208-2017 - page 12

12
THỨHAI
7-8-2017
(08)3991.4669-chuyende@phapluattp.vn
Thông tin doanh nghiệp
CÔNG TYCPĐẤUGIÁ
MINHPHÁP
THÔNGBÁOBÁNĐẤUGIÁ
Ts: QSDĐ thửa310, tờbảnđồ
51 tại P.TrườngThạnh, Q.9, Tp.HCM .
Diện
tích : 912m
2
,SDRiêng912m
2
, Thời hạn SD: Lâu
dài,MĐSD:ĐấtXDnhàở
.GKĐ: 7.843.200.000
VND.
Đặttrước :
1.176.480.000VND.Ngườicó
TS:ngânhàngNN&PTNT-CNNAMSÀISÒN.ĐC
:
số23NguyễnHữuThọ,P.TânHưng,Q.7,TP.HCM.
Xem tài sản
:Từ08h30 ngày07/08/2017đến
16h00ngày25/08/2017, tạiPTrườngThạnhQ.9.
Nhậnđăng ký từ 08h30 ngày 07/08/2017đến
11h00 ngày 26/08/2017. Nhận tiền đặt trước
từ 08h30 ngày 24/08/2017 đến 16h00 ngày
28/08/2017.Bánđấugiángày29/08/2017 tại số
151TrầnHuyLiệu, P.8,Q.PhúNhuận,TP.HCM.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo hồ
sơ, thông tin liênquanđếnTSbánđấugiávàĐK
thamgiaĐG liênhệ tạiCông tyCPđấugiáMinh
Phápsố
151TrầnHuyLiệu,P.8,Q.PhúNhuận,
TP.HCM.ĐT:028.38453169.
CÔNGTYTNHHDVĐẤUGIÁVIỆTAN
THÔNGBÁOBÁNĐẤUGIÁTÀISẢN
Tàisản
:QSHNƠ,QSDĐƠtạiđịachỉsố500/48E
ĐoànVănBơ, Phường14,Quận4,TP.HCM.
ĐĐ: *TheoGCN:Thửađấtsố415, tờbảnđồsố
6có DTđất 45,1m
2
,DT sànxâydựng 29m
2
.
*Theobảnđồhiện trạngvị trí:
- Khuđất cóDT53,2m2.DTXD69,7m
2
( Tầng
1: 51,0m
2
, tầng2: 18,7m
2
)
-Kết cấu: Tườnggạch+vách tôn, sàngỗ,mái
tôn, nhàcấp IV, số tầng2.
(
Ngườimua trúngđấugiá tựđi làm thủ tục
hợp thứchóavàchịumọi chi phí.)
Người có tài sản:
Chi cụcTHAQ.4.
GKĐ:
1.440.809.552đồng
.
XemTS: Từ 17/08
& 18/08/2017 tại nơi có tài sản.Tiềnđặt trước:
10%GKĐ. ĐK: Từ ngày 07/08/2017 đến16giờ
00phútngày23/08/2017 tại CTTNHHDVBĐGTS
ViệtAn-số78/6PhạmViếtChánh,phường19,Q. Bình
Thạnh,TP.HCM.DKĐG:10giờ00phútngày13/09/2017
tại
địađiể
m:19RNguyễnHửuCảnh, P.19, Q.Bình
Thạnh.
ĐT:0933730366
ỦYBANNHÂNDÂNQUẬNBÌNH TÂN THÔNGBAO
Đêđambaocông tac lâpKêhoachsưdungđâtnăm2018 trênđia
banquânBinhTânđung tiênđô, đat chât lương vađungquyđinh
cua phap luât, Ủy bannhândânquânBinhTânđênghi cac hôgia
đinh, canhân, tôchưc, cơquan,đơnvi conhucâugiaođât, thuêđât,
chuyênmucđichsưdungđâtnăm2018 trênđiabanquânBinhTân,
thưchiênđăngkynhucâu sưdungđâtnhư sau:
-Đốivớihộgiađình, cánhân:
LiênhêỦybannhândânphương
nơi cođâtđêđăngkynhucâu sưdungđât.
Thanhphânhồsơgồm:Đơnđăngkynhucâusưdungđất, cácpháp
ly liênquanđên thưađất,hoặcbanvẽvi tri, ranhgiới khuđất.
-Đối với tổ chức, cơquanđơnvi:
LiênhêPhongTai Nguyên va
Môi trươngquânBinhTânđêđăngkynhucâu sưdungđât
(Thanhphânhồ sơgồm: vănbanđăngkynhucâu sưdungđất, các
pháp ly liênquanđên thưađất, dưán, kèm theobanvẽvi tri, ranhgiới
khuđất).
Thơigianđăngkynhucâusưdungđâtla30ngaykêtưngayđăngbao.
CÔNG TY TNHHDVĐẤUGIÁ
VIỆTAN
THÔNGBÁOBÁNĐẤUGIÁTÀISẢN
Tài sản:
QSDĐ, QSHNƠ & TSKGLVĐ
tại:Cănhộ số 2, tầng 25 thápR1 caoốc
EverRickđịa chỉ số968đườngBa tháng
Hai, phường15,Quận11,TP.HCM.
ĐĐ
:
DTđất:10000m
2
.DTcănhộ:272.9
m
2
. Sàn BTCT, mái BTCT: Chung cư cấp
1.Sốtầng 26+2tầnghầm+sânthượng.
Người có tài sản:
Chi cụcTHAQ. 11
GKĐ:
8.140.019.592đồng.
XemTS:
Từ17/08
&18/08/2017 tại nơi có tài sản. Tiềnđặt
trước:10%GKĐ.ĐK
:
Từngày 07/08/2017
đến16giờ00phútngày23/08/2017 tại
Công tyTNHHDVbánđấugiá tài sảnViệt
An-số78/6PhạmViếtChánh,phường19,Q.
BìnhThạnh. ĐT:0933730366.
DKĐG:
09giờ
00phútngày05/09/2017tại
địađiểm:
19R
NguyễnHửuCảnh,Phường19,Q.BìnhThạnh.
ĐoanLuât sưTP. HôChiMinh tô chưc cuôc
thi thiêt kêbiêu tương (logo), vơi thê lê cuôc
thinhưsau:
1.
Đôi tươngdư thi:Moi canhânđêuđươc
phepdư thi.
2.
Quyđinhvêhôsơdưthi:Sôlươngtacphâm
dư thikhônghanchê.
a)Logodưthi:ThêhiêntrênmôttranggiâyA4
(21cmx29,7cm)nêntrắng,khôngdongkẻ,gôm:
- 01Mâu thiêt kê lơn: Co kich thươc (dai/
rông) khôngqua 15 cm, inmau, đăt ơ chinh
giưa tranggiây;
-01Mâuthiêtkênhỏ:Labanthunhỏcuamâu
thiêtkêcokichthươc(dai/rông)khôngqua3cm,
inđentrắng,đătơphiadươi,bênphaitranggiây.
b)Ban thuyêtminh tom tắty tươngsang tac
logo: khôngqua150 tư.
c)Phiêuđăngkydư thi (theomâu)
3.
Thơigian,điachỉgưibaidư thi:
-Thơihangưibaidư thi:Bắtđâu tưngay10-
7-2017đênhêtngay31-8-2017.
-Điađiêmnhânbaidưthi:ĐoanLuâtsưTP.Hô
ChiMinh, sô104NguyênĐinhChiêu, phương
ĐaKao,quân1,TP.HCM.
4.
Caccanhân thamgiachiu trachnhiêmva
camkêtrằnglogodưthikhôngphailađôitương
tranhchâpbanquyên tacgiavachưađươc sư
dung, xuâthiên trênbâtkỳphương tiên thông
tinđaichungnao.
5.
ĐoanLuât sưTP.HôChiMinhcoquyênsơ
hưuvatoanquyênđăngkysơhưutrituêđôivơi
mâu logođatgiainhât.
6.
Giai thươngcuôc thi:
-01giainhât: trigia20.000.000đông.
-02giaiKhuyênkhich:môigiai trigia
5.000.000đông.
* Thông tin chi tiêt về thể lê cuôc thi được
đăng tai trênwebsite:www.hcmcbar.org
THÔNGBAO
Tổchứccuộcthi thiếtkếbiêutượng (logo)củaĐoanLuâtsư TP.HôChíMinh
HomeCredit tăngcơhội sởhữu
xemáychongườidân
HomeCreditđãhỗtrợchovaytrảgóphơn1triệuxemáytạiViệtNam.
VÕCHÂU
T
ạiViệtNam,xemáyhiện
vẫn là sự lựa chọn hàng
đầu phục vụ cho việc di
chuyển của người dân. 45
triệu xemáy đang được lưu
hànhhiệnnay.Chínhvì lýdo
đó, từnăm2016Công tyTài
chínhHomeCreditđãđưa ra
nhiềusảnphẩmmới tạođiều
kiện để người dân tăng khả
năng sở hữu phương tiện di
chuyển này.
1 triệu xemáy vay
quaHomeCredit
Phầnlớnkháchhàngcủacác
côngtytàichínhlàngườicóthu
nhậptrungbình,vốndĩviệcbỏ
tiền ramua liềnmột chiếcxe
giávàichục triệuđồngkhông
phải làđơngiản.Dovậy,việc
các công ty tài chínhkết hợp
vớicácnhàphânphốixemáy
hỗ trợ cho vaymua xemáy
đãgiúp tăng thêmcơhội cho
nhữngngười dânnày.
Trải qua támnămkể từkhi
thànhlậpđếnnay,HomeCredit
đãhỗ trợchovay trảgóphơn
1 triệu xemáy tạiViệt Nam.
Năm2016, doanh sốchovay
trảgópmuaxemáycủaHome
Creditđãtăng38%sovớinăm
2015. Và chỉ tính riêng sáu
tháng đầu năm 2017, con số
này đã tăng đến 60% so với
cùngkỳnăm trước.
ÔngJiriBadr,Giámđốckinh
doanh củaHomeCreditViệt
Nam, chobiết sự tăng trưởng
đột phá này là nhờ việc thay
đổi trongchiến lượcphát triển
sảnphẩmchovay trảgópmua
xemáycủaHomeCredittrong
năm 2016. Theo đó, công ty
đã tungsảnphẩm lãisuất thấp
nhất thị trường 1,39%/tháng
với thủ tụcvayđơngiảnhơn,
chỉ cần CMND và bằng lái
xe thayvì hộkhẩunhư trước
đây. Ngoài ra, Home Credit
cũng tăngcườngkết hợpvới
cácđại lýxemáy thửnghiệm
sản phẩm 0% lãi suất. Đến
nay,hơn20%kháchhàngvay
muaxemáycủaHomeCredit
đangvayvớigói lãi suất0%.
“NămnayHomeCreditđặt
mục tiêu tăng trưởng40%cho
phânkhúcchovaymuaxemáy.
Songsongvớiviệcduy trìsản
phẩm lãi suất thấpđềcậpnhư
trên, HomeCredit sẽ tiếp tục
đàmphánvớicácđạilýxemáy
để triểnkhai sảnphẩm0% lãi
suất trên phạm vi toàn quốc.
Hiệnnay công tyđang làđối
tác chiến lược của 1.100 nhà
bán lẻ xemáyvớimạng lưới
1.800 cửa hàng xemáy trên
toàn quốc” - ông Jiri nói.
Tập trungkháchhàng
vaycó tráchnhiệm
Cũng tương tựnhưcơcấu
kháchhàngcủaHomeCredit,
cóđến60%kháchhàngvay
muaxemáy trảgóp lànamvà
sốcòn lại lànữ.Giáxe trung
bìnhmàkháchhàngnam lựa
chọn là34,7 triệuđồng trong
khi phụ nữ chọnmua xe có
giá trung bình nhỉnh hơn -
35,3 triệu đồng. Do vậy số
tiềnvay trungbìnhcủanữ là
21,1 triệu đồng, cao hơn so
vớimứcvay trungbình20,5
triệu đồng của nam. Kỳ hạn
vay được nhiều khách hàng
lựa chọn nhất với hơn 50%
là 6-12 tháng.
Tỉlệkháchhàngđồngýmua
Kh chhàng
đangđư c
nhânviên
HomeCredit
tưv nc c
sảnphẩm
vaytrảgópxe
m y.
Ảnh:
VÕCHÂU
bảohiểmkhivay trảgópmua
xemáy là 75% và gần 70%
trong đó lựa chọn sản phẩm
bảohiểman toàn tíndụng, tức
công tybảohiểmsẽhỗ trợchi
trảmónnợchocôngtytàichính
khicó rủi ro thươngvongxảy
ravới người vay.
Đa số khách hàng của
HomeCredit cũng lànhững
người cẩn trọngvàcânnhắc
trongviệcvaynợ.Điềunày
không chỉ thể hiện qua tỉ lệ
ngườimuabảohiểm tíndụng
mà còn thểhiệnqua tỉ lệ trả
trướckhivaycủakháchhàng.
Cóhơn50%kháchhàng lựa
chọnmức trả trước tối thiểu
là 50% giá trị xe.
Đại diện Home Credit
cho biết mặc dùmuốn tăng
trưởngchovaynhanhnhưng
công ty rất đề caohoạt động
quản trị rủi ro. Đó là lý do
công ty tập trung phát triển
những sản phẩm có lãi suất
thấpnhưngbuộckháchhàng
phải trả trướcmộtkhoảnnhất
địnhvàgầnnhưkhôngcósản
phẩm không cần trả trước,
hay nói cách khác là cầm
món hàng về nhàmà không
cần trả đồngnào.
“Nhữngngười đãđểdành
được một ít khi đi vay để
muaxechứng tỏhọcóýđịnh
nghiêm túcvềviệcđầu tưcho
phương tiệnđi lại.Dovậy,họ
sẽ có cam kếtmạnhmẽ hơn
khi thựchiệnnghĩavụ trảnợ
vay” - đại diệnHomeCredit
lýgiải.Chínhvì vậy, tỉ lệnợ
xấu của Home Credit trong
những năm qua luôn duy trì
ởmứcdưới 4%, thấphơn so
vớimứcyêucầucủacơquan
quản lý.■
THƯMỜIĐẶTMUABÁO
PHÁPLUẬT TP.HCM
THÁNG9-10-11NĂM2017
Kínhmời cáccơquan, doanhnghiệpvàđộcgiảđặtmuabáonhư sau:
Loạ i
b o
Gi
ba Th ng9 Th ng10 Th ng11 T ngc ng
Báo
ngày
3.700đ/
tờ
Số
k
Thành
tiền Sốk Thành
tiền Sốk Thành
tiền Sốk Thành
tiền
30 111.000 31 114.700 30 111.000 91 336.700
PHƯƠNGTHỨCTHANHTOÁN:
-
Tiềnmặt
:Nộp trực tiếp tạiTòa soạn :
34HoàngViệtP.4Q.TânBnhTP.HCM
-
Chuyểnkhoản
hoặcnộptiềnmặt (khôngmấtphí)vàotàikhoản:
194551759
Tênđơnvị hưởng:
BÁOPHÁPLUẬTTP.HCM.
Ngânhàng:
ACB
- PGDHoàngViệt
Nội dung:TênKH .................... trả tiềnbáo, sốĐT: ......................
địachỉ: .....................
Báo
Ph p Luật TP.HCM
ram t bạnđọc
mỗi ngàyvàđượcphát hành rộng rãi trên
toànquốc.
Bạnđọccó thể liênhệđặtmuabáo tại:
TẤTCẢBƯUĐIỆNTRÊNTOÀNQUỐC
hoặc
Phòngph thành
Báo
Ph pLuật TP.HCM.
Địachỉ:34HoàngViệt,Phường4,QuậnTân
Bình.Điệnthoại:(08)38112421(ChịNhung).
Fax: 38112421.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16
Powered by FlippingBook