202-2017 - page 10

10
THỨBA
1-8-2017
Bạn đọc
Cơ quan trả lời
Đườngngậpquanhnăm,
dânch đếnnăm2018
Một số
hộ dânở
phường
LinhTrung,
quậnThủ
Đức
(TP.HCM)
đã phản ánh
đến b o
PhápLuật
TP.HCM
về
tình trạng
con đường số 10 trên địa bànphư ng bi ngậpnước
quanhnăm, gây ảnh hưởng trực tiêp tới đời sống
sinhhoạt của người dân.
AnhTrầnQuốcTuân, số nha 20, khu phố 3,
đường số 10, chia sẻ: “Gia đình tôi sốngở đây bao
nhiêu năm thì con đường số10nay ngập bằng đó
năm. Ở đây ngay thường khôngmưa con đường
cũngngậpđênnửa bánh xe. Đênmùamưa, nước ở
mọi nơi cứ chảy dồn về khiên con đường chẳngkhác
gì sông nênmuốnđi đâu chỉ có thể đi bộ.Muốnmời
khách tới nha chơi nhưngnhìn thấy con đườngma
ngánngẩm. Thậm chí có lần khách vao nha chơi,
gặp đúng connước lớn nên đi giữa đường thì xe bi
chêtmáy. Người dân đã nhi u l n kiên nghimong
phườnghỗ trợ lam conđườngnay song đênnayvẫn
chưa lamđược”.
Theo cáchộdân, nguyênnhânđường số10xuống
cấpnghiêm trọng ladokhông có c ng thoát nước,
hơnnữađiahình conđườngnaybi trũngnênmỗi
khimưanướcởmọi nơi lại đổvề.Đểkhắcphụcvấn
đềnay, cáchộdânđãhùn tiềnmuađất, đávềđổvao
nhữngvũngnước, songmỗi lầnmưa lại bi cuốnđi
hêt.Nhanao thấphơnđường thì phải xây lan can lên
caođể tránhnướcmưadồnvaonha.
ÔngTrầnQuốcHưng, Chủ tichphườngLinh
Trung, quậnThủĐức, chobiêt: Tình trạng ngập
nước ở con đường số 10đã diễn ra lâunăm va
phườngLinhTrung cũngnhiều năm kiênnghi lên
quậnThủĐức vaTP. Tuy nhiên, do nguồnkinh phí
quá lớnnên phường chỉ có thể báo cáo lên cấp trên.
Saukhi phườngLinhTrung kiên nghi thì TPđã
quyêt đinh giao choquận tổ chức thi công va đang
thiêt kê công trình. Hiệnphường đang lam hồ sơ va
thủ tục đấu thầu, dựkiênđên cuối quý II-2018mới
tiênhanhxâydựng.
ĐÀOTRANG
Góc ảnh
Tủquầnáomiễnphíchongườinghèo
trongbệnhviện
M i ra đ i đư c ba th ng nay, song t qu n o
nhânđ o c aBVqu nTh Đ c (TP.HCM) l c nào
c ng t p n p ngư i đến cho và ngư i t i l y
(ảnh)
.
V i tiêu ch “Ai thiếuđến l y - ai thừađến ng
h ”, t qu n ođ nh nđư c s quan tâmvà ngh
từ c cnhà tài tr .Đếnnay t luônđ y pqu n ođ
cung c p chob nhnhânnghèo.
ChịXuân, nhânviên phòngCông t c x h i BV
qu nTh Đ c, chobiết: “Đây là vi c làm thiết th c
dành cho b nhnhân nghèo nên ch c n c c nhà tài
tr t p trung s lư ng đ d ng th BV sẽ c nhân
viên t i l y. Đ d ng đ u r tm i và đư c v sinh
s ch sẽ nên ch c nxếp lênk là c ngư i l yd ng”.
Đ OTRANG
“Vănhóagiao tiếp làmột vấnđềmà cảhai phía cầnphải
học” -
NguyễnThị Lan
“CSGT cầnphảiminhbạchhơn và có thái độ chuẩnmực
trướcdân
”-
MinhTâm
“Việcđưahối lộ, chung chi sẽ tựbiếnmất nếuCSGT cương
quyết khôngnhậnhối lộvà cóngười giám sát kết quả, công
việccủaCSGT”
-
Hùng
“Không cổ súy chohànhvi sai trái từphíangười thamgia
giao thôngnhưng cũng không thể thờơ, xemnhẹ, hay xử lý
theokiểu… rútkinhnghiệmCSGT” -
KGB
Dânhiếnkế trịnạn
chốngđốiCSGT
Khôngmộtngườidânnàomuốnchốngđốilựclượngchứcnăng,mặtkhác
chắcchắnCSGTcũngkhôngthểxemnhẹdiễnbiếncủavấnnạnnàytrong
tươnglai.
ANKHƯƠNG
tổnghợp
S
au khi b o
Ph p Lu t
TP.HCMonline
t ch c
di n đàn
“Vì sao cảnh
s t giao thông thườngxuyên
bị chống đối?
”, r t nhi u
kiến b n đ c đư c g i v
đ bày tỏquanđi m.C th
th y đây là v n đ r t đư c
dư lu n x h i quan tâm.
Nh nchung, b nđ cđ ng
t nhv nn nch ngđ ingư i
thi hànhcôngv (đ cbi t là
CSGT)đangc xuhư ngtăng
c v s lư ng l nm c đ .
S đông đ u nh n ra nh ng
nguyênnhânc t lõi c a th c
tr ng trên và đ ngmừng là
đas đ unghĩ c nph i ch n
c chhànhx thư ng tônph p
lu t, hi u qu hơn.
Có thật và không thể
xem thường
B n đ c nh n định t nh
h nh theohai hư ng.M t s
t cho r ng l i ngư i tham
gia giao thông “đ vi ph m
nhưngkhông t nguy nchịu
ph t”, “quen th i hành x
côn đ , b t tuân lu t l , coi
tr i b ngvung”, “nh ngđ i
tư ngc bi t,hunghăngho c
m t ki m so t hành vi” như
kiến c a c c b n đ c
Đỗ
TâmAn, BạchLinh, Ngọc
Long
B nđ c
Phong
nh nđịnh:
“Khibị th iph tb nc ph m
lu tkhông,khibịph tb nc
đ t ti n đ đi cho lẹ không?
DânghétCSGTv l dovòi
vĩnh nhưng th t ra t o đi u
ki nchoh làmv y l ich nh
làngư idân”.Nh mb nđ c
c ng kiến này cho r ng
nếu ngư i dân đi đ ng lu t,
hành x đ ng quy định th
CSGTmu n làm kh c ng
không đư c.
Tuy nhiên, kiến ph n
b c quan đi m trên l i p
đ o. Hàng lo t b nh lu n
ch ra “đi m trừ” c a l c
lư ng c nh s t khiến ngư i
dânb cx c, gi nd .Trong
đ đi nh nh là s l md ng
ch c quy n, tranh th dân
không rành lu t đ hămd a,
tr c l i.B n
ĐỗMạnhDuy
ch rõ“thayv ch d n, gi p
dân làmđ ng th c nh s t l i
kiếm thêm ti n trên s thiếu
kiến th cph p lu t c adân.
Ngư i hi n th chịuph t r i
đi lan truy nh nh nhx u y
cho ngư i kh c; ngư i d
ch cch nh sẽch ngđ i”. 
Th i đ c a CSGT c ng
đư cc cb n
ThanhPhong,
NgọcTân,BùiQuỳnhTrang
lên tiếng:“Hiếmkhi tôiđư c
CSGTchào”, “qu t n t, cau
c , th mch văng t c”, “th i
đ b trên”... lành ngđi m
x ubị đi mm t. B n
Tran
Thai
đ xu t “l nh đ oB
Công an nên vi hành su t
c tuyến đư ng từ Nam
ch B c đ th y n nm i l
nh cnh i di n ram i ngày
m i nơi” .
Mong mỏi chấm dứt
vấnnạnở cảhai phía
B nđ c
TrầnMinhTâm
chor ng:“CSGTthư ngxuyên
tiếp x c v i ngư i dân lưu
thông trên đư ng nên là l c
lư ngm t ti n c a công an,
gi vai trò quan tr ng trong
vi c b o v tr t t an toàn
giao thông.V thế l c lư ng
nàyph i luônc n tr ng, xây
d nghnh nhđẹp trong lòng
dân, khiến dân n ph c và
tuân theo s đi u hành c a
mnh. Theo tôi, CSGT ph i
minhb chvàc th iđ chu n
m c trư c dân”.
Nh ngv ch ngđ iCSGT
từm t s t, hành hung, gây
thương t ch đến m t m ng
đ x y ra. Đây là di n biến
không th xem thư ng và
“ti n l x u này sẽ gia tăng
nếu c hai ph a không đi u
ch nh th i đ c amnh”.
Theoc cb n
NhưQuỳnh,
ThanhTùng
…v phangư i
dânph i trangbịkiến th cv
lu tgiao thông, khôngmanh
đ ngvà“ph ich phành tuy t
đ iph p lu t”,“nângcaohi u
qu x ph t, tăng n ng h nh
ph t v i t i ch ngngư i thi
hànhcôngv đ c t cd ng
rănđe”.
Theo b n đ c
Nguyễn
Liêm
,ngư idânnên trangbị
kiến th cph p lu tđ b ov
mnh,“khi th yc tiêuc c th
thu th p b ng ch ng CSGT
viph mđ t c o trư cph p
lu t.Ngư idânkhôngbaogi
nên“t x ”b i sẽkhông th
h p l h a hành vi y b ng
b t c c ch nào”.
V ph a CSGT, ngư i
dân ch mong l c lư ngnày
th c s trong s ch, t n tâm
và công b ng. Đ c gi
Anh
Bay,NguyễnMinhĐạt,Le
ThaiDuong
…đ nhgi cao
côngc gi m s t, “c nc b
ph n thanh tra chuyên gi m
s t th c tế, tiếpnh nvàx l
tinb ohànhvi x u, tiêuc c
c a CSGT đ x l nghiêm
minh”, “chophépngư i dân
ghi âm, ghi h nh đ c b ng
ch ng”.
B n
TrầnMaiThanh
cho
r ng “c n h c nư c ngoài
t chvi cb t l i đưavéph t
và thu ti nph t thànhhai b
ph n,khôngchophépCSGT
đư c x ph t đ c kẽ h t
làm lu t”. “Dân sai th x
l dân, công an sai th x l
công an nên c đư ng dây
n ngđ ngư i dân thamgia
t c o” là gi i ph p c a đ c
gi
NguyễnVănÚt
.
CSGTlà l c lư ngvach m
v idânnhi unh tnhưngđây
c ng là l i thếđ h đư cdân
yêu qu , n ph c nhi u hơn
so v i c c l c lư ng kh c.
“Ngư i dân r t c n an toàn
giao thôngnênkhôngc l do
g không ng h nếuCSGT
làm đ ng ch c tr ch. Vi c
công lu n ng h trung y
C n Thơ đ minh ch ng
CSGT làm t t ngư i dân sẽ
ng h , làm sai th bị lên n
d vị tr nào” -b n
Quang
Vinh
n i.
n
Ngườidânrấtcầnantoàn
giaothôngnênkhôngcó
lýdogìkhôngủnghộnếu
CSGT làmđúngchứctrách.
Ngươidâncamthâynganngâmmỗikhiđi
quađươngsô10.Ảnh:ĐÀOTRANG
CSGTđangđonồngđộcồnmộtngườiđiềukhiểnxemáytrênđườngHùngVương,quận5,TP.HCM.
nh:HTD
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook