119-2020 - page 6

6
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứBảy30-5-2020
xã hội hóa các hoạt động bổ trợ
tư pháp, thực hiện đơn giản hóa
thủ tục hành chính trong lĩnh vực
hành chính tư pháp.
Đảng ủy sở đã bám sát chương
trình công tác hằng năm của UBND
TP và Bộ Tư pháp để lãnh đạo cơ
quan xây dựng, triển khai và phát
động phong trào thi đua trong toàn
ngành tư pháp TP. Đảng ủy sở đã
cải tiến phương pháp chỉ đạo, điều
hành, phản ứng kịp thời đối với các
chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước, nhất là chính sách liên
quan đến ngành.
Đảng ủy sở thường xuyên theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết
khó khăn, vướng mắc, các vấn đề
phát sinh trong thực tiễn; tiếp tục thực
hiện chủ trương “hướng về cơ sở”
để hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết
các điểm nghẽn trong công việc.
Nhiều kết quả nổi bật
Thông qua việc thực hiện đồng
bộ, quyết liệt các chủ trương, giải
pháp, trong nhiệm kỳ qua, ngành
tư pháp TP đã hoàn thành đúng tiến
độ, có chất lượng nhiều nội dung,
nhiệm vụ trọng tâm.
Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo
được thực hiện thống nhất, xuyên
suốt, đổi mới, sáng tạo, có những
cách làm hay, giải pháp hiệu quả và
kịp thời tháo gỡ khó khăn của cơ
sở. Tuy vậy công tác này vẫn phát
huy dân chủ và sức sáng tạo trong
tập thể công chức, viên chức người
lao động, đi đôi với giữ vững kỷ
cương, kỷ luật lao động.
Công tác xây dựng thể chế phục vụ
chính quyền TP quản lý, điều hành
và công tác rà soát văn bản pháp luật
được tiến hành thường xuyên, có chất
lượng. Qua đó đã loại bỏ hoặc kiến
nghị xử lý những văn bản quy phạm
pháp luật đã hết hiệu lực hoặc không
còn phù hợp. Điều này góp phần tạo
ra hành lang pháp lý thuận lợi cho
các hoạt động kinh tế - xã hội, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước trên địa bàn TP.
Hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản
được thực hiện thường xuyên, có
chiều sâu, thuyết phục và bảo đảm
ý kiến pháp lý. Công tác rà soát theo
chuyên đề được quan tâm triển khai
có kết quả. Sở đã chủ động tham
mưu các giải pháp đổi mới và được
đánh giá cao.
Công tác theo dõi tình hình thi hành
pháp luật, quản lý xử lý vi phạmhành
chính cũng được sở chủ động tham
mưu, triển khai, tổ chức thực hiện có
hiệu quả. Việc này đã kịp thời tháo
gỡ những vướng mắc trong tổ chức
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính, huy động được sự tham
gia, phối hợp của các sở, ban, ngành,
UBNDcácquận,huyệntrênđịabànTP.
Luôn hướng về quyền lợi
người dân
Về công tác lý lịch tư pháp, hiện
nay áp lực công việc ngày càng lớn
và có nhiều khó khăn, vướng mắc
phát sinh trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhờ nghiên
cứu xây dựng, triển khai thực hiện
nhiều giải pháp, cách làmmới, hiệu
quả đã tháo gỡ được tình trạng chậm
trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Chẳng hạn giải pháp “kiềng ba
chân”
(giữa Trung tâm Lý lịch tư
pháp quốc gia - C53 - Sở Tư pháp
TP.HCM). Ngoài ra là đề án thí điểm
cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch
vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý
lịch tư pháp trực tuyến tại TP.HCM.
Đây là những giải pháp có hiệu
quả cải cách hành chính, đáp ứng
tốt hơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch
YẾNCHÂU
S
ở Tư pháp TP.HCM là cơ
quan tham mưu, giúp UBND
TP.HCMthựchiệncôngtácquản
lý nhà nước trên địa bàn về nhiều
lĩnh vực. Đó là công tác xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật, kiểm
tra, rà soát, xử lý văn bản, theo dõi
thi hành pháp luật. Tiếp đó là công
tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ
giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp, hành
chính tư pháp. Sở Tư pháp hiện có
10 phòng chuyên môn và 11 đơn vị
trực thuộc với 507 công chức, viên
chức và người lao động.
Đảng bộ trong sạch,
vững mạnh
Trong nhiệm kỳ 2015-2020,
Đảng ủy Sở Tư pháp tập trung
lãnh đạo đơn vị tiếp tục thực hiện
chiến lược cải cách tư pháp đến
năm 2020 và tăng cường quản lý
nhà nước trong các lĩnh vực của
ngành. Sở cũng tiếp tục đẩy mạnh
Lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCMnhận cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ của Bộ Tư pháp năm2019.
(Ảnh do Sở Tư pháp TP.HCMcung cấp)
Những
dấu son của
Đảng bộ
Sở Tư pháp
TP.HCM
Nămnăm liền Sở Tư pháp TP.HCMđược
đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ,
Đảng bộ sở đạt danh hiệu trong sạch,
vữngmạnh.
tư pháp của cá nhân, cơ quan. Đến
nay, Sở Tư pháp đã giảm tỉ lệ hồ
sơ trễ hẹn xuống dưới 5%.
Hoạt động trợ giúp pháp lý của
Sở Tư pháp đã có sự quan tâm, đổi
mới. Trung tâm trợ giúp pháp lý đã
chủ động tiếp cận, xử lý các thông
tin trên báo chí để kịp thời bảo vệ
quyền lợi cho người cần trợ giúp.
Trung tâm chủ động tiếp cận với
gia đình và người bị hại, làm việc
trực tiếp với chính quyền cơ sở
và các cơ quan có liên quan trong
các vụ án xâm hại tình dục trẻ em.
Cạnh đó, công tác quản lý nhà
nước trong các lĩnh vực bổ trợ tư
pháp được chú trọng, có nhiều giải
pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả.
Nhiệm vụ quản lý nhà nước về công
chứng, luật sư, bán đấu giá, giao
dịch bảo đảm đi vào chiều sâu, kịp
thời triển khai các quy định mới,
tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện.
Tuy nhiên, công việc của ngành tư
pháp ngày càng nhiều, tính chất công
việc đa dạng trong khi biên chế được
giaocònhạnchế (biênchế trongnhiệm
kỳgiảm20,1%). Ngoài ra,một sốquy
định pháp luật còn chồng chéo, chưa
đầy đủ. Một số thủ tục hành chính
có tính liên ngành cần sự phối hợp
thực hiện của các cơ quan, đơn vị...
đã tạo áp lực lớn cho đội ngũ đảng
viên, công chức, viên chức và người
lao động trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ được giao.•
Sự phấn đấu của cả tập thể
Theo ông Huỳnh Văn Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám
đốc Sở Tư pháp TP.HCM, đạt được sự thành công trên
là cả sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết thống nhất của tập
thể Đảng ủy, Ban giám đốc sở và toàn thể đảng viên,
công chức, viên chức và người lao động trong toàn
Đảng bộ. Cạnh đó còn có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát
của Thành ủy, UBND TP cũng như của Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP và sự hỗ trợ, phối
hợp công tác tốt của các sở, ban, ngành, quận, huyện.
Tập thể Đảng ủy SởTư phápTP luôn đoàn kết, thống
nhất cao, chủ động, trách nhiệm trong công việc. Ban
chấphànhcácđoàn thểđãphát huy tinh thầnxungkích,
nhiệt tình trong việc tổ chức các hoạt động của Đảng
bộ SởTư pháp. Hầu hết các đảng viên trongĐảng bộ Sở
Tư pháp đều thể hiện tốt tinh thần nêu gương, tính tự
giác, ý thức phục vụnhândân, ý thức chấphành tổ chức
và tinh thần vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ…
Nhiều thành tích nổi bật
Nămnăm liền SởTư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ, được tặng cờ thi đua của Bộ Tư pháp, bằng khen
của UBND TP.HCM.
Đảng bộ Sở Tư pháp cũng nhiều năm liền đạt danh
hiệu trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm
vụ. Đảng bộ SởTư pháp được BanThường vụThành ủy
tuyên dương điển hình thực hiện tốt việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2018-2019. Đảng ủy Sở Tư pháp được Đảng ủy
khối tuyên dương điển hình dân vận khéo, được tặng
giấy khen đạt thành tích thực hiện tốt công tác tuyên
giáo năm 2018 và 2019.
Công tác lãnh đạo, chỉ
đạo được thực hiện thống
nhất, xuyên suốt, đổi
mới, sáng tạo, có những
cách làm hay, giải pháp
hiệu quả và kịp thời tháo
gỡ khó khăn cho cơ sở.
C H À O MỪ N G Đ Ạ I H Ộ I Đ Ả N G B Ộ S Ở T Ư P H Á P T P . H CM N H I ỆM K Ỳ 2 0 2 0 - 2 0 2 5
Tiêu điểm
Tham mưu hiệu quả cho
UBND TP.HCM
Việc tham mưu, tư vấn cho UBND
TP, các sở, ngành, quận, huyện được
Sở Tư pháp thực hiện đúng tiến độ,
bảo đảm chất lượng, giúp hoạt động
quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND
TP đạt hiệu quả. Đặc biệt là nhiệm vụ
tư vấn liên quan đến các dự án đầu
tư, phát triển kinh tế - xã hội của TP.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook