223-2021 - page 9

9
ĐÀOTRANG
S
au cuộc họp về liên kết
vùng trong phòng chống
dịch COVID-19 và phục
hồi kinh tế giữa TP.HCM với
các tỉnhĐồngNai,BìnhDương,
Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An,
Tây Ninh, Sở GTVTTP.HCM
đã xây dựng dự thảo phương
án tổ chức giao thông cho
một số đối tượng có nhu cầu
lưu thông thường xuyên giữa
TP.HCMvà các tỉnh trong giai
đoạn chưa kiểm soát hoàn toàn
dịch COVID-19. Đ n nay, m t
s đ a ph ng đ đ ng g p ý
kiến v i TP.HCM trước khi
tổ chức thực hiện.
Phương án cho các
hoạt động liên tỉnh
Trong d th o c n lấy ý
ki n của S GTVT c c t nh
l n cận, TP.HCM đ đ a ra
nhi u quy đ nh v c c ho t
đ ng vận t i h ng h a, đ a
đ n c ng nh n, chuy n gia v
vi c ng i d n đ n TP.HCM
đ kh m ch a b nh.
C th , c c ph ng ti n vận
t i h ng h a l u th ng đ n v
l u th ng ngang qua TP.HCM
ph i c giấy nhận di n (c m
QR). N u xe c l tr nh qu
c nh qua TP.HCM th kh ng
đ c dừng, đỗ trong su t qu
tr nh l u th ng qu c nh, trừ
tr ng h p bất kh kh ng nh
b h hỏng, s c v s c khỏe
của t i x .
Ho t đ ng đ a đ n c ng
nh n, chuy n gia do c c doanh
nghi p t ch c đ a đ n từ
c c t nh đ n tr s s n xuất
đ ng tr n đ a b n TP.HCM v
ng c l i. C ng nh n, chuy n
gia khi di chuy n ph i đ c
ti mvaccine ph ngCOVID-19
m i 1 đủ 14 ng y sau khi ti m
hoặc đ khỏi b nh COVID-19
c x c nhận của c quan y t .
Đ ng th i h ph i c k t qu
xét nghi m SARS-CoV-2 m
tính c n hi u l c theo quy đ nh
của ng nh y t .
Xe vận chuy n đ a đ n c ng
nh n ph i l t kh ch từ 10
B GTVT vừa c văn b n gửi B T i chính đ xuất gi m l
phí cấp giấy đăng ki m đ i v i xe c gi i v m c 0 đ ng trong
b n th ng cu i năm 2021.
C nh đ , b n y c ng đ ngh B T i chính xem xét kéo d i
th i gian hi u l c của Th ng t 47/2021 v vi c gi m 30%
m c phí sử d ng đ ng b đ i v i xe kinh doanh vận t i h nh
kh ch v 10% đ i v i xe kinh doanh vận t i đ n 30-6-2022.
Cu i th ng 8, C c Đăng ki m Vi t Nam c văn b n đ ngh
B GTVT ki n ngh B T i chính gi m l phí cấp giấy đăng
ki m đ i v i xe c gi i. N u ph ng n tr n đ c chấp thuận,
s thu ng n s ch sẽ gi m 1,6 t đ ng, con s n y sẽ kh ng l m
nh h ng nhi u đ n c c đ a ph ng.
V gi d ch v đăng ki m, C c Đăng ki m Vi t Nam cho
bi t qua lấy ý ki n của 121 trung t m đăng ki m xe c gi i
th c 95 trung t m kh ng đ ng ý ph ng n gi m gi d ch v
đăng ki m.
Nguy n nh n l do t nh h nh d ch b nh, s l ng ph ng
ti n ki m đ nh ít, doanh thu thấp, h u h t đ n v đ u đang b
thua lỗ. Mặt kh c, nhi u đ n v c ý ki n gi d ch v đăng
ki m hi n nay l tr n c s m c phí đ ban h nh từ năm
2013 đ n nay n n b n th n m c gi d ch v đăng ki m đang
thấp h n chi phí th c t . V vậy, C c Đăng ki m cho bi t c
đ n v c n đ ngh tăng gi d ch v ki m đ nh.
VIẾT LONG
BộGTVTđề xuất giảmphí cấpgiấyđăngkiểmvàphí sửdụngđườngbộ
Lực lượng chức năng kiểmsoát phương tiện tại một trục đường chính ở TP.HCM. Ảnh: ĐÀOTRANG
Góp ý về tiêu chí an toàn
trong phòng chống dịch
Đối với các tiêu chí an toàn trongphòng chôngdịch, SởGTVT
tỉnh Long An đề ngh TP.HCM xem xét, gộp tiêu chí số 1 v số
2 trong việc vận chuyển h ng hóa th nh một. Bởi cả hai tiêu
chí trên đều nói về người điều khiển phương tiện v phục vụ
đã tiêm vaccine, kết quả xét nghiệm.
Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cũng đề ngh bỏ tiêu chí số 8 về việc
co phưng thức thanh toan không dùng tiên mặt trong hoạt
động vận tải h nh khách. Song song đó, Sở GTVT TP.HCM cần
neu rõ them trưng hợp không đat mọt trong cac tieu chi an
toàn phòng chông dịch thì co đuợc hoat đọng hay không.
Kiểm soát tại các chốt,
trạm kiểm soát cửa ngõ
Theo dự thảo tổ ch c giao th ng của Sở GTVT TP.HCM,
phương tiện vận tải h ng hóa sẽ kiểm soát th ng qua giấy
nhận diện phương tiện (có mã QR) th ng qua khai báo trên
đ a chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn (ho c ng dụngVNEID).
Đối với phương tiện vận chuyển h ng hóa kh ng có giấy
nhận diện phương tiện ho c có giấy nhận diện phương tiện
nhưng đã hết hiệu lực phải thực hiện theo hướng dẫn của lực
lư ng ch c năng kiểm soát d ch.
Xe vận chuyển c ngnhân, chuyêngia sẽ kiểmsoát th ngqua
giấy nhận diện (cómã QR) do SởGTVT cấp có thời gian, lộ tr nh
vận chuyển kèm theo danh sách t i xế, nhân viên phục vụ trên
xe v mã QR qua khai báo trên đ a chỉ suckhoe.dancuquocgia.
gov.vn (ho c ng dụng VNEID).
Sở GTVT tỉnh Tây
Ninh đề nghị đối
với ngưi dan từ các
tinh đến TP.HCM
cần bổ sung nhóm
đôi tuợng là học
sinh, sinh viên tham
gia học tập tại các
trưng trên đia ban
TP.HCM.
Góp ý về đi lại giữa TP.HCM
với các tỉnh lân cận
Sở GTVT tỉnh Long An, Tây Ninh góp ý cho dự thảo về tổ chức vận tải hàng hóa, giao thông đi lại
giữa TP.HCMvà các tỉnh lân cận.
chỗ tr l n thu c s h u của
đ n v , hoặc thu đ n v kinh
doanh vận t i h nh kh ch theo
h p đ ng t ch c vận chuy n.
C c doanh nghi p x y d ng
phươ ng n vận chuy n c ng
nh n, chuy n gia c th , th ng
qua đ n v đ u m i. Sau đ ,
c c đ n v tr n đăng ký ph ng
ti n, l tr nh, th i gian ho t
đ ng gửi đ n S GTVT đ
ph i h p v i S GTVT t nh,
TP li n quan đ cấp giấy nhận
di n (c m QR).
Đ i v i chi u ng c l i,
S GTVT t nh cấp giấy nhận
di n c m QR cho xe của c c
đ n v đ a đ n c ng nh n,
chuy n gia từ TP.HCM đ n
l m vi c t i c c t nh, sau khi
th ng nhất ph ng n v i S
GTVT TP.HCM.
Tr ng h p ng i d n
từ c c t nh đ n TP.HCM đ
kh m ch a b nh ph i c
giấy ch ng nhận k t qu xét
nghi m SARS-CoV-2 m tính
c n hi u l c. Ngo i ra, h c n
ph i c giấy chuy n vi n của
b nh vi n t nh đ n b nh vi n
t i TP.HCM, hoặc giấy hẹn
t i kh m của c c b nh vi n
t i TP.HCM. H c n ph i c
giấy x c nhận của cấp ph ng
(x ) cho phép đ n TP.HCM
v i đ y đủ th ng tin c nh n,
ng i đi u khi n v ph ng
ti n di chuy n.
Nhiều góp ý cụ thể
Ng y 28-9, trao đ i v i
Pháp
Luật TP.HCM
, ngĐặngHo ng
Tuấn, Gi m đ c S GTVT
t nh Long An, cho bi t hi n
nay t nh đang th c hi n gi n
c ch x h i theo Ch th 15.
Theo đ , ng i d n ti m đủ
hai m i vaccine sẽ đi l i b nh
th ng trong ph m vi n i t nh
nh ng ch a th đi li n t nh.
Chẳng h n, TP.HCM đang
th c hi n Ch th 16 th xe ch
chuy n gia, c ng nh n vẫn đi
l i b nh th ng, song ng i
d n đ ti mđủ hai m i vaccine
c ng ch a th v o TP.HCM
đ c. Theo đ , c n ki n ngh
cho phép xe hai b nh đủ đi u
ki n đ c đi v oTP.HCMhoặc
ti p t c đ i c c t nh l n cận
TP.HCM p d ng gi n c ch
theo Ch th 15.
Ông Tuấn cho bi t g n đ y
c h ng trăm ng i kh ng c
vi c l m Long An đ đi xe
m y v qu c c t nh mi n
T y nh ng kh ng đ c chấp
nhận. V th , t nh đ vận đ ng
ng i d n l i v sắp x p vi c
l m cho h b i LongAn đang
d n m cửa, c n lao đ ng tr
l i l m vi c, tr nh t nh tr ng
ng i d n v qu gặp kh khi
quay tr l i l m vi c.
Ông Tuấn n i: “Tr c t nh
h nh d ch diễn bi n ph c t p,
TP.HCMv c c t nh gi p ranh
c n c nh ng gi i ph p m
đ u ti n cho doanh nghi p
l u th ng qua c c ch t gi p
ranh. M c đích l đ c c
doanh nghi p tri n khai ngay
c c phươ ng n s n xuất, ho n
th nh m c ti u kép theo ch
đ o của Chính phủ”.
Ông Nguyễn Tấn T i, Gi m
đ c S GTVT t nh T y Ninh,
cho bi t đ n v c ng đ h p
v đ a ra nhi u g p ý cho d
th o v đi l i, vận t i h ng h a
của TP.HCM đ a ra.
Đ i v i ho t đ ng đ a đ n
c ng nh n, chuy n gia, S
GTVT t nh T y Ninh đ ngh
đi u ch nh v đi u ki n di
chuyển. Th nhất l h ph i
tiêm đu hai m i vaccine, m i
cu i đã được tiêm it nhât 14
ngày và không quá 12 tháng
tinh đến thời điểm di chuy n,
có chứng nhạn tiêm chung trên
sổ sức khoe điện tư hoạc giây
chứng nhạn tiêm chung.
Th hai, người đã măc và
khoi bệnh COVID-19 có giây
xác nhạn khoi bệnh không quá
s u tháng tinh đến thời điểm
di chuy n. Th ba, người có
giây chứng nhạn kết quả xet
nghiệm âm tinh (theo phương
pháp RT-PCR hoạc test nhanh
kháng nguyên) trong vòng 72
giờ tư khi nhạn kết quả.
Ngo i ra c n đi u ch nh đối
với chiều đi tư các tỉnh đến
TP.HCM, Sở GTVT c c tỉnh
se câp giây vạn chuyển cho xe
đưa đón công nhân, chuyên
gia thay v cấp mã QR. Lý
do l hiện nay phần mềm câp
mã QR tự động cua Tổng cục
Đ ng b Vi t Nam triển khai
chỉ câp cho xe tải, không câp
cho xe khách.
S GTVTt nhT yNinhc ng
đ ngh đ i v i người dân tư
các tỉnh đ n TP.HCM c n bổ
sung nhóm đối tượng là học
sinh, sinh viên tham gia học
tạp tại các trường trên địa bàn
TP.HCM. Đ ng th i, c quan
n y đề nghị bo m c “xác nhạn
cuachinhquyềnđịaphương...”.•
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook