất công
(PL)- Ngày 29-3, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết
công tác quý I-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP
Cần Thơ, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy TP Cần
Thơ, chỉ đạo phải tập trung thực hiện có hiệu quả công tác
quản lý nhà nước về đất công, tài sản công, xử lý dứt điểm
các khu dân cư tự phát, đảm bảo kỷ cương để không gây
hậu quả cho sự phát triển sau này.
Trước đó, TP Cần Thơ đã có quyết định thu hồi dự án
trung tâm thương mại - cao ốc văn phòng - khách sạn và
căn hộ cho thuê (66 Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh
Kiều) do Nguyễn Kim làm chủ đầu tư và tổ chức thu hồi
dự án ở khu du lịch Sông Hậu.
UBND TP Cần Thơ đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm
và kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc trên.
CẨM GIANG
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook