119-2020 - page 4

4
Thời sự -
ThứBảy30-5-2020
TRỌNGPHÚ
B
ộ TN&MT vừa có báo
cáo gửi Đoàn đại biểu
Quốc hội các tỉnh, thành
để giải trình về lý do dời sửa
Luật Đất đai.
Bộ TN&MT cho biết thời
gian qua bộ đã chủ trì phối
hợp với các bộ, ngành địa
phương thực hiện đầy đủ các
bước để xây dựng dự án Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Đất đai. Trong đó
đã thành lập ban soạn thảo,
tổ biên tập, tổng hợp ý kiến,
góp ý của các địa phương,
kiến nghị của cử tri, người
dân, doanh nghiệp...
Bộc lộ nhiều bất cập
BộTN&MTchohaydùLuật
Đất đai 2013 đã có những tác
dụng tích cực trong những
năm qua nhưng đến nay đã
bộc lộ những bất cập nhất
định. Cụ thể, việc tổ chức
thi hành pháp luật chưa tốt,
làm giảm hiệu lực, hiệu quả
công tác quản lý nhà nước
về đất đai. Đặc biệt, vai trò
của chính quyền cấp cơ sở
trong việc chủ động phát hiện,
ngăn chặn và xử lý kịp thời
các hành vi vi phạm pháp
luật về đất đai.
Nguồn lực về đất đai vẫn
chưa thực sự được khai thác,
phát huy đầy đủ và bền vững
để trở thành nguồn nội lực
quan trọng phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước.
Cạnh đó, việc áp dụng các
phương pháp xác định giá đất
cụ thể còn bất cập, sử dụng
đất ở nhiều nơi còn lãng phí,
hiệu quả thấp. Quản lý, sử
dụng đất của doanh nghiệp
cổ phần hóa từ doanh nghiệp
nghiệp… đã có các quy định
liên quan đến quản lý, sử dụng
đất đai còn chồng chéo, mâu
thuẫn với Luật Đất đai, đã
ảnh hưởng không nhỏ đến
quá trình tổ chức thi hành
luật” - báo cáo nêu.
Sẽ lấy ý kiến toàn dân
Bộ TN&MT cho hay qua
tổ chức các hội thảo, lấy ý
kiến của các bộ, ngành, địa
phương và các chuyên gia,
nhà khoa học, nhà quản lý
và thực tiễn thi hành Luật
Đất đai thời gian qua cho
thấy những nội dung đặt ra
trong việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Đất đai
sẽ không giải quyết được căn
cơ vấn đề bất cập, hạn chế
hiện nay. Bộ TN&MT nêu
các bất cập này bao gồm sáu
vấn đề. Cụ thể:
- Các chính sách mở rộng
hạn mức nhận chuyển quyền
sử dụng đất nông nghiệp của
hộ gia đình, cá nhân; chính
sách quản lý, sử dụng đất
thuê đất đối với trường hợp
tổ chức tôn giáo sử dụng đất
vào mục đích như xây dựng
trường học, bệnh viện, cơ sở
văn hóa được phép hoạt động.
“Những nội dung nêu trên
đều là vấn đề lớn mang tính
cốt lõi trong quản lý và sử
dụng đất đai, có liên quan
đến nhiều ngành, nhiều cấp
và tác động trực tiếp đến các
tầng lớp trong xã hội, tác
động đến môi trường đầu tư,
kinh doanh, cần có sự nghiên
cứu, sửa đổi một cách cơ bản,
toàn diện” - văn bản của Bộ
TN&MT nhấn mạnh.
Về thời điểm sửa luật, Bộ
TN&MT cho hay hiện nay
Ban chấp hành Trung ương
đang chuẩn bị tổng kết Nghị
quyết số 19-NQ/TW ngày
31-12-2012 của Hội nghị
Trung ương 6 (khóa XI) về
chính sách đất đai, để làm
cơ sở xây dựng chính sách
đất đai trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII sắp
tới sẽ thông qua nghị quyết
đại hội, trong đó có định
hướng lớn về tiếp tục hoàn
thiện chính sách, pháp luật
đất đai. “Đây là những định
hướng quan trọng trong việc
sửa đổi Luật Đất đai” - Bộ
TN&MT nhấn mạnh.
Bộ TN&MT cũng cho hay
việc sửa đổi, bổ sung Luật
Đất đai có tác động rất lớn
đến các quan hệ, đối tượng
trong xã hội, tác động đến
phát triển kinh tế, ổn định
chính trị, xã hội, do đó cần
thiết phải lấy ý kiến toàn
dân, nên cần phải có thời
gian chuẩn bị.
Bộ TN&MT cũng đã trình
Chính phủ xem xét, ban hành
nghị định sửa đổi, bổ sungmột
số điều của các nghị định quy
định chi tiết thi hành Luật Đất
đai; nghị định khuyến khích
tập trung, tích tụ đất đai cho
sản xuất nông nghiệp; nghị
định về giao dịch điện tử
trong lĩnh vực đất đai... “Khi
Chính phủ ban hành các nghị
định này, sẽ giải quyết được
những khó khăn, vướng mắc
liên quan đến việc lập quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
việc tiếp cận đất đai; đăng
ký, cấp giấy chứng nhận và
tập trung, tích tụ đất đai cho
sản xuất nông nghiệp quy
mô lớn. Như vậy, về cơ bản
những vấn đề vướng mắc,
tồn tại cũng đã được Chính
phủ tập trung giải quyết theo
thẩm quyền” - Bộ TN&MT
khẳng định.•
Luật Đất đai 2013 đã có những tác dụng tích cực trong những nămqua nhưng đến nay đã bộc lộ những bất cập nhất định.
Ảnh: HOÀNGGIANG
nhà nước, đất cho các dự án
du lịch có yếu tố tôn giáo,
tín ngưỡng, tâm linh… chưa
chặt chẽ.
Bên cạnh đó, công tác thu
hồi đất, bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư cho một số dự
án triển khai còn chậm, có
nơi chưa hợp lý, ảnh hưởng
đến quyền lợi của người sử
dụng đất. Việc sử dụng quỹ
đất để thanh toán cho nhà
đầu tư theo hình thức xây
dựng - chuyển giao (BT)
chưa được quy định cụ thể,
chặt chẽ, còn bị lợi dụng.
“Đặc biệt, trong thời gian
vừa qua, một số đạo luật mới
được ban hành nhưLuật Quản
lý tài sản công, Luật Nhà ở,
Luật Đầu tư công, Luật Lâm
trồng lúa và vấn đề an ninh
lương thực.
- Các trường hợp thu hồi
đất để phát triển kinh tế - xã
hội vì lợi ích quốc gia công
cộng và việc giải quyết hài
hòa lợi ích của Nhà nước,
người sử dụng đất và nhà
đầu tư...
- Chính sách thuế, đặc biệt
là đối với đất nông nghiệp
giao không thu tiền sử dụng
đất cho hộ gia đình, cá nhân
và đất đã giao, cho thuê đối
với doanh nghiệp nhưng lại
bỏ hoang…
- Việc xây dựng khung giá
đất theo giá thửa đất chuẩn
của vùng giá trị.
- Việc sử dụng đất có yếu
tố nước ngoài nhằm bảo đảm
được an ninh quốc phòng, ổn
định chính trị, kinh tế - xã
hội, vừa không tác động xấu
đến môi trường đầu tư kinh
doanh có yếu tố nước ngoài…
- Chế độ giao đất có thu tiền
sử dụng đất theo hạn mức để
xây dựng cơ sở thờ tự, cho
Phải bảo đảm an ninh quốc phòng
Việc sử dụng đất có yếu tố nước ngoài nhằm bảo đảm
được an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, kinh tế - xã hội,
vừa không tác động xấu đếnmôi trường đầu tư kinh doanh
có yếu tố nước ngoài.
Báo cáo Bộ TN&MT đề cập
“Nếu ban hành
Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều
của Luật Đất đai
tại thời điểm hiện
nay là chưa thể đáp
ứng đầy đủ các yêu
cầu đặt ra” - Bộ
TN&MT nêu lý do
dời thời điểm sửa
Luật Đất đai.
Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành
Phong đã ký ban hành kế hoạch khẩn về sắp xếp, xử lý
nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP.HCM
năm 2020 theo Nghị định 167/2017. 
Theo đó, ông Phong chỉ đạo các đơn vị có liên quan
tập trung kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và
các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;
nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất, tài sản gắn
liền với đất thuộc sở hữu nhà nước. TP sẽ tiếp tục hậu
kiểm việc triển khai thực hiện phương án sắp xếp nhà,
đất đã được Bộ Tài chính, UBND TP phê duyệt.
TP cũng sẽ tiến hành sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công
do các tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước thuộc
TP quản lý, sử dụng theo phương án đã được UBND TP
phê duyệt. Cùng với đó, TP phê duyệt phương án sắp xếp
lại, xử lý đối với nhà, đất sử dụng chưa đúng phương án
phê duyệt và kê khai, bổ sung mới. Người đứng đầu TP
cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, các tổng
công ty, công ty nhà nước, công ty cổ phần và công ty
TNHH hai thành viên do Nhà nước nắm giữ 50% vốn
điều lệ trở lên thuộc TP thường xuyên kiểm tra, rà soát
phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tránh tình trạng
kê khai sót, bỏ trống, cho thuê, liên doanh liên kết không
đúng quy định.
Riêng với 14 khu nhà, đất đã thu hồi nhưng chưa đề
xuất phương án xử lý, UBND TP yêu cầu Sở TN&MT
chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung hoàn tất
việc thu hồi, đề xuất phương án xử lý, đồng thời đẩy
nhanh tiến độ bán đấu giá đối với các nhà, đất đã được
UBND TP phê duyệt phương án để tạo nguồn thu cho
ngân sách.
VIỆT HOA
Bộ TN&MT nêu 6 vấn đề
sửa Luật Đất đai
Bộ TN&MT đã trình Chính phủ nghị định khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp.
TP.HCMchỉ đạo xử lý 14khunhà, đất công
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook