202-2017 - page 11

11
THỨBA
1-8-2017
Kinh tế
Thủtướng:“3tỉUSDranướcngoài
làđángsuynghĩ”
ThủtướngNguyễnXuânPhúcnhấnmạnhChínhphủkiếntạovàhànhđộngthìtưnhâncũngphảiđổimới,
bỏcáchlàmănkiểucũ,rậpkhuôn,thiếuchuẩnmực.
CHÂNLUẬN
C
u cđ i tho i th ng th n,
c im gi aTh tư ng
Chnhph Nguy nXuân
Ph c và c ng đ ng kinh tế
tưnhânngày31-7đ đi đến
nhi uđi m th ngnh t quan
tr ng.
V ph a Ch nh ph , Th
tư ng v n nh t qu n m c
tiêu kiến t o, hành đ ng,
đ nghànhv i doanhnghi p
(DN). Th tư ng c ng yêu
c u ph a DN ph i tr nh t
m n, d b ng lòng.
Vì saodòng tiền
chảy ranước ngoài?
“Ch ng tôimu n l ngnghe
c cb n,nh ng tiếngn ichân
thành, nh ngvư ngm c đ
Ch nh ph hành đ ng”. Sau
khi ngheTh tư ngn i đi u
này, c ng đ ng kinh tế tư
nhân đ tr c tiếp nêu th c
tr ng v ch nh s ch và đưa
ranhi ukiếnnghị v i ngư i
đ ng đ uCh nh ph .
T ng gi m đ c c a quỹ
đ u tư l n nh t Vi t Nam
VinacapitalDonLamđ hỏi
Th tư ngv hi n tư ngmà
g n đây đư c b o ch n i
nhi u: Ngư iVi t chi t i 3
t USDmuanhà Mỹ, đ ng
th i m i năm c kho ng
10-12 t USD đư c mang
rakhỏiVi tNam thôngqua
c c su t đ u tư nhà đ t và
d n c a nh m c c doanh
nhân. Trong khi đ , lư ng
ki uh i g i v c ngkho ng
13 t USD.
“V saodòng ti n l i ch y
ranư cngoài?S ti nđưa ra
nư cngoàir t l nc ph icho
th ydoanhnhânchưa th cs
yên tâmkhiđ u tư,ph t tri n
t iVi tNam?Chnhph c ng
c cDN x c định chiến lư c
như thế nàođ thuh t dòng
ti n đang c xu hư ng dịch
chuy n ra ngoài l nh th ?”
- ôngDonLamđ t v n đ .
V i câu hỏi này c a DN,
Th tư ng giao cho Th
trư ng B KH&ĐT Đ ng
HuyĐông tr l i.Th trư ng
Đông n i ông c ng nghe và
đ cđư cnh ng thông tinv
vi cngư iVi t g i 3 t USD
sangMỹđ muanhà.Nhưng
c kiếncho r ngm t ph n
trong s 3 t USD kia n m
trongngu nki uh imàki u
bàođưavào, song sauđ l i
ch y ra nư c ngoài.
Hơn n a, v n theo Th
trư ngĐông, dòng ti nki u
h i từnư cngoàich yvàovà
dòng ti n từ trongnư cch y
ranư cngoài c ngc nph i
soi l i kỹ lưỡngđ c con s
ch nh x c.
Saukhi Th trư ngĐông
tr l i, Th tư ng Nguy n
XuânPh cn i thêm:Thông
tin ngư i Vi t g i 3 t USD
sangMỹmuanhàkhôngh n
là nh ng t n hi u tiêu c c.
N cho th ymôi trư ng tài
ch nh, kinh doanh c a Vi t
Nam r t t do.
“Tuy v y, câu chuy n này
c ngđ ngđ suynghĩvàc n
l gi i.Ph ichăngc nguyên
nhân từ l i su t, b i l i su t
USD Vi t Nam hi n nay
b ng 0% ch ng h n. Tôi l y
v d như thế.Chonênngành
ngânhàngc nsuynghĩv v n
đ này.NgânhàngNhànư c
c nlàmsaođ đ ongư cdòng
ti nch yngư cvàoVi tNam,
thuh t thêmUSD làmngu n
l cph t tri nkinh tếđ tnư c.
Ph i t ođi uki nđ h tdòng
ti nvào trongnư c thôngqua
tiếp t c c i c chmôi trư ng
đ u tư” -Th tư ngn i.
Sau khi nghe l gi i c a
Th tư ng,ôngDonLamn i:
Th c tếhi nnayVinaCapital
c ng m i ch dành kho ng
20% trong s 3 t USD c a
quỹnàyđ đ u tư trongnư c.
“Ch ng tôi cam kết sẽ dành
t l v n đ u tư l n hơn cho
DN trong nư c”.
Phí quá cao
T i di nđàn, c cDNc ng
ph n nhg pnhi ukh khăn
v c c th t chànhchnh,chi
ph khôngchnhth ccao… nh
hư ng đến s ph t tri n c a
kinh tế tưnhân.ÔngTrương
GiaBnh,Ch tịchT pđoàn
FPT, làmm t cu c kh o s t
nhanhvàkếtqu cho th yc
t i65%DN thamd đ i tho i
mongmu nc m tChnhph
“hànhđ ng”.
C ngchnhôngBnhlàngư i
đ u tiênđưa rac ckiếnnghị
v c ic chhànhchnhb iđến
naym i ch g n 16% s th
t c hành ch nhđư c đưa lên
c ngm t c aqu cgia trong
Khuvựctưnhânphải là
đầukéoquantrọngđể
pháttriểnkinhtếđất
nước.Chìakhóatăng
trưởngkinhtếđấtnước
nằmởkhuvựckinhtếtư
nhân.
khim c tiêunăm2020 làph i
đ t100%.“Chnhph sẽhành
đ ngnhư thếnàođ đ tm c
tiêukỳv ngnày?”-ôngBnh
đ t câuhỏi.
CònôngV VănTi n,Ch
tịchHĐQTNgânhàngThương
m i C ph nAn B nh, nêu
v nđ v c tgi mchiph cho
DN,c i thi nmôi trư ngđ u
tưkinhdoanh...B i theoông
Ti n, nhi u nghiên c u cho
th ychiph chom tDNVi t
đi làmăn lên t i30% t ngchi
ph c aDN.Chiph xu tkh u
hàng h a c a ta c ng lên t i
23% trong khi theo nghiên
c u c aWorldBank, chi ph
này c cnư cch là10%;chi
ph logisticssov iGDPc ng
chiếmkho ng23%.
“Ch nhph sẽ làmnhư thế
nào đ c c con s nêu trên
đ t m c trung b nh c a khu
v c và thế gi i? Nh ng b t
c p, rào c n này ph i đư c
x a bỏ, c i thi nmôi trư ng
kinhdoanhchokinhtếtưnhân
ph t tri n”-ôngTi nđ nghị.
T ng Gi m đ c FPTB i
QuangNg c c ng cho r ng
ch nh s ch th c đ y kinh tế
s còn chưa đư c th c hi n,
th m ch còn c n tr . Ch ng
h n B Tài ch nh v n quy
địnhph vi n thông công ch
là1,5%, trongkhiDNđ đ ng
ph thươngquy n0,5%doanh
thuvàongân s chnhànư c.
Đi u này theo ông Ng c,
làmh nchếđ ng l cđ u tư,
kinhdoanhc aDNvàh nchế
ph t tri nh t ngc n thiếtcho
kinh tếs . “C th n i ch ng
tôi m t c hai tròng” - ông
Ng cnh nxét.
Trư c nh ng v n đ này,
Th tư ngNguy nXuânPh c
d ncons 110.000DN thành
l pm i năm2016và61.000
DNđư ckhai sinh trong s u
th ng đ u năm nay đ nh n
m nh: “Môi trư ng đ u tư
c a Vi t Nam đ đư c c i
thi n, lu t ph p c ng đư c
c i thi n... Đ nh gi c a thế
gi i c ngcho th yVi tNam
tăng ch n b c v môi trư ng
đ u tưnăm2016”.
D v y, Th tư ng c ng
nh nnh nv ncònnhi uv n
đ b tc pnhưchiph bếnb i,
l ivay,chiph giao thôngv n
t i... Nh n th c đư c v n đ
này, Ch nh ph tiếp t c th c
đ y m nh mẽ hơn c c gi i
ph p nh m gi m chi ph đ
tănghi uqu đ u tưc aDN.
Kinh tế tư nhân là
chìakhóa tăng trưởng
Ph tbi u t ibu iđ i tho i,
Th tư ngNguy nXuânPh c
nh nm nhChnhph kiếnt o
vàhànhđ ng th tưnhânc ng
ph i đ im i, bỏc ch làmăn
ki uc ,r pkhuôn,thiếuchu n
m c.DN tưnhânph ikhông
ngừngthayđ i,nângcaonăng
l cc nh tranh, tr nh t m n,
d b ng lòng, ph n đ u đ t
m c tiêu nâng t tr ng đ ng
g p c a n n kinh tế tư nhân
lên50%-60%GDP.
“Ngư i xưa c câu “mu n
đi nhanh h y đi m t mnh,
nếumu nđixah yc ngđi”.
Tôi tin r ngm c tiêukinh tế
tưnhânsẽ tr thànhđ ng l c
quan tr ngc an nkinh tếđòi
hỏi n l c hànhđ ng r t l n
c a c cbên liênquan” -Th
tư ngn i.
Th tư ngc ngcamkết sẽ
liên t c c i thi nmôi trư ng
kinh doanh theo hư ng b nh
đ ng, minh b ch, an toàn và
thân thi n, t om i đi uki n
đ DN, đ cbi tDN tưnhân,
DN vừa và nhỏ kh i nghi p
ph t tri n thu n l i.Khuv c
tưnhânph i làđ ukéoquan
tr ngđ ph t tri nkinh tếđ t
nư c.Ch akh a tăng trư ng
kinh tế đ t nư c n m khu
v ckinh tế tưnhân.
Nh ng kiếnd tkho t,mnh
mẽc aTh tư ngnh nđư c
nh ng tràngph o taydài.
n
Tiêu điểm
70%du kháchmột đi
không trở lại
Tạidiễnđàn,nhómDNdulịch
cho hay năm 2016, Việt Nam
thu hút 10 triệu khách quốc
tế,mứccaonhấtmọi thời đại.
Song nhiều số liệu cho thấy
khoảng70%kháchquốctếđến
ViệtNammộtđi không trở lại.
Họđến và đi mang theobảy
nỗi sợ vềnạn cướpgiật, trộm
cắp,kẹtxe, tainạngiaothông,
ẩm thựcmất vệ sinh, ônhiễm
môi trường.Không ítdukhách
bị “chặt chém”, mua phải sản
phẩmkémchất lượng...
ĐếnnayViệt Namđãmiễn
thị thựccho23nước,2/3trong
sốđó là thời gianngắn, trong
khicácnướcbêncạnhnhưThái
Lan, Indonesia,Singapore...đã
miễn visa cho 160-169 nước,
nhiều nướcmiễn visa trong
thời giandài.
“Đầu tưchoxúc tiếnquảng
bádu lịchcủaViệtNam thuộc
hàngthấpnhấtkhuvực, thậm
chícònkémhơncảCampuchia
vàLào”-nhómDNdu lịchnêu
thực tế.
ThủtướngNguyễnXuânPhúc:“DNtưnhânphảiđổimớibỏcách làmănkiểucũ, rậpkhuôn, thiếu
chuẩnmực”.Trongảnh:Thủtướngtròchuyệnvớicácđạibiểudựdiễnđàn. nh:Chinhphu.vn
Thủ tướngNguyễnXuânPhúcdẫn lại lời
củađại vănhàoMarkTwain:“20nămvề sau
bạn sẽhối hậnvềnhữnggì bạn không làm
hơn lànhữnggì bạn làm”.Vậynênhãy tháo
dây,nhổneo rakhỏibếnđỗan toàn.Hãyđể
cánhbuồmcủabạnđón trọn lấygió.
ThủtướngkhẳngđịnhChínhphủđangđặc
biệt lắngnghe, tạođiềukiện chokinh tế tư
nhân. KhôngngàynàoChínhphủkhôngcó
tiếpxúcvớiDN.
“Nhữnggì làmđượcChínhphủsẽtạođiều
kiệnchotưnhânthamgia.Đây làconđường
đúngđắntrongcôngcuộctáicơcấukinhtế,
nângcaovị thếViệtNam”-Thủ tướngnóivà
nhấnmạnh tương laiđấtnướcđang rất tươi
sángnhờnguồn lựcngườidân,DN, vị tríđịa
lý.Ôngmongmọingườinhìnnhậnratương
lai củađấtnướcđểcùngpháthuy sáng tạo,
đặcbiệtcủakhuvực tưnhânđể thànhcông
nối tiếp thànhcông.
Hãynhổneokhỏi bếnđỗan toàn
Sửađổi quyđịnhvềhạnđiền
Thủ tướng và các thành viênChính
phủđãghi nhận vàphảnhồi khá chi tiết
nhữngđề xuất củaDN. Chẳnghạnđối
với nôngnghiệp, Thủ tướngđồng ýphải
sửađổi quyđịnh vềhạnđiềnđể có thể
đạt đượcnhững thành côngnhưởHà
Nam, Hải Phòng, Thái Bình.
“Sửađổi hạnđiềnnhưngquyềncủa
người nôngdânvẫnđượcđảmbảo, đó là
một cách làmphùhợp, khôngphải chờ sửa
luật”-Thủ tướngnói vàgiaoBộKếhoạch
vàĐầu tư sửađổiNghị định210vềchính
sáchkhuyếnkhíchDNđầu tưvàonông
nghiệp, nông thônngay trongnămnayđể
tạođiềukiện tốthơnchoDN thamgiavào
sảnxuấtnôngnghiệp.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook