085-2019 - page 4

4
Thời sự -
ThứNăm18-4-2019
ĐỨCMINH
S
áng 17-4, tiếp tục phiên
họp thứ 33, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội
(QH) đã cho ý kiến về dự
án Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Cán
bộ, công chức (CB,CC) và
Luật Viên chức.
Dân đồng tình;
bộ, ngành nhất trí
Tờ trình của Chính phủ thể
hiện đang có ba nội dung còn
có ý kiến khác nhau, trong đó
có quy định liên quan đến việc
kỷ luật CB,CC, viên chức đã
nghỉ việc, nghỉ hưu.
Theo dự thảo, CB,CC, viên
chức sau khi nghỉ việc hoặc
nghỉ hưu mới phát hiện có
hành vi vi phạm trong thời
gian công tác thì tùy theo tính
chất, mức độ vi phạm phải
chịu một trong ba hình thức
kỷ luật là khiển trách, cảnh
cáo, xóa tư cách chức vụ đã
đảm nhiệm tại thời điểm có
hành vi vi phạm.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê
Vĩnh Tân cho hay qua tổng
hợp ý kiến các tầng lớp nhân
dân, các bộ, ngành và địa
phương đều nhất trí với việc
bổ sung quy định về xử lý
kỷ luật hành chính đối với
CB,CC, viên chức sau khi
nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát
hiện có vi phạm khi còn làm.
Tuy nhiên, một số ý kiến
đề nghị cân nhắc về tính pháp
lý bởi đối tượng này không
thuộc phạm vi điều chỉnh của
luật. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê
VĩnhTân lý giải quy định như
dự thảo là phù hợp với phạm
vi điều chỉnh của luật, đúng
với tính chất của đối tượng
vi pham co thê bi truy cứu
trach nhiêm hinh sư, xư ly
hanh chinh hoăc xư ly ky
luât. Cạnh đó, nêu gây thiêt
hai phai bôi thương theo quy
đinh cua phap luât.
Liệu có “xóa tất”?
Trưởng ban Dân nguyện
Nguyễn Thanh Hải nói bà
chưa rõ “nội hàm” của hình
thức xóa tư cách chức vụ đã
đảm nhiệm. “Họ không được
hưởng chế độ (mà khi về
hưu nếu giữ chức vụ đó) sẽ
chúng ta làm nhưng khi làm
luật này cần cân nhắc kỹ hơn.
Chức danh bộ trưởng khóa X
của ôngAvề mặt nhà nước là
vấn đề lịch sử khách quan, đã
từng tồn tại” - bà Nga nói tiếp.
“Đây là vấn đề lớn, cần tìm
khái niệm chỉ rõ, xóa là xóa
các quyền lợi về tinh thần,
vật chất mà người đó được
hưởng bắt nguồn từ chức vụ
họ đã đảm nhiệm trước khi
nghỉ hưu. Còn những quyền
khác như bảo hiểm y tế, bảo
hiểmxã hội… thì họ vẫn được
hưởng bình thường” - bà Nga
nhấn mạnh.
Về hưu bao năm thì
hết... lo?
ChủnhiệmỦybanĐốingoại
Nguyễn Văn Giàu ủng hộ đề
xuất xử lý kỷ luật CB,CC,
viên chức đã nghỉ việc, nghỉ
hưu để vừa răn đe vừa gắn
với thực tiễn của Việt Nam.
Ông Giàu nhấn mạnh thời
gian qua, chúng ta xử lý một
số trường hợp cán bộ cấp cao
có vi phạm, được người dân
và xã hội đồng tình.
Tuy nhiên, ông Giàu đề
xuất chỉ nên giới hạn hồi tố
ba hay năm năm, không nên
mở vô thời hạn. “Nghỉ việc
rồi, công việc đã bàn giao rồi,
đã nhận huân chương theo
niên hạn, đã cảm thấy mình
cống hiến cả đời người cho
sự nghiệp cách mạng, cho đất
nước... Nay tới tuổi 65, 70,
72 lại bị truy trước đây có vi
phạm giờ phải thi hành kỷ
luật thì… tâm tư lắm” - ông
Giàu nói.
Tổng Thư ký QH Nguyễn
Hạnh Phúc cùng đồng cảm
việc cán bộ về hưu rồi nhưng
tâm trạng lúc nào cũng lo
lắng, không vui vẻ gì, biết
đâu nay mai cơ quan chức
năng truy lại chuyện mình
đã làm sai từ cả chục năm
trước. “Như thế có cái gì đó
không an lòng, nặng nề lắm!
Hiện nhiều đồng chí về hưu
đang trông chờ, nghe ngóng
xem lần này luật quy định
thế nào” - Tổng Thư ký QH
Nguyễn Hạnh Phúc chia sẻ.
“Quy định thời hiệu là cần
thiết. Vì 70, 80 tuổi rồi mà
còn mời đến để xử lý kỷ luật
chuyện hơn 20 năm trước,
xem có khả thi không, thực
tế không? Nhiều khi chúng
ta đang giận quá, ghét quá
cái gì đó, chúng ta quy định
cho nặng thêm. Phải hợp
lý, hợp tình, phải cân nhắc
thêm” - Chủ tịch QHNguyễn
Thị Kim Ngân nói.
Cũng theo Chủ tịch QH,
nên giữ hình thức kỷ luật
giáng chức, vì đây là hình
thức kỷ luật quan trọng, có
giá trị răn đe lớn.•
Bộ trưởng BộNội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình. Ảnh: TTXVN
CB,CC, viên chức đã nghỉ
hưu là
“đối tượng khác”
so
với CB,CC đang tại chức.
Về phía cơ quan thẩm tra,
Chủ nhiệmỦy ban Pháp luật
Nguyễn Khắc Định cho biết
ủy ban này tan thanh sư cân
thiêt phai bô sung quy định
trên trong dư thao luât đê thê
chê hoa yêu câu trong nghi
quyêt trung ương, đap ưng
đoi hoi cua thưc tiên.
Do đó, Ủy ban Pháp luật
kiến nghị cần có quy đinh
theo hương: CB,CC, viên
chưc sau khi nghi viêc, nghi
hưu vân phai chiu trach nhiêm
vê hanh vi vi pham cua minh
trong thơi gian công tac;
tuy theo tinh chât, mưc đô
được hưởng trong tang gia,
ma chay, lễ, Tết, khám chữa
bệnh?Khôngđượcxướngdanh
nguyên là thế này, nguyên là
thế kia hay là như thế nào?...
Đề nghị làm rõ vì đây là quy
định mới” - bà Hải đề xuất.
Chủ nhiệmỦy banTư pháp
LêThịNga cho rằngđây là vấn
đề lớn, vừa mang tính pháp
lý, vừa mang tính chính trị,
vừa mang tính đạo lý nhưng
cũng có áp lực của dư luận
và cử tri. Bà Nga đề nghị cơ
quan soạn thảo cân nhắc về
quy định “xóa tư cách chức
vụ đã đảmnhiệm tại thời điểm
có hành vi vi phạm”.
“Tôi quan niệm xóa là
xóa cái đang hiện hữu, tồn
tại, không thể xóa cái không
còn. Vậy xóa cái đang hiện
hữu với công chức nghỉ hưu
là xóa cái gì?” - bà Nga đặt
vấn đề và dẫn lại việc xóa tư
cách nguyên bộ trưởng Bộ
Công Thương đối với ôngVũ
HuyHoàng. “Đây là bước đầu
Ba hình thức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu
CB,CC, viên chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới
phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì
tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong
những hình thức kỷ luật sau đây:
a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có
hành vi vi phạm.
(Theo khoản 5 Điều 84 Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật CB,CC và Luật Viên chức)
“CB,CC, viên chức
sau khi nghỉ việc/
nghỉ hưu mới phát
hiện có vi phạm
lúc còn công tác có
thể bị kỷ luật, xử lý
hành chính hoặc
hình sự và phải bồi
thường...”
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật
CB,CC và Luật Viên chức
UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo
thực hiện kết luận Thanh tra Bộ Xây
dựng về công tác quản lý đầu tư xây
dựng đối với dự án thoát nước nhằm
cải thiện môi trường Hà Nội (dự án
2). Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu
cầu xử lý trách nhiệm tập thể, cá
nhân để xảy ra các sai phạm tại dự
án này.
UBND TP Hà Nội cho biết sau
khi nhận được kết luận thanh tra của
Thanh tra Bộ Xây dựng, UBND TP
Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình cấp nước,
thoát nước và môi trường TP tổ chức
kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối
với tập thể, cá nhân để xảy ra những
vi phạm, sai sót được nêu.
Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng
yêu cầu TP Hà Nội chấn chỉnh và
khắc phục một số vi phạm, sai sót
thuộc dự án trên. Trong đó có việc
tính toán khối lượng không chính xác
trong công tác đào tạo, vận chuyển
đất mái kênh, đáy kênh, lòng hồ…
Đặc biệt, đơn giá một số vật liệu
không phù hợp với thời điểm lập dự
toán làm tăng giá trị dự toán (giá gói
thầu) của dự án hơn 63 tỉ đồng. Trong
công tác quản lý chất lượng công
trình, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ
hồ sơ quản lý chất lượng còn thiếu
biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị
trước khi thi công so với hồ sơ dự
thầu; thí nghiệm một số loại vật liệu
còn dùng tiêu chuẩn đã hết hiệu lực…
Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Xây
dựng còn phát hiện quá trình nghiệm
thu thanh toán sai tăng giá trị thanh
toán số tiền của dự án hơn 2,3 tỉ
đồng. Lý do được chỉ rõ là tính thừa
khối lượng bê tông, cốt thép, ván
khuôn, đá xây, khối lượng đào vận
chuyển đất.
Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị
UBND TP Hà Nội chỉ đạo Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình
cấp nước, thoát nước và môi trường
TP Hà Nội kiểm điểm và xử lý trách
nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy
ra những vi phạm, sai sót được nêu.
Với số tiền hơn 63 tỉ đồng (tăng dự
toán của dự án), Thanh tra Bộ Xây
dựng cho biết do các gói thầu sử dụng
nguồn vốn ODA (Nhật Bản) được
đấu thầu rộng rãi quốc tế hoặc trong
nước theo các điều kiện hiệp định vay
vốn dự án đã quyết toán nên không
yêu cầu chủ đầu tư lập và phê duyệt
lại dự toán.
Tổng số tiền do nghiệm thu thanh
toán không đúng quy định tại dự án,
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu thu
hồi 2,3 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ
của Thanh tra Bộ Xây dựng.
TRỌNG PHÚ 
Cánbộ“hạcánh”chưahẳn…an toàn
Cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc/nghỉ hưu 3-5 nămhoặc đến 70, 80 tuổi mới phát hiện
có vi phạm thì có bị xử lý kỷ luật, bị xóa tất cả chức danh, quyền lợi có trước đó?
HàNội yêucầuxửlýcánbộsaiphạmtạidựánthoátnước
Trả tự do cô gái bỏ xác mẹ nuôi
ở bãi rác
Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã ra quyết
định trả tự do cho Trần Thị Thuyền Uyên (28 tuổi).
Ngày 17-4, tin từ đơn vị này cho biết như trên.
Trước đó, từ ngày 3-4 cơ quan điều tra đã tạm
giữ Uyên do có liên quan đến vụ thi thể bà Lê Thị
Liên (71 tuổi) bị vứt tại bãi tập kết rác cạnh đường
Nguyễn Huệ (phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài).
Theo khai nhận của Uyên, hôm 27-3, khi đi làm
về Uyên thấy bà Liên (mẹ nuôi) bị ngã, sức khỏe
rất yếu nên Uyên đưa lên giường và chăm sóc tại
nhà. Đến ngày 1-4, do sức khỏe quá yếu, bà Liên
đã qua đời. Vì sợ không có tiền làm đám ma nên
khuya cùng ngày, Uyên dùng chiếu quấn thi thể bà
Liên rồi chạy xe máy chở đến bỏ ở bãi tập kết rác
trên đường Nguyễn Huệ. Ngay sau khi phát hiện
thi thể, Công an TP Đồng Xoài đã nhanh chóng
điều tra và tạm giữ Uyên.
Hiện tại, Công an TP Đồng Xoài đang tiếp tục
điều tra, củng cố hồ sơ, nếu đủ chứng cứ sẽ khởi tố
vụ án theo quy định của pháp luật.
LÊ ÁNH
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook