244-2022 - page 10

10
NĐ65 tăng cường trách
nhiệm và nghĩa vụ của DN
phát hành trong việc sử
dụng tiền thu từ phát hành
trái phiếu đúng mục đích.
Từ đó, hạn chế được rủi ro,
lấy lại niềm tin cho nhà đầu
tư và bước đầu vực dậy thị
trường trái phiếu DN sau
nhiều sự việc lùm xùm thời
gian qua.
Tuy nhiên, một số chuyên
gia cho rằng NĐ65 sẽ siết
chặt hơn việc phát hành trái
phiếu riêng lẻ, dòng vốn cho
các DN bất động sản khó có
thể khơi thông trong thời
gian ngắn.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ
tịch Hiệp hội Bất động sản
TP.HCM (HoREA), cho
rằng các DN bất động sản
có thể sẽ khó tiếp cận được
thị trường vốn trái phiếu so
với trước đây; hoặc các DN
cũng khó huy động vốn ứng
trước của khách hàng do bất
động sản đang có dấu hiệu
trầm lắng. Mặt tích cực của
quy định này là buộc các DN
phải rất nỗ lực tự nâng cao
năng lực của mình nhằm
đạt các tiêu chuẩn chặt chẽ
trong NĐ65 để phát hành
được trái phiếu riêng lẻ.•
Pháp lý 4.0 -
ThứBa25-10-2022
QUANGHUY
S
au khi Chính phủ ban
hành Nghị định 65/2022
sửa đổi, bổ sung Nghị
định 153 về chào bán trái
phiếu riêng lẻ (gọi tắt là
NĐ65, có hiệu lực từ ngày
16-9), thị trường trái phiếu
Việt được các chuyên gia
đánh giá sẽ bước sang một
giai đoạn phát triển thực
chất hơn.
Hướng đếnminh bạch,
chuyên nghiệp
NĐ65 mới đã sửa đổi, bổ
sung nhiều điều, khoản liên
quan đến các đối tượng tham
gia vào thị trường. Thứ nhất,
về điều kiện và hồ sơ phát
hành, các điều kiện về phát
hành trái phiếu doanh nghiệp
(DN) riêng lẻ được quy định
ở Luật DN và Luật Chứng
khoán, NĐ65 chỉ điều chỉnh
một số quy định về hồ sơ
để đảm bảo tăng tính minh
bạch của việc phát hành trái
phiếu, tăng tính tiếp cận
thông tin của chủ thể phát
hành và nhà đầu tư.
Cụ thể, nghị định bổ sung
quy định DN phát hành phải
có kết quả xếp hạng tín
nhiệm trong một số trường
hợp cụ thể theo quy định của
Luật Chứng khoán, áp dụng
từ ngày 1-1-2023. Khi DN
phát hành cho nhà đầu tư cá
nhân phải có hợp đồng ký
kết với đại diện người chủ
sở hữu trái phiếu, xác nhận
của ngân hàng thương mại
về việc mở tài khoản từ việc
phát hành trái phiếu.
Thứ hai, nghị định bổ
sung các quy định để nâng
cao trách nhiệm về nghĩa vụ
công bố thông tin của nhà
phát hành cùng trách nhiệm
trong việc sử dụng vốn và
các quy định khác.
Thứ ba, quy định liên quan
đến nâng cao tính chuyên
nghiệp của nhà đầu tư. Theo
đó, nhà đầu tư cá nhân muốn
trở thành nhà đầu tư chuyên
nghiệp phải đảm bảo có 2 tỉ
đồng danh mục đầu tư với
giá trị trung bình trong sáu
tháng, việc xác nhận sẽ có
hiệu lực trong vòng ba tháng.
NĐ65 cũng chặt chẽ hơn
với các quy định như nhà
đầu tư sẽ không được tham
gia vào các hợp đồng cùng
đầu tư trái phiếu do các nhà
đầu tư chuyên nghiệp khác
rao bán.
Theo đánh giá của ông
Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư
ký Hiệp hội Thị trường trái
phiếu Việt Nam, điểm quan
trọng nhất của thị trường
trái phiếu DN là tính minh
bạch. Trong quy định mới
đã có các điều khoản rất
rõ ràng để đảm bảo tất cả
thành phần tham gia thị
trường có trách nhiệm minh
bạch hóa thông tin và chịu
trách nhiệm việc tham gia
thị trường của mình. Đồng
thời, tăng trách nhiệm của
nhà đầu tư khi
đưa ra quyết
định. Khi mua
trái phiếuDN,
nhà đầu t ư
phải đọc một
bản công bố
thông tin và tự
mình ký vào đó, xác nhận
đã tiếp nhận đầy đủ thông
tin DN công bố.
Trên thực tế có những DN
vi phạm đang trong quá trình
xử lý, họ đứng ra kêu gọi nhà
đầu tư không chuyên nghiệp
tham gia vào một hợp đồng
cùng đầu tư trái phiếu. Lúc
này, nhà đầu tư không sở
hữu trái phiếu đó mà chỉ
là cùng tham gia, điều này
gây hệ lụy rất
lớn. NĐ65 đã
bổ sung các
quy định để
giải quyết vấn
đề đó.
Cơ hội cho DN “khỏe”
Đánh giá về khả năng khơi
thông dòng vốn cho lĩnh
vực bất động sản, PGS-TS
Đinh Trọng Thịnh, chuyên
gia kinh tế Học viện Tài
chính, có cái nhìn lạc quan.
Theo ông, NĐ65 ra đời cho
phép các DN trong nền kinh
tế tiếp tục phát hành trái
phiếu DN cũng như phát
hành trái phiếu để đảo nợ.
NĐ65mở ra cơ hội cho các DN
bất động sản có uy tín huy động
nguồn vốn phục vụ nhu cầu
đầu tư củamình.
Ảnhminh họa: QUANGHUY
Đây là tín hiệu tốt đối với
DN bất động sản.
“Các quy định rõ ràng
trong NĐ65 sẽ giảm bớt
được nguy cơ vỡ nợ trái
phiếu. Đây là cơ hội để các
DN có thể huy động được
vốn để phục vụ cho nhu
cầu đầu tư của mình” - ông
Thịnh đánh giá.
Khi hành lang pháp lý được
sửa đổi phù hợp, thị trường
trái phiếu DN sẽ tiếp tục phát
triển mạnh trong thời gian
tới. Đây là giải pháp hữu ích
giải quyết nhu cầu về vốn.
Các quy định rõ
ràng trong NĐ65 sẽ
giảm bớt được nguy
cơ vỡ nợ trái phiếu.
Nghị định 65 sẽ giúp nâng cao tính
chuyên nghiệp, minh bạch và tự
chịu trách nhiệm trong việc tham
gia thị trường của nhà đầu tư.
Bất động sản hy vọng ở
nghị địnhmới về trái phiếu
ĐƠNVỊ ĐỒNGHÀNH
Họ đã nói
HoREA đề nghị Ngân hàng
NhànướcvàChínhphủxemxét
có thể nới trần (nới room) tín
dụng thêm1%-2%để có thêm
nguồn vốn tín dụng khoảng
100.000-200.000 tỉ đồng để hỗ
trợ cho nền kinh tế trong giai
đoạn cao điểm cuối năm. Kiến
nghị NgânhàngNhànước xem
xét tạo điều kiện cho các chủ
đầu tư, người mua nhà và nhà
đầu tư thứ cấp tiếp tục được
tiếp cận nguồn vốn tín dụng
của các chủ đầu tư có uy tín,
nhất là với các dự án nhà ở giá
vừa túi tiền và các dự án nhà
ở xã hội.
Ông
LÊHOÀNGCHÂU
,ChủtịchHoREA
Quy định điều kiện riêng
cho nhà đầu tư không chuyên
HoREAđãđềnghị BộTài chínhvàChínhphủxemxét,
tạođiềukiệnchonhàđầu tưcánhânkhôngphải lànhà
đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được đầu tư, mua
trái phiếu DN riêng lẻ với một tỉ lệ nhất định để thu hút
nguồn vốn nhỏ lẻ nhàn rỗi trong xã hội. Ngoài ra còn
giúp cho người dân có thêmmột kênh đầu tư thu lợi.
Hiệp hội cũng đề nghị Bộ Tài chính và Chính phủ
xemxét, tạođiều kiện cho cácDNcóquymô lớn, uy tín
thương hiệu, công ty đại chúng, công ty niêmyết trên
sàn chứng khoán được xếp hạng tín nhiệm thì được
phát hành riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư cá nhân
không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Trước mắt, để đảm bảo cho các nhà đầu tư cá nhân
chưa đủ điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên
nghiệp có thể tham gia đầu tư trái phiếu DN, hiệp hội
đềnghị quy định chophép các nhàđầu tư cá nhânnày
được ủy thác cho công ty chứng khoán, các tổ chức
đảmbảo năng lực bằng hợp đồng thươngmại để đầu
tư trái phiếu theo quy định.
Như vậy mới phát huy được hiệu quả nguồn vốn
đầu tư trái phiếu cũng như đảm bảo cho các nhà đầu
tư cá nhân khi ủy thác cho tổ chức chuyên nghiệp có
năng lực theo quy định.
Dự báo thị trường trái phiếu
sôi động năm 2023
Theo báo cáo trái phiếu DN tháng 9 vừa được
tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế FiinRatings
phát hành, hoạt động phát hành trái phiếu DN
trong tháng tiếp tục xuhướnggiảmvới giá trị phát
hành chỉ đạt hơn 16.000 tỉ đồng, giảm18% so với
tháng trước vàgiảm76%sovới cùngkỳ năm2021.
Tính chung chín tháng năm 2022, thị trường trái phiếu DN ghi nhận
giá trị phát hành đạt 246.000 tỉ đồng, tương đương 36% giá trị năm
2021. Về loại hình phát hành, tỉ lệ phát hành ra công chúng chỉ chiếm
3,87%. Nhìn chung, dù đã hết quý III nhưng thị trường trái phiếu DN
vẫn khá ảm đạm.
Theo các chuyên gia FiinRatings, các DN có sự cầmchừng trong hoạt
động phát hành do NĐ65 vừa ban hành. Đồng thời cũng tăng cường
mua lại nhằmgiảm áp lực đáo hạn và giải quyết các lô trái phiếu có thể
gặp bất lợi bởi các quy định mới.
ÔngNguyễnQuangThuân
(ảnh)
,CEOFiinGroup,khẳngđịnhFiinRatings
đánh giá thị trường sơ cấp phát hành trái phiếu DN sẽ chỉ tăng mạnh
trở lại vào năm sau do thị trường cần thời gian để làm quen với các
chính sách mới theo NĐ65 vừa ban hành. Hiện Bộ Tài chính và Ngân
hàng Nhà nước đang tích cực có những thông tư, hướng dẫn cụ thể.
Các chuyên gia của FiinRatings tin tưởng thị trường sẽ chứng kiến sự
trở lại của hoạt động phát hành cũng như gia tăng số lượng DN tham
gia kênh vốn này.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook