202-2017 - page 4

4
THỨBA
1-8-2017
Thời sự
BanchỉđạoTâyNambộ:43
quyếtđịnhbổnhiệmkhôngđúng
ÔngNguyễnPhongQuangtrựctiếpkýbổnhiệm32trườnghợp,ôngNguyễnQuốcViệttrựctiếpký11quyếtđịnh
bổnhiệmkhôngđúngquyđịnh.
TRÀPHƯƠNG-GIATUỆ
N
gày31-7,ỦybanKiểm
traTrungương(UBKT
Trung ương) đã phát
thông cáo báo chí cho biết
từ ngày 25 đến 27-7-2017,
tại Hà Nội, UBKT Trung
ương đã họp kỳ 16 dưới sự
chủ trìcủaỦyviênBộChính
trị -ChủnhiệmUBKTTrung
ươngTrầnQuốcVượng.
Viphạmnghiêm trọng
trong thời giandài
Tại kỳ họp, UBKTTrung
ương đã kiểm tra khi có dấu
hiệuviphạmđốivớiCơquan
Thường trực Ban chỉ đạo
(BCĐ) TâyNam bộ vàmột
số cánhân.
Theođó,UBKTTrungương
kết luậnCơquanThường trực
BCĐTâyNam bộ giai đoạn
2011-2016đãcócácviphạm,
khuyết điểmnhư sau:
Thiếutráchnhiệmtronglãnh
đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám
sátviệc thựchiệnquychế làm
việc,cácquyđịnhvềcông tác
cánbộ,đểxảyranhiềukhuyết
điểm, vi phạm nghiêm trọng
trong thờigiandài tạiCơquan
Thường trựcBCĐ.
Chưapháthuyvai trò lãnh
đạocủa tập thểThường trực
Cơ quan BCĐ và Đảng ủy
cơ quan, đểmột số cá nhân
vi phạm quy chế làm việc,
quyết định tuyển dụng, tiếp
nhận, bổnhiệmngạch công
chức, xếp bậc lương, bổ
nhiệm, điều động cán bộ
không đúng quy định của
Đảng, Nhà nước…
Buônglỏnglãnhđạo,quảnlý,
đểvănphòng,bộphậnnghiệp
vụ tàichính,kế toánCơquan
BCĐTâyNambộ (giaiđoạn
2011-2016)viphạmcácquy
địnhvềquản lý tài chính, để
ngoài sổ sáchkế toánnguồn
kinh phí vận động tài trợ số
tiền trên 100 tỉ đồng.
Bổnhiệmhàng chục
trườnghợp khôngđủ
điều kiện
Về trách nhiệm cá nhân,
UBKTTrung ương kết luận
ông Nguyễn Phong Quang,
nguyênỦyviênTrungương
Đảng, nguyên Bí thưĐảng
ủy, nguyên PhóTrưởng ban
Thường trực,Thủ trưởngCơ
quanThường trựcBCĐTây
Nambộ,giaiđoạn2011-2016,
“chịu trách nhiệm chính về
nhữngviphạm, khuyếtđiểm
của Đảng ủy và Cơ quan
Thường trựcBCĐTâyNam
bộgiai đoạn2011-2016”.
Ông Quang đã vi phạm
quy chế làm việc, nguyên
tắc tập trung dân chủ trong
việcchochủ trươngvàquyết
địnhvềcông tác tổchức, cán
bộ; trực tiếpkýbổnhiệm32
trường hợp không bảo đảm
nguyên tắc,quy trình, thủ tục
và không đủ điều kiện, tiêu
chuẩn, trongđócó trườnghợp
VũMinhHoàng vàNguyễn
TiếnKhoa.
Bên cạnh đó, ông Quang
đãbuông lỏngquản lý, thiếu
tráchnhiệmđểcấpdưới làm
trái các quy định về quản lý
tài chính, tài sản;đểngoài sổ
sáchkế toán số tiền trên100
Bổnhiệmsiêu tốcôngVũMinhHoàng
Trướcđó, vàonăm2016, báo chí đãphảnánh các thông
tin liênquanđếnviệcbổnhiệmsiêutốcôngVũMinhHoàng
(26 tuổi) vào vị trí phó vụ trưởngVụKinh tế BCĐTâyNam
bộ. Theođó, ôngHoàng công tácởBCĐTâyNambộ trong
khoảng15 tháng (từ tháng8-2014) thì đượcđềbạt phóvụ
trưởngVụKinhtế(tháng1-2016).Sauđó32ngày,ôngHoàng
được chuyển công tác vềUBNDTPCầnThơ theo côngvăn
xinngười củađơn vị này rồi đượcbổnhiệm làmphógiám
đốcTrung tâmXúc tiếnđầu tư - thươngmạivàHội chợ triển
lãmCầnThơvào tháng3-2016...
Tươngtự làtrườnghợpôngNguyễnTiếnKhoa,nguyênChủ
tịchHĐQTCông tyCổphầnXâydựng8Thăng Long (Tổng
Công tyThăngLong, có trụsở tạiHàNội).ÔngKhoavềBCĐ
TâyNambộvàtrongthờigian20thángkểtừkhiđượctuyển
dụng, ông lần lượtđượcbổnhiệmhàng loạt chứcvụ, trong
đócóchứcphóvụ trưởngVụKinh tế.
tỉ đồng; lập chứng từ khống
để rút ngân sách nhà nước
và tiền tài trợ, gây thất thoát
nghiêm trọng tiền, tài sảncủa
Nhà nước…
UBKTTrung ương cũng
kết luậnđối với ôngNguyễn
QuốcViệt, Bí thưĐảng ủy,
PhóTrưởngBCĐTâyNam
bộ, “cùng chịu trách nhiệm
về những vi phạm, khuyết
điểmcủaĐảngủyvàCơquan
Thường trực BCĐ”. Theo
UBKTTrungương,ôngViệt
trực tiếpký11quyếtđịnhbổ
nhiệmcánbộ lãnhđạokhông
bảođảmnguyêntắc,quytrình,
thủ tụcvàkhôngđủđiềukiện,
tiêu chuẩn.
Ngoài hai cánbộnêu trên,
UBKTTrungươngđãkiểmtra
và kết luận vi phạm, khuyết
điểm của chánh văn phòng,
nguyênchánhvănphòng, kế
toán trưởng, nguyênkế toán
trưởng, thủ quỹ và nguyên
thủ quỹ của Cơ quan BCĐ
giai đoạn 2011-2016.
TheoUBKTTrung ương,
nhữngviphạm, khuyếtđiểm
của ôngQuang, ôngViệt và
một sốcánbộ trongCơquan
Thường trựcBCĐTâyNam
bộđãgâyhậuquả rấtnghiêm
trọng, làmảnhhưởngxấuđến
uy tín của Đảng, của BCĐ,
gây dư luận bức xúc trong
cán bộ, đảng viên và nhân
dân, đếnmức phải xem xét
thi hànhkỷ luật đảng.
n
Nhữngviphạm,khuyết
điểmcủaôngNguyễn
PhongQuangvàông
NguyễnQuốcViệtđãgây
hậuquảrấtnghiêmtrọng,
đếnmứcphảixemxétthi
hànhkỷ luậtĐảng.
Cảnhcáo,đềnghịmiễnchứcvụThứtrưởngKimThoa
UBKTTrungươngkếtluậnnhiềusaiphạmtạiTậpđoànHóachất.
Trong kết luậnkỳhọp thứ16phát đi chiều31-7, Ủy
banKiểm tra (UBKT)Trungương đã xemxét, thi hành
kỷ luật bàHồThị KimThoa, ỦyviênBan cán sựđảng,
Thứ trưởngBộCôngThương. UBKTTrungương nhận
thấynhữngvi phạm, khuyết điểm của bàThoa là nghiêm
trọng. Căn cứQuyđịnh181-QĐ/TW củaBộChính trị về
xử lý kỷ luật đảng viênvi phạm, UBKTTrungươngquyết
định thi hành kỷ luật cảnh cáođối với bàThoa.
Căn cứQuy định 260-QĐ/TW củaBộChính trị, UBKT
Trungươngkiến nghị cơ quan có thẩmquyềnxem xét
miễn nhiệm các chức vụhiện nay của bàThoa.
UBKTTrungương cũng kết luậnBanThường vụĐảng
ủyTậpđoànHóa chấtViệtNam nhiệm kỳ 2005-2010và
2010-2015 đã không xem xét, xử lý trách nhiệmđối với
một số cán bộ, lãnh đạo các đơnvị trực thuộc tập đoàn
có vi phạm, khuyết điểm để các đơnvị hoạt động không
hiệuquả, thua lỗnhiều năm. Thiếu trách nhiệm lãnh đạo,
chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trongquản lý, sử dụng, bảo
toànvà phát triểnvốn, tài sản củaNhà nước, gây hậu quả
rất nghiêm trọng. Tập đoàn vàmột số công ty trực thuộc
khôngbảo toàn được vốn chủ sởhữu; hoạt động sản xuất,
kinh doanh thua lỗnghiêm trọng, trong đó nhiều công ty
thua lỗ liên tục hai năm trở lên, điển hìnhnhưCông ty
ĐạmNinhBình lỗbốnnăm liền…
Thiếu tráchnhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực
hiện các dự ánđầu tư. Đối với dự ánNhàmáy đạmNinh
Bình,mặc dùđã được các bộ, ngành, cơ quan chuyên
môn cảnh báo dự án hiệu quả thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro,
songHĐTVvà tổng giámđốc tập đoàn vẫn trình cấp có
thẩm quyềnquyết định triển khai, dẫn đếnnhàmáy liên
tục thua lỗ với số tiền trên2.500 tỉ đồng. Nhiều dự án tập
đoàn đầu tư không hiệu quả, trong đó có4/5 dự án lỗ lũy
kế trên 4.200 tỉ đồng…
Đối với cá nhân, UBKTTrungương đã kết luận sai
phạm cụ thể của sáu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo củaTập
đoànHóa chấtViệtNam. Gồm các ông:
NguyễnAnhDũng,
Bí thưĐảng ủy, Chủ tịchHĐTV
tập đoàn: Chịu trách nhiệm chínhvề những vi phạm trong
việc triểnkhai dự án đạmHàBắc…;
ĐỗQuangChiêu
, nguyênBí thưĐảng ủy cơ quan,
nguyênChủ tịchHĐQTTổngCông tyHóa chấtViệt
Nam: Chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết
điểm trong chỉ đạo thực hiện dự án đạmNinhBìnhở giai
đoạn đầu…;
NguyễnQuốcTuấn
, nguyênBí thưĐảng ủy, nguyên
Chủ tịchHĐQT tổng công ty, nguyênChủ tịchHĐTV tập
đoàn: Chịu trách nhiệm chính trong việc banhành nghị
quyết củaHĐQTvề thực hiện dự án đầu tư xâydựng tổ
hợp trung tâm thươngmại, văn phòng, căn hộ cao cấp tại
233BNguyễnTrãi, HàNội trái quy định…;
ĐỗDuyPhi
, nguyênPhóBí thưĐảng ủy cơ quan;
nguyênỦyviênHĐQT, TổngGiámđốc tổng công ty;
nguyên thành viênHĐTV, TổngGiámđốc tập đoàn:
Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra những
vi phạm, khuyết điểm trongquản lývốn, tài sản, đất đai,
đầu tư của tập đoàn...;
NguyễnGiaTường
, PhóBí thưĐảng ủy, TổngGiám
đốc tập đoàn: Chịu tráchnhiệm chung về nhữngvi phạm,
khuyết điểm củaBanThường vụĐảng ủy tập đoàn;
NguyễnĐìnhKhang
, nguyênPhóBí thưĐảngủy,
nguyên thành viênHĐTV, nguyênTổngGiámđốc tập
đoàn: Chịu trách nhiệm chungvề nhữngvi phạm, khuyết
điểm củaBanThường vụĐảngủy tập đoàn trongquản lý
vốn, tài sản, đất đai, đầu tư của tậpđoàn.
TheoUBKTTrungương, nhữngvi phạm, khuyết điểm
củaBanThườngvụĐảngủy các nhiệm kỳ 2005-2010,
2010-2015 và các ôngNguyễnAnhDũng, ĐỗQuang
Chiêu, NguyễnQuốcTuấn, ĐỗDuyPhi là rất nghiêm
trọng, đếnmức phải thi hành kỷ luật.
Khuyết điểm, vi phạm của hai ôngNguyễnGiaTường
vàNguyễnĐìnhKhang chưa đếnmức phải xem xét, thi
hànhkỷ luật, UBKTTrungương yêu cầuhai ôngnày
kiểmđiểm nghiêm túc, rút kinhnghiệm sâu sắc.
Được biết trong số 12 dự án thua lỗ thuộc ngành công
thương, TậpđoànHóa chất có bốndự án gồmNhàmáy
sản xuất đạmNinhBình, Nhàmáy sảnxuất đạmHàBắc,
Nhàmáy sản xuất phânbónDAP số1 -Hải Phòngvà
DAP số 2 - LàoCai.
TRÀPHƯƠNG
CơquanThườngtrựcBanchỉđạoTâyNambộ.Ảnh:CỬULONG
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook