208-2017 - page 4

4
THỨHAI
7-8-2017
Thời sự
Vụnhậnchìm:BìnhThuậnmở
hướngcứuHònCauvàngưdân
TrướcđềxuấtcủaBìnhThuận,thayvìnhậnchìm,cóthểsửdụngchấtnạovétvàonhữngviệchữuíchhơnnhưđểlấn
kèbiểnởnhữngvịtrísạtlởgầnbiển,đôngđảongưdânvàdưluậnđãlêntiếngđồngtình,ủnghộ.
PHƯƠNGNAM
L
iên quan đến vụ nhận
chìmgần1 triệum
3
khối
bùn, cát nạo vét xuống
vùng biển gầnKhu bảo tồn
HònCau (TuyPhong, Bình
Thuận), traođổivớiPhápLuật
TP.HCM,ôngNguyễnMạnh
Hùng, Ủy viênTrung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình
Thuận, nhấn mạnh: “Quan
điểm của tỉnh là việc xử lý
vật chất nạo vét phải đảm
bảo không tác động, không
gây bất cứ tổn hại nào đến
môi trườngvà tậndụngđược
hiệu quả kinh tế từ đó”. 
Đưa 1 triệum
3
bùn,
cát về cảng tổnghợp
Vĩnh Tân
Vềhướngxử lýkhối lượng
bùn, cát cát trên, ôngHùng
cho hay hiện nay cảng tổng
hợpVĩnhTân có thể sẽ tiếp
nhậnkhối lượngvật chấtnạo
vétnày.Vàđểkịp tiếnđộcho
công trình trọngđiểmnày,nên
ưu tiênxemxétgiảiquyếtgần
1 triệum
3
 bùn,cátdựkiếncho
Công tyĐiện lựcVĩnhTân1
nhận chìm xuống vùng biển
TuyPhong, theo hướngđó.
ĐốivớihồsơdựáncủaTổng
Công tyPhátđiện3xinphép
nhậnchìm2,4triệum
3
 bùn,cát
nạo vét luồng và vũng quay
tàu cho các nhà máy Nhiệt
điệnVĩnhTân 3, 4 và 4mở
rộng, ôngHùngchobiết tỉnh
BìnhThuânđãđềnghị trung
ươngnghiêncứu tậndụng tối
đa vàomục đích san lấpmặt
bằng các công trình lấn biển
lâncận. “Có thể làmkèbằng
bê tông cốt thépđể đưa khối
lượngnàyvàosan lấpcáckhu
vựcvenbiểncủa tỉnhhiệnnay
đang bị sạt lở nghiêm trọng
hoặc chophépxuất khẩu cát
“Việcthaythếphương
phápnhậnchìmngoài
việcgiúpgiữvữngmôi
trườngsinhtháicủaKhu
bảotồnbiểnHònCaumà
còngiúpchosinhkếcủa
hàngvạnngưdânhoạt
độngtrênvùngbiểnnày.”
ChủtịchHộiNghềcátỉnhBình
ThuậnHUỲNHQUANGHUY
Tiêu điểm
Cần tạmdừng việc
tiếp tục cấpphép
nhận chìm
Quanđiểmchỉđạocủa tỉnh
trong toàn bộ vụ việc này là
phải bảo đảm hài hòa giữa
phát triển kinh tế và bảo vệ
môi trường; không vì kinh tế
màđánhđổimôitrường.Trước
những ý kiếnphảnbiện, lãnh
đạo tỉnhđã tiếpnhậnvới tinh
thầnhếtsứccầuthị,nhất làcác
ýkiếntâmhuyết,gópýtrêntinh
thầnxâydựng,vìmụctiêubảo
vệmôi trườngbiển.Tỉnhđãcó
vănbảnbáo cáo trungương,
cácbộ, ngànhcó liênquanvà
đề xuất trung ương cho chủ
trương tạmdừngviệc tiếp tục
cấpphépnhậnchìmvật, chất
nạovéttạivùngbiểntỉnhBình
Thuận;nghiêncứu,tìmphương
án khả thi nhất để xử lý khối
lượng vật, chất nạo vét, kể cả
cácphươngán khác thay cho
phươngánnhậnchìm.
Bí thưTỉnhủyBìnhThuậnNguyễnMạnhHùngchohaytỉnhnàyđãđềxuấtnhiềuphươngánxử lý
chấtnạovétthayvìnhậnchìmxuốngbiển.Ảnh:PHƯƠNGNAM
nhiễmmặnnhằm tậndụng tối
đa vật liệu san lấp, thay cho
phươngánnhậnchìm” - ông
Hùng nói thế và cho hay đã
ký văn bản gửi đến các cơ
quan trung ương về hướng
giải phápnày.
Về kinh phí xây kè lên
hàng trăm tỉ đồng, theo ông
Hùng, dự tínhkinhphí là thế
nhưngxâykènhư thếnàocác
nhàchuyênmônsẽ tính toán,
lựachọnkết cấukèphải phù
hợp. “Kè phải đảm bảo tiếp
nhận, lưu giữ vật chất nạo
vét không thẩm thấu ramôi
trườngbiển.Quanđiểm của
tỉnh làviệcxử lývậtchấtnạo
vét phải đảm bảo không tác
động, không gây bất cứ tổn
hại nào đến môi trường và
tậndụngđượchiệuquảkinh
tế từkhối lượngvật chất nạo
vét”. Ông Hùng nói thế và
chohaynếuchọnphươngán
này thì cần cho các chuyên
giakhoahọccôngnghệ trong
lĩnhvựcxâydựngkèbiển sẽ
nghiên cứu, khảo sát, đánh
giá, thiết kếmới có thể tiến
hànhxâydựng.
Liênquanđếnviệcđềxuất
cáckhuvựcđể tiếpnhậnbùn,
cátnạovét từTrung tâmĐiện
lựcVĩnhTân,ôngMaiKiều,
GiámđốcSởNN&PTNT,cho
biếtSởđãcóbáocáophương
án tậndụngvật chất nạovét
sau khi đã làm việc với các
ban ngành, Viện Khoa học
thủy lợi miền Nam và Ban
quản lý dự án Nhiệt điện
VĩnhTân.
CứuKhubảo tồn
biểnHònCau và
hàng vạnngưdân
Bày tỏýkiếnvớichúng tôi
về phương ánmà tỉnh Bình
Thuậnđưaratrênđây,đạibiểu
HĐND tỉnhBìnhThuận- luật
sư ôngNguyễnToànThiện,
chohaybản thânôngrấthoan
nghênh đề xuất của Bí thư
TỉnhủyBìnhThuậnNguyễn
MạnhHùng.TheoôngThiện,
việc không sử dụng phương
phápnhậnchìm trênbiểnmà
đềxuất chođổvàodựán lấn
biểncủacảng tổnghợpVĩnh
Tân cạnh đó là rất khả thi.
Cùng ngày, ông Huỳnh
Quang Huy, Chủ tịch Hội
Nghề cá tỉnh Bình Thuận,
cho biết Hội Nghề cá tỉnh
rất vuimừng khi nhận được
thông tinTỉnhủy,UBND tỉnh
BìnhThuậnđãcóvănbảnđề
xuất không nhận chìm bùn,
cát nạo vét xuống biển.
“HộiNghềcáchúng tôi tiếp
tụcđềnghị lãnhđạo tỉnh lắng
nghe tâm nguyện của người
dân, việc thay thế phương
pháp nhận chìm ngoài việc
giúp giữ vững môi trường
sinh thái của Khu bảo tồn
biển Hòn Caumà còn giúp
chosinhkếcủahàngvạnngư
dânhoạtđộng trênvùngbiển
này”. Ông Huy nói thế và
cho hayTổng cụcThủy sản
vừa có thông báo ý kiến sẽ
chọnHòn Cau làmột trong
ba điểm củaViệt Nam triển
khai dự ánbảovệ nguồn lợi
thủy sảndi cư.
TheoôngHuy,đây làdựán
củaViệt Nam phối hợp với
mộtsốquốcgia trongkhuvực
ASEANvàsẽ triểnkhai trong
banăm từ2017đến2020.Dự
án này được sự tài trợ của
Tổ chức Phát triển nghề cá
ĐôngNamÁ (SEAFDEC).
“Với việc chọn lựa phương
pháp xử lý vật chất nạo vét
nhưhướng racủabí thưTỉnh
ủy Bình Thuận đã nói, Khu
bảo tồnbiểnHònCaungoài
việckhôngbị đedọamàcòn
sẽmang lại sựhồi phục tích
cực của nguồn lợi thủy sản
của tỉnh trong những năm
tới” - ôngHuy khẳng định.
ÔngNguyễnHoàngAnh,Chủ
tịchHiệp hội Tôm tỉnhBình
Thuận,chobiếtôngcùngHiệp
hộiTômvàcácdoanhnghiệp
nuôi tôm giống ởVĩnh Tân
(TuyPhong, BìnhThuận) rất
vui khi đónnhận thông tinđề
xuất củaBí thưTỉnhủyBình
Thuậnvề thayđổi phươngán
xử lýbùn,cátnạovétởTrung
tâmĐiện lựcVĩnhTân.
Theo ôngAnh, ngành tôm
BìnhThuậnđangđứng trước
thách thứcrất lớnvàsốngcòn
khidựánnạovétvànhậnchìm
bùn,cátxuốngbiểncủaCông
tyTNHHĐiện lựcVĩnhTân
1 chuẩn bị hoạt động. “Việc
nhận chìm sẽ ảnhhưởngđến
thủy sinh và hoạt động nuôi
tôm giống vì nạo vét sẽ làm
tăng độ đục, tăng hàm lượng
hóachấtđộchại.Dođókhilàm
việcvớicácnhàkhoahọccủa
ViệnCông nghệmôi trường,
ViệnHànlâmkhoahọcvàcông
nghệViệt Nam, chúng tôi đã
yêucầuphảikýquỹ trướckhi
thựchiệnnhằmđảmbảoviệc
bồi thường khi xảy ra sự cố.
Tuynhiên,vớiđềxuấtcủatỉnh
BìnhThuận,HiệphộiTômvà
nhữngdoanhnghiệpnuôi tôm
tạiVĩnhTânđãphầnnàoyên
tâm” - ôngAnhnói.
Theo ông Anh, nếu môi
trườngbiển thuận lợi không
bịxâmhại thìngành tômBình
Thuận sẽ góp phần lớn vào
mục tiêumàThủ tướngChính
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã
đưa ra cho ngành tôm phải
xuất khẩuđạt 10 tỉUSD.■
GiahạntạmgiữhìnhsựđốivớiTrịnhXuânThanh
Ngày 6-8, nguồn tin riêng củaPV
PhápLuật TP.HCM
từVKSNDTối caoxác nhận các cơ quan tố tụng đã gia
hạn thời gian tạm giữ hình sự đối với TrịnhXuânThanh
để phục vụ công tác điều tra.
Về tìnhhình sức khỏe củaTrịnhXuânThanh, nguồn tin
riêng của
PhápLuật TP.HCM
từBộCông an chobiết hiện
sức khỏe và tinh thần của bị can ổn định.
Trước đó, ngày 31-7, TrịnhXuânThanh (bị can bị truy
nã theoQuyết định số 20/C46-P12 ngày19-9-2016 của
Cơ quanCSĐT -BộCông an) đã đến trực banhình sựCơ
quanAn ninh điều tra -BộCông anđầu thú.
LiênquanđếnvụviệcTrịnhXuânThanhđầu thú, trao
đổi với PV
PhápLuật TP.HCM
,một lãnhđạoBộCông an
chobiết saukhi bị canTrịnhXuânThanhđầu thú, Cơquan
Anninhđiều tra -BộCông anđã làm thủ tục tiếpnhận
người phạm tội rađầu thú theođúngquyđịnhpháp luật.
Tối 3-8, tại bản tin thời sựbuổi tối phát trênVTV, thông tin
vềviệcbị canTrịnhXuânThanh rađầu thúđãđượcđăng tải.
Trong lần xuất hiện duy nhất sau khi đầu thú, ông
Thanh chobiết cảm thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm
củamình và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu
trong thua lỗ củaPVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, bị
can đã quyết định trốn tại Đức. Trong thời gian này, cuộc
sống trốn tránhbấp bênh, luôn lo sợ.
Được sự động viên của gia đình, bạnbè, ôngThanh
đã vềViệt Namvà tới cơ quan an ninh điều tra để được
hưởng sự khoan hồng củaĐảng, Nhà nước và pháp luật.
“Tôi đã có suy nghĩ không chín chắn, trốn trongmôi
trườngnhư thế, thấymình cần phải về để đối diện với sự
thật. Thứ hai là phải về để gặp lạimọi người, đặc biệt là
đối với lãnhđạo, báo cáo nhậnkhuyết điểm, xin lỗi. Gia
đình cũng động viên xin tự thú” - bị can trình bày.
Trước đó, ngày 15-9-2016, BộCông an đã ra quyết
định khởi tố vụ ánhình sự cố ý làm trái quy định củaNhà
nước về quản lýkinh tế gây hậuquả nghiêm trọngxảy ra
tại TổngCông tyCPXây lắpDầu khíViệt Nam (PVC)
và các đơn vị thànhviên. Cùng ngày, BộCông an cũng
ra quyết định khởi tố bị canvới ôngTrịnhXuânThanh,
nguyên chủ tịchHĐQTPVC, với tội danh trên.
SaukhixácđịnhôngThanhđãbỏ trốn, ngày16-9,Cơquan
CSĐTđãphát thôngbáo truynã toànquốcvà truynãquốc tế.
Ngày15-3, tại phiên tòaphúc thẩmxét xửcácbị cáo tại
vụán lừabánđất chogần500kháchhàngởdựánkhuđô thị
ThanhHàA(HàNội),HĐXX (TANDCấpcao tạiHàNội)
đãxácđịnhnghi canTrịnhXuânThanhcó liênquanđếnvụ
ánnênđãcôngbốquyết địnhkhởi tốvề tội thamô tài sản.
Đếnnaycóchínbị can liênquanđếnvụánbịkhởi tố, có
bảy lãnhđạocaocấpgồmbaủyviên trungương, ba thứ
trưởng,một trợ lý trưởngBanTổchứcTrungươngbịkỷ luật.
Theo cơ quan tố tụng, bị canTrịnhXuânThanh sau
khi gây thua lỗ hơn3.200 tỉ đồng tại PVC, khi chuyển
sangBộCôngThương liên tục được bổnhiệm qua nhiều
chức vụởbộnày, rồi sauđóông chuyển làm phó chủ tịch
UBND tỉnhHậuGiang, tỉnhủyviênTỉnhủyHậuGiang,
rồi trúng cửđại biểuQuốc hội.
NGUYỄNĐỨC
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook