275-2019 - page 1

CHỦ QUẢN
:
SỞ TƯ PHÁP TP.HCM
BÁO ĐIỆN TỬ:
SỐ
275
(5742)-
ThứNăm28-11-2019
Quận 2 kiến nghị
TP.HCM nhiều vấn
đề về Thủ Thiêm
trang
4
BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV
Kiên quyết bảo vệ chủ quyền,
lợi ích quốc gia
trang
2+3
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại lễ bếmạc kỳ họp. Ảnh: TTXVN
trong so nay
Làmrõtốgiáccánbộ
hãmhiếptrạiviên
TP.HCM sẽ có
camera thông minh
giám sát giao thông,
kiểm soát xe buýt
4nhânviênđầutiên
củaAlibabalãnhán
2họcsinhkhiến20cô,thầy
hiếntạng
trang
9
trang
12
trang
7
trang
5
Hyhữu:
3họcsinh
văngkhỏi
xeđưađón
trang
13
Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị KimNgân
phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 8, QH khóa XIV nói
rằng: “Sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ,
hiệu quả, kỳ họp thứ 8 của QH đã kết thúc tốt đẹp”.
QH đã thông qua 11 luật, bộ luật, 17 nghị quyết với
sự đồng thuận cao, cho ý kiến 10 dự án luật khác
và hoàn thành nhiều nội dung khác.
ĐểQuốchộingàymột“tinh
gọn,hiệulực,hiệuquả”
trang
3
Theo dòng
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook