337 - page 9

9
THỨBA
15-12-2015
Cuocsong
Ántuyêntréongoe
Đây là lầnđầu tiên tôi bắtgặpvụviệc tréongoe thếnày.Việc tòađưa
bàLanvào thamgiavụánvới ba tư cách tố tụngkhácnhaunhưvậy là
khôngđảmbảoquyền lợi củacácbênvàkhôngđúngvớiBLTTDS.Bởi lẽ
mộtngười thamgiavụáncó thể thamgiavới nhiều tưcáchkhácnhau
nhưng tuyệtđối khôngđượcđối lậpnhauvềquyền lợi.Đối chiếu lại với
vụ ánnày thì quyền lợi củabà Lan trong tư cáchbị đơndân sựđối lập
hoàn toànvới hai tưcáchcòn lại.
Việcxácđịnhai làbịđơntrongvụánnàythìphảixemxét lạihợpđồng
giữaHTXvận tải vớibàLan.Nếuởđây làhợpđồnggiaokhoán trongđó
giaohẳnchiếcxechobàLanquản lý, sửdụng thì nghiễmnhiênbàLan
làbị đơn trongvụán. CònnếuhợpđồngquyđịnhbàLan sửdụng theo
tuyến,HTXchịu tráchnhiệmsửachữa,bảoquản... thì lúcnàybịđơndân
sựphải làphíaHTXvận tải.
Thẩmphán
TRƯƠNGCHÍTRUNG
,
ChánhTòaDânsựTANDTPĐàNẵng
HỒLƯU
V
KSND tỉnh Ph Yên v a
kh ng ngh , đề ngh TAND
tỉnh này xét x ph c th m
theohư nghủyb n n sơ th mcủa
TANDhuy nĐôngH aph ndâns
đối v iNguy nT nTài trongv n
tain ngiao thông.Theovi n,b n n
nàyc psơ th mđãc sai l mnghiêm
trọng trong vi c p d ngph p lu t.
Sơ thẩm lần 1:HTXvà
tài xếbồi thường
Theo h sơ, bà Hoàng Th Lan
đư cH p t c xã (HTX)V n t i số
9 (TP.HCM)giaos d ng,b oqu n,
khai th c và hưởng l i ô tô t i bi n
số 57L-0247. Sau đ , bà Lan thuê
Nguy nT nTài điềukhi nô tô, tr
lươngh ng th ng.
Kho ng 7 giờ 30 ngày 3-1-2014,
Tài điều khi n ô tô n i trên chở 20
t nkhoai tây,hành, t i lưu thông trên
quốc lộ 1A theo hư ng B c-Nam,
trênxec bàLanvàch ngbà làông
Nguy nHuyHoàng.Khi
đi đ nĐèoC (xãH a
XuânNam,huy nĐông
H a),Tàikhông làmchủ
tốcđộ,x lýkhôngđ ng
kỹ thu t, điều khi n xe
tông vào v ch n i làm
ôngHoàngch t t i chỗ,
bà Lan b thương t ch 30%; ô tô b
thi t h i hơn123 tri uđ ng.
X sơ th m th ng11-2014,TAND
huy nĐôngH a tuyênph t Tài ba
năm tù về tội vi ph m quy đ nh về
điều khi n phương ti n giao thông
đườngbộ.Về tr chnhi mdâns , t a
buộcTài vàHTXV n t i số 9mỗi
bênb i thường chonhữngngười b
h i hơn179 tri u đ ng.
Sauđ ,doc kh ngc onênTAND
tỉnhPh Yênx ph c th m.T anày
giữnguyênb n n sơ th mvềph n
h nh ph t đối v i Tài và tuyên hủy
ph nb i thườngdâns đ xétx l i.
Sơ thẩm lầnhai: BàLan
phải bồi thường cho…
bàLan
T i phiên x l i m i đây, TAND
huy nĐôngH ađãx cđnhbàHoàng
Th Lan thamgia tố t ngv i…ba tư
c ch, v a lànguyênđơndâns , v a
làđ idi nh pph pcủanguyênđơn
dâns vàđ ng thời làb đơndâns .
T i phiên t a, bà Lan yêu c u b
c oTài và chủ sở hữu ô tô ph i b i
thường 235,8 tri u đ ng v nguyên
nhân ch nh dẫn đ n h u qu ông
Hoàng ch t, bà b thương t ch 30%,
ô tô b thi t h i hơn 123 tri u đ ng
làdo lỗi củaTài.
TAND huy n Đông H a nh n
đ nh: Tài là l i xe thuê cho bàLan,
đư c bà Lan tr lương h ng th ng;
c nbàLanđư cHTXgiaos d ng,
b o qu n, khai th c và hưởng l i ô
tô t i.Ô tô là ngu nnguyhi m cao
độ gây ra tai n n dẫn đ n thi t h i
nên bà Lan ph i ch u tr ch nhi m
b i thường. Saukhi th chi nxong
nghĩav b i thường,bà
Lan c quyền yêu c u
Tài b i hoàn l i. Đối
v i kho n c p dưỡng
nuôihai concủabàLan
th Tài c nghĩa v c p
dưỡng.
T đ , t a tuyên
buộc
bàHoàngThị Lan phải bồi thường
chobàHoàngThịLangần276 triệu
đồng.
C nh đ , t a buộc Nguy n
T nTài c pdưỡngnuôi concủaông
Hoàng (dobàLan làmđ idi n)mỗi
ch u 1 tri u đ ng/th ng. Về n ph
dân s sơ th m, bà Lan ph i ch u
g n 13,8 tri uđ ng.
Bảnán sai lầm
nghiêm trọng
Quaki ms tb n n,VKSND tỉnh
Ph Yêncho r ngbàLanđư cHTX
V n t i số9giaoô tôđ s d ng,b o
qu n,khaith c;sauđ bàLanthuêTài
l i xe và gây tai n n, gây ra h u qu
làm thi th iđ n t nhm ng,s ckh e,
tài s n của v ch ngbàLan. Dođ ,
trongv nhnhs th Tàilàb c o,c n
bàLan thamgia tố t ngv i tưc ch là
ngườib h ivàđ idi nh pph pcủa
người b h i (ôngHoàng). Saukhi b
c pph c th mhủyph ndâns đ xét
x l i th bàLanchỉc th thamgia tố
t ngv i tưc ch lànguyênđơndâns
vàđ idi nh pph pcủanguyênđơn
dân s (ôngHoàng).
Tuynhiên,theovi n,c psơth ml i
x cđnhbàLanthamgiatốt ngv n
v inhiều tưc ch (v a lànguyênđơn
dân s , v a làđ i di nh pph pcủa
nguyênđơndân s , đ ng thời v a là
b đơndâns ), trongkhinhữngngười
nàyc quyềnvànghĩav đốil pnhau.
Vàb n n tuyênbuộcbàLanc tr ch
nhi mb i thườngchochnhbàLan là
sail mnghiêmtrọng.Trongkhiđ , n
sơ th m l i tuyênbuộcTàib i thường
ph n c p dưỡng cho c c con của v
ch ngôngHoàng(dobàLanđ idi n
h pph p) làmâu thuẫn.T vi cx c
đnh sai tưc ch thamgia tố t ngdẫn
đ nvi cbuộcbàLanchu nph dân
s g n13,8 tri uđ ng làkhôngđ ng
quyđnhph p lu t.
T nhữngđiều trên,VKSND tỉnh
Ph Yênđãkh ngngh ,đềngh TAND
tỉnhPh Yênxét x ph c th mhủy
b n n sơ th m của TAND huy n
Đông H a đ xét x l i theo đ ng
quy đ nh của ph p lu t.
Buộctaphảibồi
thườngchomình
Trongmộtvụánliênquanđếntainạngiaothông,tòatuyênbuộc
mộtngườiphảibồithườngcho…chínhhọgần276triệuđồngvà
ngườiđóphảichịuánphí.
Kẻđốtngườiyêubịphạt23nămtù
(PL)-Ngày14-12,TANDTP.HCMđã tuyênph tĐỗĐnhNam
23 năm tù về hai tội gi t người và hủy ho i tài s n. Đ ng thời t a
buộcb c ob i thườngg n700 tri u
đ ng cho người b h i g m c c tổn
th tvề tinh th n, tổn th tvề thunh p
và chi ph điều tr .
Theoh sơ, s ng2-6-2014,Nam
ch y xe m ymang theo ba lô bên
trong ch a 5 l t xăng, một con dao
đ n nhà ch ĐặngTh Tuy t Trinh
(qu n G V p, TP.HCM). Th y
ch Trinhmở c a, d t xe ra đi làm,
Nam c m ba lô ch y l i, đ y ch
vào nhà r i đ ng c a l i. Nam l y
can xăng trong ba lô t t lên người
ch Trinh, đổ lênh l ng xuống nền
nhà, b t l a đốt. Người trong nhà
th y l a bùng ch y đã c p tốc d p
l a và c u ch Trinh.
Th yv y,Namc mdaođâmvào
tay ph i và b vai của anh r Trinh. Không d ng l i, Nam điên
cu ng đâm t i t p vào người khi n ch Trinh b t tỉnh. Người nhà
ch Trinh ph i gỡm i tôn tho t ra ngoài. C n Nam cũng b b t
ngay sau đ .
Ch Trinhb b ngnặng, thương t t vĩnhvi n54%; tổnggi tr tài
s n nhà ch b hủy ho i g n400 tri u đ ng.
HOÀNGYẾN
Cướpvésốcủangườitậtnguyền
(PL)-Ngày14-12,TAND tỉnhAnGiangđãb ckh ngc o, tuyên
giữnguyên nsơ th m,x ph tNguy nThànhVinh (sinhnăm1977,
ng TPLongXuyên) ba năm tùvề tội cư p tài s n.
Theoh sơ, kho ng11giờ20ngày27-6,Vinh th yanhĐỗMinh
Tài (b b nh tâm th n phân li t, là người cùng x m) đang ch y xe
đ p b n vé số. Vinh chặn xe đ p đ nh anh Tài ngã xuống đường
r i đè lênngười anhTài l y18 tờvé số,một đi n tho i di động (tr
gi g n 300.000 đ ng), một đ ng h (tr gi hơn 100.000 đ ng)
và 123.000đ ng tiềnmặt. Người dân ph t hi n, b t giữVinh giao
cho công anx lý.
DUYBÌNH
Thuêôtôđicâucárồimangđicầm
(PL)-TANDTPTuyH a (Ph Yên) v a tuyênph t Ph mMinh
G m (sinhnăm1989)banăms u th ng tùvề tội l md ng t nnhi m
chi mđo t tài s n.
Theo h sơ, kho ng 15 giờ ngày 26-2-2014, G m đ nDNTN
Ngọc T ở phường 9, TPTuyH a thuê xe ô tô (tr gi 70 tri u
đ ng) đ đi chơi. Sau đ G m điều khi n xe vàoVũng Rô câu
c . Đ n ngày 1-3-2014, G m n y sinh ý đ nh b n xe ô tô l y
tiền tiêu xài nên l i xe ch y vào TP.HCM t m nơi tiêu th . Tuy
nhiên, khi đ nnơi doxe b hưkhôngb nđư c nênG m thuê xe
c u hộ đưa đ n ti m s a xe trên đường Hà Huy Gi p, phường
Th nh Lộc, qu n 12 s a chữa. T i đây, G m n i xe ô tô là của
cha G m r i đưa c c gi y tờ xe cho chủ ti m, th ch p l y 12
tri u đ ng r i b trốn.
SÔNGBA
Trộmđiệnthoạiđểtặngngườiyêu
(PL)- TAND huy n Đ ng Xuân (Ph Yên) v a mở phiên t a
xét x đối v i Tr n B oKhiêm (sinh năm 1990, tr th tr n La
Hai, huy n Đ ng Xuân) về tội trộm c p tài s n. Xét b c o đã
c một tiền n về tội trộm c p tài s n nênHĐXX đã tuyên ph t
Khiêm ch n th ng tù.
Theo c o tr ng, đ c tiền mua đi n tho i cho người yêu,
kho ng 14 giờ 30 ngày 6-7, Khiêm lẻn vào nhà c c anh Đặng
Quốc Tu n và Lê T n Vinh (cùng tr th tr n La Hai) đ trộm
c p tài s n. Sau khi l y đư c một đi n tho i Nokia Lumia 520
(tr gi hơn 1,7 tri u đ ng) và 930.000 đ ng, Khiêmmua v ốp
lưng đi n tho i, tai nghe, c c s c r i đem đi n tho i trộm c p
đư c cùng ph ki n v amua tặng người yêu...
HỒLƯU
Hiếpdâmtrẻemcòndọatungclip:
11nămtù
(PL)- Ngày 14-12, TAND tỉnhNgh An đã tuyên ph t Nguy n
VănVỹ (24 tuổi) 11 năm tù về tội hi pdâm trẻ em.
Trư cđ , chiều22-7,Vỹ rac nhđ ng th yemNTN (chưađủ13
tuổi) đangh i raum .Th yđ ngv ng,Vỹkhốngch vàhi pdâm
emN. XongVỹ đe dọa emN. không đư c n i v i ai, n u không
sẽ b đ nh ch t.Vỹ c ndọa n u emN. n i ra th Vũ sẽ đưa clipđã
quay cho th y cô gi oxem...
EmN. về k v i người thân. Khi công an vào cuộc,Vỹ b trốn,
sau đ ra đ u th .
Đ.LAM
“Bảnántuyênbuộc
bàLanc tráchnhi m
bồithườngchochính
bàLan làsai l m
nghiêmtrọng.”
Bị cáoNamđangnghe tòa
tuyênán.Ảnh:HY
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...20
Powered by FlippingBook