071-2022 - page 12

Quảng cáo -
ThứBảy2-4-2022
TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TP.HCM - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Quyền sửdụngđất và công trình xây dựng
trênđất tại số 128/10/7 (nay là 122/4 theoBiên
bảnvềviệcxácminhđiềukiệnthihànhánnhưng
chưa có quyết định cấp đổi số nhà) Cống Hộp
Rạch Bùng Binh, phường 9, quận 3, TP.HCM.
* Đất ở: Vị trí thửa đất: 20, tờ bản đồ số 11, Bộ
Địa chính, phường 9, quận 3 (tài liệu năm 2003),
tại địa chỉ 128/10/7 (nay là 122/4 theo biên bản về
việc xácminhđiều kiện thi hành án nhưng chưa có
quyết định cấp đổi số nhà) Cống Hộp Rạch Bùng
Binh, phường 9, quận 3, TP.HCM. Diện tích khuôn
viên: 58,6 m
2
(theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 16-
11HĐĐ-2019doCông tyTNHHĐođạc -TưvấnKiến
Ốc lập ngày 26-8-2019, đã được Trung tâm Kiểm
định bản đồ và tư vấn tài nguyênmôi trường kiểm
tra nội nghiệp ngày 18-11-2019: Diện tích khuôn
viên: 58,2 m
2
, trong đó: Diện tích vi phạm lộ giới:
8,9 m
2
và diện tích không phạm lộ giới: 49,3 m
2
).
Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị. Thời gian sử
dụng đất: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà
nước công nhận quyền sử dụng đất nhưNhà nước
giao đất có thu tiền sử dụng đất.
* Nhà ở: DTXD: 49,7 m
2
. DT sàn: 49,7 m
2
(hiện
trạng sửdụng: 58,2m
2
, trongđó: Diện tích vi phạm
lộ giới: 8,9 m
2
và diện tích không phạm lộ giới:
49,3m
2
theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 16-11HĐĐ-
2019 do Công ty TNHH Đo đạc - Tư vấn Kiến Ốc
lập ngày 26-8-2019, đã đượcTrung tâmKiểmđịnh
bản đồ và tư vấn tài nguyên môi trường kiểm tra
nội nghiệp ngày 18-11-2019). Kiến trúc: 01 tầng.
Cấp: 3. Kết cấu: Tường gạch, nền gạch, mái tôn.
Giá khởi điểm:
6.818.471.550 đồng
. Tiền đặt
trước: Tương đương 20% so với giá khởi điểm.
Người có tài sản: CụcThi hành ándân sựTP.HCM.
Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 16,
quận Gò Vấp.
Xem tài sản: Ngày 14 và 15-4-2022 (giờ hành
chính) tại nơi có tài sản. Liên hệ: CHVNguyễnMinh
Tiến - Điện thoại: 0906.861.678.
2. Quyền sửdụngđất và công trình xây dựng
trên đất tại số 128/10/11 Cống Hộp Rạch Bùng
Binh, phường 9, quận 3, TP.HCM.
* Đất ở: Vị trí thửa đất: 31, tờ bản đồ số 11, tại
địa chỉ số 128/10/11 Cống Hộp Rạch Bùng Binh,
phường 9, quận 3, TP.HCM (tài liệu năm 2003).
Diện tích khuôn viên: 67,2 m
2
(theo Bản đồ hiện
trạng vị trí số 16-3HĐĐ-2019 do Công ty TNHH
Đo đạc - Tư vấn Kiến Ốc lập ngày 15-7-2019, đã
được Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn tài
nguyên môi trường kiểm tra nội nghiệp ngày
5-9-2019: Diện tích khuôn viên: 67,2 m
2
, trong
đó: Diện tích vi phạm lộ giới: 8,4 m
2
và diện tích
không phạm lộ giới: 58,8 m
2
). Mục đích sử dụng
đất: Đất ở đô thị. Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.
Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận
quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có
thu tiền sử dụng đất.
* Nhà ở: DTXD: 67,2 m
2
. DTSD: 108,7 m
2
(hiện
trạng sử dụng: 67,2 m
2
, trong đó: Diện tích vi
phạm lộ giới: 8,4 m
2
và diện tích không phạm
lộ giới: 58,8 m
2
theo Bản đồ hiện trạng vị trí số
16-3HĐĐ-2019 do Công ty TNHH Đo đạc - Tư
vấn Kiến Ốc lập ngày 15-7-2019, đã được Trung
tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn tài nguyên môi
trường kiểm tra nội nghiệp ngày 5-9-2019). Kiến
trúc: 02 tầng. Cấp: 3. Kết cấu: Tường gạch, sàn gỗ,
nền gạch, mái tôn.
Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận
quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu
tiền sử dụng đất.
Giá khởi điểm:
7.614.330.750 đồng.
Tiền đặt
trước: Tương đương 20% so với giá khởi điểm.
Người có tài sản: CụcThi hành ándân sựTP.HCM.
Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 16,
quận Gò Vấp.
Xem tài sản: Trong thời hạn đăng ký tham gia
đấu giá,
tại nơi có tài sản. Liên hệ: CHV Ngô Minh
Thuận - Điện thoại: 0903.147.677.
5. Căn hộ 9.8 (0908) Topaz 2, Khu chung cư
cao tầng Saigon Pearl - 92 Nguyễn Hữu Cảnh,
phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Địa chỉ: Căn hộ 9.8 (0908) Topaz 2, khu chung
cư cao tầng Saigon Pearl - 92 Nguyễn Hữu Cảnh,
phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Diện tích
sàn: 86,08 m
2
. Tầng số: 10. Kết cấu: Tường BTCT +
gạch, sàn BTCT, mái BTCT. Cấp (hạng): Cấp 1. Số
tầng: Hầm + lửng + 37 tầng + MCCT.
* Thửa đất: Diện tích: 11.304,3 m
2
. Hình thức sử
dụng: Riêng: Không m
2
; chung: 11.304,3 m
2
. Mục
đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng:
Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng: Sở hữu căn hộ nhà
chung cư.
Giá khởi điểm:
4.947.448.000 đồng.
Tiền đặt
trước: Tương đương 20% so với giá khởi điểm.
Người có tài sản: CụcThi hành ándân sựTP.HCM.
Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 16,
quận Gò Vấp.
Xem tài sản: Trong thời hạn đăng ký tham gia
đấu giá,
tại nơi có tài sản. Liên hệ: CHV Ngô Minh
Thuận - Điện thoại: 0903.147.677.
6.Quyềnsởhữunhàởvàquyềnsửdụngđấtở
tạisố20/44KỳĐồng,phường9,quận3,TP.HCM.
* QSDĐ: Vị trí thuộc thửa đất số 47, tờ bản đồ
11, phường 9, quận 3 (theo tài liệu 2003).
Theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và
quyền sửdụngđất ở, hồ sơgốc số 1679/2009/GCN
do UBND quận 3 cấp ngày 30-7-2009: Diện tích:
34,16m
2
. Diện tích không được công nhận: 4,5m
2
.
* QSHNƠ: Địa chỉ: 20/44 Kỳ Đồng, phường 9,
quận3,TP.HCM. Diện tích sàn: 59,3m
2
. Cấu trúc nhà
ở: Tường gạch, sàn gỗ, mái tôn. Cấp (hạng) nhà ở:
3. Số tầng: 2 tầng. Thời hạn được sở hữu: Lâu dài.
Giá khởi điểm:
3.335.847.100 đồng.
Tiền đặt
trước: Tương đương 20% so với giá khởi điểm.
Người có tài sản: CụcThi hành ándân sựTP.HCM.
Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 16,
quận Gò Vấp.
Xem tài sản: Trong thời hạn đăng ký tham gia
đấu giá,
tại nơi có tài sản. Liên hệ: CHV Ngô Minh
Thuận - Điện thoại: 0903.147.677.
7.Quyềnsởhữunhàởvàquyềnsửdụngđấtở
tạisố20/50KỳĐồng,phường9,quận3,TP.HCM.
* QSDĐ: Vị trí thuộc thửa đất số 50, tờ bản đồ
11, phường 9, quận 3 (theo tài liệu năm 2003).
Theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 2481/
GCN -2003 do UBND quận 3 cấp ngày 1-12-2003
(cập nhật biến động ngày 22-7-2009): Diện tích
61,1 m
2
, hình thức sử dụng riêng: 61,1 m
2
.
* QSHNƠ: Địa chỉ: 20/50 Kỳ Đồng, phường 9,
quận 3, TP.HCM.
Theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 2481/GCN
-2003 do UBND quận 3 cấp ngày 1-12-2003 (cập
Diện tích thuộc phạm vi lối đi chung không
công nhận quyền sở hữu diện tích đất là 13,6 m
2
.
Giá khởi điểm:
7.044.594.480 đồng.
Tiền đặt
trước: Tương đương 20% so với giá khởi điểm.
Người có tài sản: CụcThi hành ándân sựTP.HCM.
Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 16,
quận Gò Vấp.
Xem tài sản: Ngày 14 và 15-4-2022 (giờ hành
chính) tại nơi có tài sản. Liên hệ: CHVNguyễnMinh
Tiến - Điện thoại: 0906.861.678.
3. Quyền sửdụngđất và công trình xây dựng
trên đất tại Lô D8, Khu nhà ở Bình An (6,5ha),
phường BìnhAn, quận 2,TP.HCM - số 1, Đường
36, khuphố2, phườngBìnhAn, quận2,TP.HCM
(nay phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM).
*Đất ở:Vị trí thửađất: 105-69, tờbảnđồ số27 (tài
liệu năm 2003), phường Bình An, quận 2, TP.HCM
(nay là phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM).
Diện tích khuôn viên: 157 m
2
. Mục đích sử dụng
đất: Đất ở tại đô thị (xây dựng nhà ở). Thời gian sử
dụng đất: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà
nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Quyết định
số 3729/QĐ-UB ngày 29/7/2004 của UBND TP.
* Nhà ở: Kiến trúc: 01 tầng. Tổng diện tích sàn
xây dựng (không phù hợp kiến trúc): 62,5 m
2
. Kết
cấu: Móng, cột bê tông; nền lát gạch ceramic và
gạch tàu; tường xây gạch dày 10 cm trát vữa xi
măng ốp gạch trang trí và sơn nước; kết cấu đỡ
mái sắt hình; mái lợp ngói; cửa đi chính khung sắp
hộp hai cánh, cửa phòng pano gỗ.
* Ghi chú: Đây là tài sản thi hành án, hợp đồng
dịch vụ đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài
sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết
địnhcủa cơquancó thẩmquyền; trong trườnghợp
kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy thì các bên khôi
phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài
sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện
vật thì phải trả bằng tiền, bên có lỗi gây thiệt hại
phải bồi thường theo quy định.
Giá khởi điểm:
25.449.463.200 đồng.
Tiền đặt
trước: Tương đương 20% so với giá khởi điểm.
Người có tài sản: CụcThi hành ándân sựTP.HCM.
Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 16,
quận Gò Vấp.
Xem tài sản: Ngày 14 và 15-4-2022
(giờ hành
chính) tại nơi có tài sản. Liên hệ: CHV Nguyễn Hữu
Kỳ - Điện thoại: 0903.885.885.
Thời hạnxemhồ sơ, bánvà tiếpnhậnhồ sơ tham
gia đấu giá (Mục 1 đến Mục 3): Từ ngày 4-4-2022
đến ngày 19-4-2022 (giờ hành chính).
Thời hạn nộp tiền đặt trước (Mục 1 đến Mục
3): Ngày 19, 20 và 21-4-2022 (trừ trường hợp có
thỏa thuận khác).
Thời gian tổ chức đấu giá (Mục 1 đếnMục 3):
Ngày 22-4-2022.
4. Căn hộ 7.02 (0702) Sapphire 1, khu chung
cưcao tầngSaigonPearl - 92NguyễnHữuCảnh,
phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Địa chỉ: Cănhộ7.02 (0702) Sapphire1, khuchung
cư cao tầng Saigon Pearl - 92 Nguyễn Hữu Cảnh,
phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Diện tích
sàn: 137,01 m
2
. Tầng số: 8. Kết cấu: Tường BTCT +
gạch, sàn BTCT, mái BTCT. Số tầng: 37 tầng + hầm
+ lửng + mái che thang.
* Thửa đất: Diện tích: 11.304,3 m
2
. Hình thức sử
dụng: Riêng: Không m
2
; chung: 11.304,3 m
2
. Mục
đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng:
nhật biến động ngày 22-7-2009): Tổng diện tích
sử dụng: 146,8 m
2
. Diện tích xây dựng: 58,4 m
2
.
Theo Ban vẽ sơ đô nha đât do Công tyTNHHĐo
đạc -Tư vấn Kiến Ốc lập ngày 16-8-2019: Diện tích
sàn xây dựng: 142,20 m
2
.
Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn gỗ, mái tôn. Số
tầng: 2 + lửng.
Giá khởi điểm:
5.037.828.150 đồng.
Tiền đặt
trước: Tương đương 20% so với giá khởi điểm.
Người có tài sản: CụcThi hành ándân sựTP.HCM.
Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 16,
quận Gò Vấp.
Xem tài sản: Trong thời hạn đăng ký tham gia
đấu giá, tại nơi có tài sản. Liên hệ: Chấp hành viên
Ngô Minh Thuận - Điện thoại: 0903.147.677.
Thời hạnxemhồ sơ, bánvà tiếpnhậnhồ sơ tham
gia đấu giá (Mục 4 đến Mục 7): Từ ngày 4-4-2022
đến ngày 25-4-2022 (giờ hành chính).
Thời hạn nộp tiền đặt trước (Mục 4 đến Mục
7): Ngày 25, 26 và 27-4-2022 (trừ trường hợp có
thỏa thuận khác).
8.03 xe - Ban cung lúc.
- Xe cuôn ép va vân chuyên rac 20 m
3
, hiêu
DEAWOO, biên kiêm soat: 50C-067.41 (xe đa hêt
niên han sư dung);
- Xe cuôn ép va vân chuyên rac 10 m
3
, hiêu
ISUZU, biên kiêm soat: 51E-025.75;
- Xe xuc gau 0,5 m
3
hiêu FUZAKAWA, biên kiêm
soat: 50LA-2231.
(Lưu y: Hiên trang xe: Không con sư dung đươc
va đông cơ: Không hoat đông)
Giá khởi điểm:
230.600.000 đồng.
Tiền đặt
trước: Tương đương 20% so với giá khởi điểm.
Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Dich vu
Công ich quân 12. Địa chỉ: 327 Lê Văn Khương,
phường Hiêp Thanh, quận 12.
Xemtài sản: Ngày 4 và 5-4-2022 (giờhành chính)
tại nơi có tài sản. Liên hệ: Nguyên Phươc Lộc - Điện
thoại: 0906.687.179.
Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ
tham gia đấu giá: Từ ngày 30-3-2022 đến ngày
12-4-2022 (giờ hành chính).Thời hạn nộp tiền đặt
trước: Ngày 12, 13 và 14-4-2022 (trừ trường hợp
có thỏa thuận khác).
Mục 8:Thời gian tổ chức đấugiá: 10 giờngày
15-4-2022.
9. Lô máy móc thiết bị và công cụ đã qua
sử dụng.
Giá khởi điểm:
179.355.000 đồng.
Tiền đặt
trước: Tương đương 20% so với giá khởi điểm.
Người có tài sản:TrườngCaođẳngCảnh sát nhân
dân II. Địa chỉ: 155NguyễnVănTăng, phường Long
Thành Mỹ, TP Thủ Đức.
Xemtài sản:Từngày5-4-2022đếnngày8-4-2022
(giờ hành chính) tại nơi có tài sản. Liên hệ: Trường
Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.
Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ
tham gia đấu giá: Từ ngày 4-4-2022 đến ngày 15-
4-2022 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt
trước: Ngày 15, 18 và 19-4-2022 (trừ trường hợp
có thỏa thuận khác).
Mục 9: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30
ngày 20-4-2022.
Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ, đăng ký và
đấu giá liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản,
số 19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình,
TP.HCM. Điện thoại: 38.115.845.
12
(028)
Lễ trao giải thưởng Sao vàng đất Việt 2021 với chủ đề “Ánh
sáng của tương lai” vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc
gia (Hà Nội). Ngân hàng TMCPAn Bình (ABBANK) được
vinh danh là một trong số 100 doanh nghiệp tiêu biểu nhận giải
thưởng cao quý này.
Cụ thể, ABBANK được vinh danh tại nội dung “có khả năng
cạnh tranh quốc tế”. Với những tiêu chí phù hợp về chỉ số kinh
doanh, sự đổi mới sáng tạo và việc ứng dụng công nghệ số
trong hoạt động ngân hàng phù hợp với tình hình, xu thế của thị
trường, ABBANK đã vượt qua nhiều thương hiệu mạnh để lọt
vào Top 100 doanh nghiệp vinh dự nhận giải thưởng năm nay.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh tính đến hết ngày 28-2-2022,
tổng tài sản của ABBANK đạt 106.738 tỉ đồng, lợi nhuận trước
thuế đạt 453 tỉ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2021.
Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2021 được triển khai bình
xét từ tháng 6-2021 với danh sách gần 300 thương hiệu trên
cả nước. Trong năm vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch
COVID-19, hệ thống tiêu chí bình chọn của giải thưởng cũng
quan tâm và ưu tiên các nhóm tiêu chí về chỉ số kinh doanh; tính
đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản
lý, điều hành, sản xuất; an sinh xã hội và trách nhiệm với người
lao động...
NM
BỐ CÁO THÀNH LẬP
VĂNPHÒNGCÔNGCHỨNGNGUYỄNTHANHHÀ
• Quyết định cho ph p thành lập Văn phòng công
chứng số
613/QĐ-UBND
do UBND TP.HCM cấp ngày
1-3-2022.
•Giấyđăngkýhoạtđộngcủavănphòngcôngchứng
số:
41.02.091/TP-ĐKHĐ-CC
do Sở Tư pháp TP.HCM
cấp ngày 29-3-2022.
• Nơi ĐKHĐ: 118 Phan Văn Hớn, khu phố 3,
phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM
• Trưởng văn phòng: Công chứng viên
Nguyễn Thanh Hà.
THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ XE Ô TÔ
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV;
Số 189 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh,
TP.HCM cần bán thanh lý 02 ô tô như sau:
1.ToyotaCorollasảnxuấtnăm1998,biểnsố:52S-0634.
Giá khởi điển: 46.400.000 đồng
2.ToyotaCorollasảnxuấtnăm1999,biểnsố:51A-519.88.
Giá khởi điển: 53.000.000 đồng.
- Hình thức bán: Gửi thư chào giá (gửi trực tiếp).
- Hạn chót nhận thư chào giá: 15 giờ ngày 7-4-2022.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Ông Đinh Anh Sâm -
Giám đốc hành chính - quản trị (SĐT: 0908 808 849).
ABBANK nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt 2021
Nguyễn
Thị
Hương,
Phó Tổng
giámđốc
ABBANK,
nhận giải
thưởng
Sao vàng
đất Việt
2021.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16
Powered by FlippingBook