073-2021 - page 4

4
Thời sự -
ThứBa6-4-2021
TUYẾNPHAN
T
hanh tra Chính phủ vừa
ban hành thông báo kết
luận thanh tra về việc
thực hiện quy hoạch, xây
dựng trung tâm thương mại,
chuyển đổi chợ và việc chấp
hành quy định pháp luật trong
hoạt động khai thác cát, sỏi
tại tỉnh Hưng Yên, thời kỳ
2011-2018.
Theo cơ quan thanh tra, bên
cạnh những kết quả đạt được,
các dự án trung tâm thương
mại và chợ trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên còn nhiều tồn tại,
vi phạm.
Hàng loạt vi phạm về
xây dựng
Kết luận thanh tra nêu rõ
6/19 dự án có tên là trung tâm
thương mại nhưng không có
mục tiêu xây dựng và kinh
doanh trung tâm thương mại,
các dự án trung tâm thương
mại đều không đạt tiêu chuẩn
là trung tâm thương mại theo
Quyết định số 1371/2004 của
bộ trưởng Bộ Thương mại.
Cùng với đó, việc để 19/19
dự án trung tâm thương mại,
3/18 dự án chợ tại thời điểm
cấp giấy chứng nhận đầu tư/
quyết định chủ trương đầu tư
không phù hợp với quy hoạch
ngành thương mại.
Đặc biệt, Thanh tra Chính
này được UBND tỉnh Hưng
Yên chấp thuận cho Công ty
Hoàng Phát làm chủ đầu tư,
có phần nhà ở chia lô để bán
(trên cơ sở đề nghị củaUBND
TPHưngYên) mà không thực
hiện việc công khai mời gọi
nhà đầu tư là chưa thực hiện
đầy đủ quy định tại Nghị định
số 90/2006” - kết luận thanh
tra nêu.
Ngoài ra, Công ty Hoàng
Phát xây dựng 31 ki-ốt không
phù hợp quy hoạch, xây dựng
18 ki-ốt dọc cổng chợ chính
khi chưa được cấp phép xây
dựng; dự án quá chậm tiến độ
Thanh tra Chính phủ cho
rằng trách nhiệm thuộc về
chủ đầu tư dự án là Công ty
Hoàng Phát, UBNDTPHưng
Yên, các Sở TN&MT, Xây
dựng, KH&ĐT. Trách nhiệm
chung thuộc về UBND tỉnh
Hưng Yên.
Kiến nghị giao
công an vào cuộc
Xét thấy dự án chợ Phố
Hiến có một số tồn tại, vi
phạm, để tiếp tục làm rõ về
hậu quả thiệt hại, trách nhiệm
tổ chức, cá nhân liên quan
và trên cơ sở ý kiến tham
gia của Bộ Công an, Thanh
tra Chính phủ nhận định dự
án cần được chuyển đến cơ
quan Công an tỉnh Hưng
Yên để xác minh, làm rõ quá
trình thực hiện, nếu có dấu
hiệu vi phạm thì xử lý theo
quy định.
Cơ quan thanh tra cũng kiến
nghị giao UBND TP Hưng
Yên khẩn trương hoàn thiện
thủ tục pháp lý liên quan để
thu hồi về ngân sách nhà nước
số tiền gần 11 tỉ đồng; phối
hợp sở, ngành liên quan xử
lý theo quy định việc Công
ty Hoàng Phát xây dựng các
ki-ốt không phù hợp quy
hoạch và chưa được cấp phép
xây dựng.
Thanh tra Chính phủ cũng
kiến nghị UBND TP Hưng
Yên báo cáo UBND tỉnh để
xử lý những vấn đề liên quan
đến việc bồi thường, hỗ trợ
(xem xét chính sách hỗ trợ
khác thuộc thẩm quyền của
chủ tịch UBND tỉnh) cho các
hộ dân lấn chiếm đất tại dự
án trước năm 1997 theo quy
định pháp luật; không để phát
sinh khiếu kiện đông người
phức tạp tại dự án này.•
Một góc chợ PhốHiến ởHưng Yên. Ảnh: FACEBOOK
phủ nêu rõ vi phạm tại một số
dự án cụ thể, trong đó có dự
án đầu tư xây dựng chợ Phố
Hiến tại TP Hưng Yên của
Công ty TNHH Đầu tư phát
triển Hoàng Phát (gọi tắt là
Công ty Hoàng Phát). “Dự án
theo giấy chứng nhận đầu tư
được cấp.
Trong khi đó, UBND TP
Hưng Yên chưa hoàn thiện
các thủ tục theo quy định
để thu hồi số tiền gần 11 tỉ
đồng (tiền san lấp, xây dựng
cơ sở hạ tầng và giải phóng
mặt bằng) về ngân sách nhà
nước. Cơ quan chức năng tỉnh
Hưng Yên cũng chưa xử lý
dứt điểm diện tích đất công
bị lấn chiếm thuộc phạm vi
dự án khi thu hồi đất, dẫn
đến phát sinh đơn thư khiếu
kiện, tiềm ẩn khiếu kiện đông
người, phức tạp.
Nâng cao chất lượng thẩm định
các dự án
Về các dự án trung tâm thương mại và chợ nói chung
trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND
tỉnh Hưng Yên chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác
lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch
phân khu tại các đơn vị cấp huyện.
Cùng với đó là nâng cao chất lượng việc lập quy hoạch
chi tiết, chấp thuận tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 tại các dự án
chợ về chỉ tiêu sử dụng đất, về mật độ xây dựng, hệ số sử
dụng đất các lô đất theo quy định pháp luật về xây dựng,
quy hoạch xây dựng…
Dự án đầu tư xây
dựng chợ Phố Hiến
có hạng mục nhà ở
chia lô để bán mà
không thực hiện
công khai mời gọi
nhà đầu tư là chưa
đúng quy định.
Phương án sắp xếp cán bộ dôi dư
ở TP.HCM
Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình UBND TP tờ trình về
phương án sắp xếp số cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã và giải quyết chế độ, chính sách đối với các
trường hợp dôi dư khi tổ chức chính quyền đô thị, sắp
xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành
lập TP Thủ Đức.
Thực hiện Nghị quyết 1111/2020 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội và Nghị quyết 131/2020 của Quốc hội,
TP.HCM có 950 cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động bị dôi dư.
Cụ thể, có 316 cán bộ, công chức trực tiếp chịu tác động
của việc triển khai không tổ chức HĐND ở quận, phường;
399 người trực tiếp chịu tác động của việc thành lập TP Thủ
Đức; 102 cán bộ, công chức cấp xã và 133 người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã tại 19 phường (thuộc các quận
3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và TP Thủ Đức) trực tiếp chịu tác
động của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
Sở Nội vụ TP.HCM đề xuất trước ngày 1-7-2021 sẽ hoàn
tất việc sắp xếp, bố trí đối với tất cả trường hợp giữ chức
danh phó chủ tịch HĐND quận, phó trưởng ban chuyên
trách HĐND quận và phó chủ tịch HĐND phường.
Đến ngày 31-12-2022 sẽ hoàn tất sắp xếp, bố trí người
làm việc tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và
TP Thủ Đức. Trong đó, biên chế công chức và người lao
động trong các cơ quan chính quyền của TP Thủ Đức là
459 người; biên chế viên chức và người lao động trong
các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc TP Thủ Đức là
165 người. Ngoài ra, cần bảo đảm số lượng cán bộ, công
chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở
cấp xã tại 19 phường thuộc các quận 3, 4, 5, 10, Phú
Nhuận và TP Thủ Đức đúng theo quy định.
Việc sắp xếp cán bộ dôi dư phải bảo đảm tinh gọn bộ
máy, tinh giản biên chế và thực hiện chế độ tiền lương mới;
phải được tiến hành đồng bộ, liên thông giữa các tổ chức.
Thông qua việc sắp xếp, TP.HCM cũng đặt ra yêu cầu
phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động.
Đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở
cấp xã dôi dư sau khi thực hiện đề án, Sở Nội vụ đề xuất
thực hiện giải quyết chế độ, chính sách theo các văn bản
quy định hiện hành của Chính phủ và TP.
Nếu phát sinh thêm các đối tượng không đủ điều kiện,
tiêu chuẩn giải quyết các chế độ, chính sách theo quy
định (nếu có), Sở Nội vụ sẽ tổng hợp danh sách, tham
mưu trình UBND TP để xem xét, quyết định. Trong
trường hợp cần thiết sẽ trình HĐND TP ban hành chính
sách hỗ trợ riêng.
THANH THÙY
Công an TP.HCM khen thưởng CSGT
nêu gương tốt, dũng cảm
Chiều 5-4, tại Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM
đã diễn ra lễ trao khen thưởng tập thể và cá nhân có thành
tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và nêu
gương người tốt, việc tốt. Tại đây, Phòng PC08 đã trao
tặng giấy khen của giám đốc Công an TP.HCM cho Đại
úy Trần Xuân Sang, cán bộ Trạm CSGT Đa Phước, vì đã
có hành động mở đường, hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp
cứu tại BV Chợ Rẫy vào chiều 28-3.
Tại buổi lễ, Thượng úy Nguyễn Minh Hải, Trạm
CSGT Tân Túc, cũng được khen thưởng vì đã bắt hai kẻ
cướp giật tài sản của người đi đường ở huyện Mỏ Cày
Bắc, tỉnh Bến Tre. Sau khi gây án, hai thanh niên này bỏ
chạy, lực lượng chức năng đã truy đuổi từ tỉnh Bến Tre
đến quốc lộ 1, huyện Bình Chánh thì bị Thượng úy Hải
đón bắt.
Ngoài ra, PC08 cũng trao giấy khen cho năm cán bộ
Đội CSGT Nam Sài Gòn đã bắt được hai ô tô chở 1.800
cây thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ. Khen thưởng
Đội CSGT Bình Triệu đã có công phát hiện, ngăn chặn
ô tô 50 chỗ chở năm người Trung Quốc nhập cảnh trái
phép vào Việt Nam.
Thượng tá Lê Viết Tiệp, Chánh Văn phòng Đảng ủy,
Trưởng Phòng công tác Đảng và công tác chính trị, Công
an TP.HCM, đánh giá trong một tháng qua, riêng lực
lượng CSGT đã có rất nhiều cá nhân có những việc làm
thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần rất lớn
trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông
cho TP.
“Phòng PC08 cần kịp thời phát hiện, nhân rộng các
tấm gương điển hình, tạo sức lan tỏa trong đơn vị và lực
lượng công an TP” - Thượng tá Tiệp nói.
LÊ THOA
Kiến nghị chuyển công an điều tra
dự án xây dựng chợ Phố Hiến
TheoThanh tra Chính phủ, UBND tỉnhHưng Yên chịu trách nhiệm chung về sai phạm
trong các dự án trung tâm thươngmại và chợ ở tỉnh.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook