073-2021 - page 3

3
Thời sự -
ThứBa6-4-2021
TRỌNGPHÚ-ĐỨCMINH
H
ôm qua, 5-4, Quốc hội
đãbầuôngNguyễnXuân
Phúc làmChủ tịch nước
và ông Phạm Minh Chính
làm Thủ tướng Chính phủ.
Cả hai ông đều đang là ủy
viên Bộ Chính trị khóa XIII.
Ông Nguyễn Xuân Phúc năm
nay 67 tuổi, người đã đảm
nhận vị trí Thủ tướng nhiệm
kỳ 2016-2021. Trong khi đó,
ông Phạm Minh Chính năm
nay 63 tuổi, hiện là trưởng
Ban Tổ chức Trung ương.
Tiếp nối giá trị, nỗ lực
viết thêm kỳ tích
Phát biểu nhậm chức, tân
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc điểm lại thời gian qua,
“con tàu Việt Nam (VN) ta”
đã vượt qua một hải trình
dồn dập, đầy bão tố từ bất
ổn kinh tế thế giới đến đại
dịch COVID-19 và thiên tai,
hạnh phúc, thực hiện thắng
lợi các mục tiêu mà Đại hội
XIII của Đảng đề ra.
Theo tân Chủ tịch nước,
khát vọng về một nước VN
hùng cường vào năm 2045
nhiều chương sửmới, viết tiếp
những kỳ tích tiến lên giàu
mạnh, hùng cường của đất
nước ta và dân tộc ta” - Chủ
tịch nước khẳng định.
Tạo ra sự chuyển
biến mạnh mẽ
Phát biểu nhậm chức trước
Quốc hội, tân Thủ tướng
Chính phủ PhạmMinh Chính
điểm lại những thành tựu to
lớn của Chính phủ các nhiệm
kỳ qua, đặc biệt là nhiệm kỳ
2016-2021, ông khẳng định
đây là những bài học kinh
nghiệm quý báu đối với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc. Kế thừa và phát huy
những thành tựu Chính phủ
đã đạt được, tân Thủ tướng
khẳng định sẽ tiếp tục đổi
mới, tạo sự chuyển biếnmạnh
mẽ, hiệu quả hơn nữa trong
thời gian tới.
Tân Thủ tướng PhạmMinh
Chính khẳng định sẽ quản lý,
huy động và sử dụng có hiệu
quả mọi nguồn lực để phát
triển đất nước; đẩymạnh phát
triển hạ tầng chiến lược có
trọng tâm, trọng điểm. Cùng
với đó là coi trọng chuyển đổi
số quốc gia, phát triển kinh
tế số dựa trên nền tảng phát
triển khoa học và công nghệ.
Bên cạnh đó, tânThủ tướng
nhấnmạnh sẽ kiên quyết, kiên
trì bảo vệ vững chắc độc lập,
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Bảo đảmquốc phòng, an ninh
và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp
tục thực hiện nhất quán đường
lối đối ngoại độc lập, tự chủ,
đa phương hóa, đa dạng hóa
vì hòa bình, hợp tác và phát
triển. Chủ động và tích cực
hội nhập quốc tế toàn diện,
sâu rộng, có hiệu quả, là thành
viên có trách nhiệm và có uy
tín với cộng đồng quốc tế.•
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
(trái)
và Thủ tướng Chính phủ PhạmMinhChính
tuyên thệ nhậmchức. Ảnh: VGP
Giai đoạn này, dự kiến từ năm
2021 đến 2025, có sứ mệnh không
chỉ tích hợp những thành quả mà
đất nước đã đạt được trong 35 năm
đổi mới vừa qua mà còn đặt nền
móng căn bản để nền kinh tế VN
chuyển sang giai đoạn cất cánh. Nếu thực hiện xuất sắc sứ
mệnh này trong năm năm tới, VN không những sẽ biến những
nguồn lực đã có thành thực lực phát triển để đất nước tăng
trưởng nhanh hơn mà còn có thể tạo nên những kỳ tích lớn
lao.
Ông PhạmMinh Chính có khả năng trở thành một Thủ
tướng có thể làm được những kỳ tích mới bởi ba lý do. Thứ
nhất, ông Chính là một người có tầm nhìn, tâm huyết, năng
động, bản lĩnh và quyết đoán. Những phẩm chất này đã được
tôi luyện và biến thành thành quả ấn tượng khi ông làm bí
thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (2011-2015) và trưởng Ban Tổ chức
Trung ương. Đã có rất nhiều nhận xét tốt về ông từ cán bộ và
nhân dân.
Thứ hai, ông PhạmMinh Chính được thừa hưởng những
thành quả quý giá mà nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
để lại, không chỉ về tầm nhìn thôi thúc và nề nếp điều hành của
Chính phủ mà cả ở uy tín và vị thế của VN trên trường quốc tế.
Thứ ba, qua quan sát có thể thấy lãnh đạo Đảng cùng các
lãnh đạo chủ chốt khác của Nhà nước đều sẵn sàng sát cánh
cùng ông PhạmMinh Chính trong nỗ lực tiến hành những cải
cách đột phá, nền tảng để tạo nên những bước tiến mạnh mẽ
cho công cuộc phát triển của đất nước trong các thập niên tới.
Trong thời gian tới, cả cơ hội và thách thức phát triển của
VN sẽ rất lớn. Để hoàn thành sứ mệnh của mình, Thủ tướng
PhạmMinh Chính đã có một kế hoạch khá toàn diện và sâu
sắc được nêu rõ trong bài phát biểu nhậm chức của mình.
Tuy nhiên, về các ưu tiên chiến lược hàng đầu, ông có thể chú
trọng vào ba nội dung có sức đột phá, tạo lòng tin và đã thắng
lợi ngay từ những bước đi đầu tiên.
Thứ nhất, đó là xây dựng một bộ máy công quyền ưu tú.
Phải làm sao để mỗi bộ, ngành và địa phương đều thấy thôi
thúc đổi mới và hết lòng vì dân. Thủ tướng sẽ yêu cầu lãnh
đạo các bộ, ngành và địa phương báo cáo các sáng kiến
có tính đột phá trong cải cách, đổi mới và kết quả đạt được
trong từng quý. Các báo cáo này được công khai trên cổng
thông tin của Chính phủ và thông tin đại chúng để người
dân, doanh nghiệp giám sát góp ý. Thủ tướng cũng đề nghị
Quốc hội giúp chấm điểm các bộ trưởng theo những tiêu chí
cụ thể và sâu sát hơn một cách minh bạch và công khai để
toàn dân biết và luận bàn.
Thứ hai, đó là coi trọng hiệu lực của hoạch định và thực
thi chiến lược khi chuẩn bị cho mọi quyết sách lớn. Các tập
đoàn kinh tế lớn, cả quốc tế và trong nước, đều có thể giúp
Chính phủ những đề xuất chiến lược rất giá trị để đẩy nhanh
công cuộc phát triển của VN. Với chiến lược tốt và sự đóng
góp cộng hưởng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội,
VN có thể có những lời giải ngoạn mục trong giải quyết các
vấn đề rất khó nhưng lợi ích mang lại vô cùng lớn như cải
cách doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số - nắm
bắt cách mạng công nghiệp 4.0, khai thác và phát huy các
nguồn lực phát triển rất quý của VN là con người và vị trí
địa chiến lược ở châu Á…
Thứ ba, đó là có cơ chế lắng nghe dân, doanh nghiệp,
trọng dụng hiền tài và tích kết sức mạnh tổng lực của dân
tộc với thời đại. Làm sao năng lực này trở thành một tiêu chí
hàng đầu trong đánh giá cán bộ hằng năm.
PGS-TS
VŨMINHKHƯƠNG
(ĐHQuốc gia Singapore)
bão lũ liên tiếp tác động rất
nặng nề đến sự phát triển của
đất nước.
“Tuy nhiên, dưới sự đoàn
kết, đồng lòng và quyết tâm
của cả hệ thống chính trị, nhân
dân cả nước, VN đã đạt được
nhiều thành tựu quan trọng,
toàn diện trên mọi lĩnh vực,
trở thành điểm sáng của khu
vực và thế giới trong thực
hiện “mục tiêu kép”” - tân
Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Tân Chủ tịch nước nhận
định hải trình sắp tới, con
tàu VN sẽ còn gặp phải
những con sóng dữ và nhiều
ngọn gió lớn, đó là khi có cả
những thời cơ và thách thức
đan xen. Tuy nhiên, ông tin
rằng dưới sự lãnh đạo của
Đảng, với bản lĩnh và trí tuệ
của con người VN, với sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc, sự ủng hộ của bạn bè
quốc tế, đất nước nhất định
sẽ vượt qua mọi sóng to, gió
cả để đến bến bờ bình an và
“sánh vai cùng các cường
quốc năm châu” không phải
là một món quà có sẵn vào
năm2045. “Chúng ta có niềm
tin mãnh liệt rằng: Tiếp nối
truyền thống hào hùng sẽ có
“Chúng ta có niềm
tin mãnh liệt rằng:
Tiếp nối truyền
thống hào hùng sẽ
có nhiều chương sử
mới, viết tiếp những
kỳ tích tiến lên giàu
mạnh, hùng cường.”
Tân Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc
ChiasẻvớibáochísaukhiQuốchộibầu
ra tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,
đại biểuBùi Sỹ Lợi (ThanhHóa) nhậnđịnh
ông là người trải qua nhiều chức vụ khác
nhau,từđịaphươngđếntrungương.Nhất
là khi giữ chức vụ Thủ tướng, ông đã tạo
ra những chuyển biến tích cực.
Ông Lợi tin tưởng rằng trên cương vị
mới, tân Chủ tịch nước sẽ phát huy được
tinhthần,tráchnhiệmkhilàmngườiđứng
đầu Chính phủ. Đặc biệt là tiếp tục tập
trung vào đổi mới thể chế để đưa đất
nước phát triển và hội nhập kinh tế quốc
tế, nâng cao vị thế của VN. Đồng thời
tăng cườngđối ngoại nhândânđể cổ vũ,
động viên người dân VN trong nước và
nước ngoài nâng cao ý thức tự hào dân
tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê
hương, đất nước.
Cònđại biểuNguyễnThanhHải, Bí thư
Tỉnh ủyThái Nguyên, bày tỏ sự tin tưởng
với tân Thủ tướng Phạm Minh Chính -
người có nhiều kinh nghiệm, sự nỗ lực
và quyết tâm khi trải qua nhiều cương
vị khác nhau từ địa phương đến trung
ương. Nhất là những kinh nghiệm điều
hànhcủaôngChính trongphát triểnkinh
tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ
nâu sang xanh khi còn làmbí thưQuảng
Ninh, hay kinh nghiệm công tác tổ chức
cánbộ khi ở cương vị trưởngBanTổ chức
Trung ương. “Chúng tôi tin tưởng trên
cương vị Thủ tướng, ông Phạm Minh
Chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao, đápứng sự kỳ vọng của người
dân” - bà Hải nói.
Đại biểu Quốc hội kỳ vọng vào tân Chủ tịch nước và tân Thủ tướng
TÂN CHỦ TỊCH NƯỚC, TÂN THỦ TƯỚNG:
Tiếp nối thành quả, nâng cao
cơ đồ đất nước
Sắp tới, con tàu Việt Nam sẽ còn gặp phải những con sóng dữ và nhiều ngọn gió lớn,
đó là khi có cả những thời cơ và thách thức đan xen.
TânThủtướngvà trọng tráchđẩynhanhcôngcuộcphát triển
(Tiếp theo trang 1)
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook